Zobrazuje sa 12 príspevkov - 1 až 12 (z celkového počtu 12 )
 • Autor
  Príspevky
 • #11529
  Branislav Bučok
  Účastník (Participant)

  Vážený výbor Kchsk. Mam otázočku! Boli vykonávané odbery DNA u chovných jedincov. Pýtam sa teda, lebo sa verejne šušká že niektoré chovné jedince vyšli pozitívne! O ktoré jedince sa jedná.? A aké opatrenia (sankcie) prijal výbor a SPZ u daných jedincov a ich majiteľov. Vopred ďakujem

  #11530
  Adrian Kališ
  Účastník (Participant)

  Vážený pán Bučok.
  Za výbor KCHSK odpovedám na Vašu otázočku.
  Analýza výsledkov DNA vyšetrení, robená u chovných jedincov, ktorí odber vzoriek na DNA vyšetrenie absolvovali ( časť chovných jedincov odber vzoriek do dnešného dňa však stále neabsolvovala ???!!! ) bude zverejnená v spravodaji. Dôvodom uverejnenia v spravodaji je to, aby sa aj tieto veci dostali ku všetkým členom klubu. Nakoľko podľa prednesených pripomienok niektorých členov klubu nemajú všetci členovia prístup na internet a tým aj k informáciám o činnosti klubu a výboru KCHSK, ak sú uverejnené len na webovej stránke klubu a nie v spravodaji. Čiže to, o čom sa “verejne šušká” sa všetci členovia dozvedia v spravodaji. Neviem si celkom presne vysvetliť,čo myslíte pod označením “pozitívne” v súvislosti s vyšetrením DNA. Môžem Vám však oznámiť, že chovným jedincom u ktorých sú po vyšetrení DNA nejasnosti resp. nezrovnalosti, výbor KCHSK s okamžitou platnosťou zastavil ich využívanie v chove KCHSK . To isté obmedzenie sa týka chovných jedincov, ktorí vyšetrenie DNA neabsolvovali. Vyvodzovať nejaké sankcie voči majiteľom týchto chovných jedincov zo strany výboru KCHSK je otázne a diskutabilné, nakoľko oni si kupovali šteniatka s PP od nejakých chovateľov. A Tí by mali niesť zodpovednosť za výsledky svojich chovov. Majitelia sú určitým spôsobom poškodení.

  MUDr.Adrian Kališ,PhD.

  #12166
  Peter Zigmund
  Účastník (Participant)

  V októbri som absolvoval so svojim psom testy DNA. Všetky poplatky mám zaplatené. Do dnešného dňa 10.2.2016 som nedostal žiadne výsledky z odberu DNA a môj pes do dnešného dňa je stále vedený , že má pozastavené párenie. Za kladnú informáciu vopred ďakujem a do zbývajúceho dvojročného obdobia dúfam, že mu bude odporúčané aj párenie. S pozdravom Peter Zigmund.

  #13328
  Patrik PivkaPatrik Pivka
  Účastník (Participant)

  Dobrý deň.Mám na kompetetných jednu otázočku.Začnem chronologicky od začiatku.Tento rok absolvovali bonitáciu psy Goral a Gero z Veľopolia a boli zaradený tu na stránku ako chovné jedince.Po nejakom čase už boli zaradené v kolónke zoznam vyradených psov a dôvod vyradenia bol uvedený ako iné.No a teraz sú zas uvedené v kolónke chovných psov.Teda sa pýtam kto,alebo na čí pokyn boli tieto psy znovu zaradené do kolónky chovných psov.Ďakujem!

  #13329
  adminadmin
  Keymaster

  Vyradil som ich dočasne na pokyn hlavného poradcu chovu, lebo majú dočasne pozastavenú chovnosť. Lenže nakoľko majú tieto jedince iba pozastavenú chovnosť do preverenia vzoriek DNA, tak som ich dal naspäť a vyradím ich až v prípade pozitívnych výsledkov DNA. Tento stav je iba dočasný, tak nebudem vyrábať stránku s pozastavenými chovnosťami. Hneď ako mi bude doručená informácia o výsledku DNA tak potom budem informovať.

  #14031
  Patrik PivkaPatrik Pivka
  Účastník (Participant)

  V posledných dňoch sa dejú čudné veci okolo zistenia môjho tvrdenia,že psy na ktoré som poukázal nemajú otca čo je uvedený v rodokmeni.Idem v skratke chronologicky napísať o čo sa jedná:Dna 03.03.2016 som podal podnet na prešetrenie chovnosti 2 chovných psov predsedovi klubu,kde som postupne vysvetlil o čo mi vlastne ide.Žiadal som aby chovné psy boli podrobené ďalšiemu skúmaniu a aby sa zamedzilo ich pokračovaniu v chove.Dňa 10.04.2016 mi bola doručená odpoveď od predsedu klubu,že na základe mojej veci o prešetrenie sa im pozastavila chovnosť,ale podla výsledkov odobratých DNA je zrejmé,že všetky vyšetrované jedince sú v príbuzenskom vzťahu,ktorý nie je v rozpore s údajmi uvádzanými v preukazoch pôvodu týchto jedincov.A po mesiaci sa to akože uzavrelo.Dňa 15.04.2016 som zas poslal list predsedovi,kde som zas žiadal,aby svojou súčinnosťou dopomohli k vyšetreniu tohoto prípadu a že náklady spojené s vyšetreniami DNA mnou zohnaných psov budem hradiť v plnej výške.Na tento môj 2.list ktorý mi bol odoslaný od predsedu dňa 13.05.2016 mi prišla zarážajúca odpoveď a to v tom stýle,že mi sťažili podmienky a že potrebujem písomný súhlas majiteľov jedincov ktorým sa berie vzorka a že to musí byt za prítomnosti poradcu chovu a 2 členov výboru.Neviem kde a kto o tomto rozhodol,keď do teraz sa to nevyžadovalo.V neposlednej rade tohto listu bola jedna veta ktorá obsahovala toto:Výbor klubu nemá povinnosť hľadať nejaké jedince po majiteľoch,aby sme dokazovali skutkovú podstatu tohto stavu.Ja sa pýtam a kto to má hľadat a riešit ked nie výbor?V pondelok som zistil,že tam nesedí dokonca ani matka sporných psov a zohnal som aj tú suku čo nie je chovná a boli sa odobrať vzorky DNA s poradcom chovu a majiteľ suky bol oboznámený,že načo potrebujeme vzorku DNA poradcom chovu.Ďalej nám poskytol vzorky a tiež nám dovolil prefotiť si aj rodokmeň.Všetci sme sa rozišli v dobrej viere,že prípad sa takto ukončí.No už v utorok nastala zmena,kde majiteľ suky čo sa odoberali vzorky tak s tým nesúhlasí po nátlaku zo strany poškodeného a ešte niekoho a že dodatočne nám už neposkytne ani písomný súhlas na ktorý sme zabudli,ale ústna dohoda tam predsa bola a nenamietal nič.Niekto má bohovský záujem,aby sa toto nevyriešilo a je do tohto prípadu zapojených veľa ľudí ktorým hrozí postih a prídu svoje meno.Tak som sa toto rozhodol publikovať verejne a táto moja správa bude odoslaná aj všetkým členom výboru,zajtra aj médiám,aby sa prípad niekde posunul.Je predsa záujmom každého poctivého chovateľa nášho národného plemena Slovenský kopov,aby sme sa snažili o absolútnu čistotu genofondu kopova.

  #14035
  Adrian Kališ
  Účastník (Participant)

  Patrik, nedá mi nereagovať na tento Tvoj obsiahly príspevok. V prvom rade treba vychádzať z toho, že Ty si vyslovil podozrenie, týkajúce sa uvedených psov, z hľadiska nesúladu ich pôvodu. Je teda v prvom rade na Tebe, aby si predložil dôkazy, ktoré Tvoje podozrenie potvrdia. Ja ako predseda klubu som nemal žiadne informácie o tomto stave. Ak a či ich niektorí členovia výboru mali neviem. V reakcii na druhý Tvoj list uvádzaš, že Ti prišla zarážajúca odpoveď. Neviem, čo je na tom pre Teba zarážajúce. Úplné znenie druhej odpovede uvádzam (ospravedlňujem sa,že to nie je hlavičkovom papieri ako Tebe doručený list):
  Patrik Pivka
  Pionierska 107
  987 01 Poltár
  V Ľubeli 13.5.2016
  Vec: Vyjadrenie k Vašej druhej požiadavke na prešetrenie chovnosti psov Gero a Goral z Veľopolia
  Vážený pán Pivka,
  na základe obsahu Vašej druhej písomnej žiadosti zo dňa 15.04.2016, o prešetrenie chovnosti vyššie uvedených psov, týkajúcej sa údajnej zámeny otca týchto psov, sa Vás chcem touto cestou opýtať na nasledovné:
  1. –kto a ktoré psy „zohnal“ na ďalšie dovyšetrenie DNA (úplný zoznam jedincov- meno, chov. stanica, SPKP+ číslo čipu/ak jedinec čip má/,dátum narodenia, rodičia jedinca, chovateľ+ adresa, majiteľ+ adresa )
  2. –súhlasia majitelia týchto jedincov s odberom vzoriek DNA ? (písomný súhlas majiteľov týchto jedincov s uvedením dôvodu odberu vzoriek)
  3. –aká je Vaša predstava prípadnej realizácie ďalších odberov vzoriek DNA
  4. – v prípade realizácie odberu vzoriek DNA sa Vy osobne zaviažete uhradiť všetky náklady spojené s odberom vzoriek? (úhrada vyšetrenia vzoriek DNA v laboratóriu Vetgene, cestovné náklady)
  V prípade súhlasu majiteľov týchto jedincov, oslovte hlavného poradcu chovu a predsedu príp. tajomníka klubu. Návrh výboru KCHSK – po vzájomnej dohode následne určíme miesto a termín odberu vzoriek týchto jedincov za účasti -hlavný poradca KCHSK + 2 členovia výboru KCHSK.
  To, či niektorí členovia výboru vedeli o tomto stave (ako vo Vašom liste píšete) je mne, ako predsedovi klubu ťažko objektívne hodnotiť. Výbor klubu nemá povinnosť hľadať nejaké jedince po majiteľoch, aby sme dokazovali skutkovú podstatu takéhoto stavu. Ťažko by sme potom členskej základni vysvetľovali vynaloženie finančných prostriedkov na takéto vyšetrenie, ak by sa podozrenie nepotvrdilo. Tým by sme dali priestor na vznik možných ďalších takýchto podozrení, ktoré nemajú reálne opodstatnenie a môžu slúžiť k vyjadreniu osobných nezhôd členov KCHSK.
  Na margo „záhady“, že sa tento prípad tak rýchlo ukončil- výbor KCHSK vychádzal v tomto prípade z analýzy všetkých dostupných odobratých vzoriek DNA jedincov, geneticky súvisiach s týmto prípadom a o ktorých sme mali vedomosť. O ďalších „zohnatých“ jedincoch zatiaľ nemáme žiadnu konkrétnu informáciu.
  S pozdravom MUDr.Adrian Kališ,PhD.
  predseda KCHSK

  Nikde sa tam nepíše to, čo píšeš Ty,že sme Ti sťažili podmienky. To nie sú podmienky zo strany klubu resp. výboru. Je to formulované ako otázky resp. dotazy na Teba pri hľadaní riešenia situácie. A to je podstatný rozdiel! Ten návrh písomného súhlasu vychádza z toho, že táto situácia bude mať zrejme súdnu dohru. A kedže klub bude musieť, na základe prípadných Tebou predložených dôkazov následne zaujať stanovisko k vyriešeniu tejto situácie , bude tiež účastníkom prípadného (prípadných) súdnych konaní. A tam sa berú do úvahy fakty písomného charakteru a nie nejaké ústne dohody. Jeden výsledok takejto ústnej dohody je už zrejmý. A vôbec nie je pravda čo píšeš,že to musí byť za účasti hlavného poradcu chovu a 2 členov výboru. To bol návrh z našej strany. Ty si nemal ani toľko snahy a slušnosti, aby si na tento list reagoval.
  Mňa zaráža táto Tvoja reakcia na základe nášho osobného stretnutia a rozhovoru na poslednej bonitácii v Divíne dňa 29.4.2016. Keby som sa ja Tebe neprihovoril a nezačal s Tebou rozhovor na túto tému, tak sa tomu vyhneš. V Divíne si mi síce do očí hovoril niečo iné, ale to ma už vôbec pri niektorých ľuďoch neprekvapuje. Výsledkom tohoto rozhovoru bol uvedený list, v ktorom je návrh riešenia tejto situácie. Čakali sme Tvoj návrh na riešenie, ale úplne zbytočne. Vidím, že nemáš problém písomne rozoberať a riešiť problémy, ale pri osobnom kontakte to je inakšie. Bohužiaľ.
  Podľa Teba má výbor riešiť každé vyslovenie podozrenie na nesúlad rodiča resp. rodičov u chovných jedincov. Nemyslíš si, že sa to potom dostane do roviny vybavovania si „osobných nezhôd“ medzi ľuďmi takýmto spôsobom? A za financie klubu?!
  Mne osobne ako predsedovi klubu je úplne jedno o akého psa ,sučku, majiteľa či chovateľa ide. Tak isto mám záujem, aby sa pravda ukázala. Nemám záujem nič zmiesť zo stola. Preto sa osobne neangažujem a ani do predloženia prípadných dôkazov nebudem angažovať ohľadom získavania informácií o priebehu riešenia tejto situácie. S Tvojou poslednou vetou súhlasím. Preto sme zaviedli vyšetrenie DNA vzoriek.

  #14037
  Patrik PivkaPatrik Pivka
  Účastník (Participant)

  Zas a znovu je napísané,že to bude mať súdnu dohru!Tak nech sa to dá na súd,budem to mať jednoduhšie aby sa to dokázalo.Každý len spomína súd a samé vyhrážky iného charakteru sa mi dostávajú do uší!Ja dôkazy mám,ale človek z výboru,ktorý je oprávnený odoberat vzorky DNA tomu sa tiež vyhrážajú,že už nebude vykonávať tú funkciu čo vykonáva a viem že bude riešený aby ďalej nemohol pokračovať v tom čo začal.To že sa mi sťažili podmienky myslím to,že treba mat písomný súhlas majiteľa.Ja sa preto opýtam keď sa odoberali vzorky DNA psom Argo Kerenová a Peri Morské Oko či disponujete písomným súhlasom majiteľov psov Argo Kerenová a Peri Morské Oko?Najviac ma zarazila táto veta:Výbor klubu nemá povinnosť hľadať nejaké jedince po majiteľoch, aby sme dokazovali skutkovú podstatu takéhoto stavu.Dobre ja som našiel jedince,ale ako už dobre vieme sme nemali písomný súhlas od majiteľa suky,ktorý od nás vyžadoval klub.Na to sme pozabudliked sa odoberali vzorky.Majiteľ nás najprv dobrovolne pustil na svoj pozemok a dovolil prefotiť si rodokmeň a odobrať vzorky na vyšetrenie DNA a bolo mu normálne vysvetlené na čo tie vzorky potrebujeme.Boli sme pri suke čo je matkou predmetných psov a je to suka čo nefiguruje v rodokmeni a hneď po našom odobratí už majiteľa vyvolával pán ktorého sa to najviac týka a niečo mu povedal a pán už nám zakázal aby vzorky boli vyšetrené a na základe toho aj pracovníčka laboratória bola oboznámená aby túto vzorku nepodrobila ďalšiemu skúmaniu.Kto volal pracovníčke laboratória aby toto neurobila?Na koniec jedno moje tvrdenie!Čoho sa najviac boja ľudia ktorých sa to týka?V tomto prípade je zapletených veľa ľudí a preto sa to predlžuje a naťahuje.Tu hrozí,že keď sa to vyšetrí tak to budú tvrdé tresty a samozrejme hamba ktorá už aj tak je.Práve tohto sa boja,ale najlepšie na tom je,že sa to týka aj jedného člena výboru ktorý so sporným psom kryl suku,aj keď som ho od toho odhováral.Verte na moje slová,že sa bude za toto odvolávať vo výbore a všetko robiť aby sa to nevyriešilo.Podľa mňa by malo byť v záujme všetkých poctivých chovateľov aby sa toto vyriešilo!Samozrejme ak sa moje tvrdenia nedokážu som ochotný znášať následky!

  #14139
  Patrik PivkaPatrik Pivka
  Účastník (Participant)

  V týchto dňoch sa ku mne dostala ďalšia informácia o kauze prešetrenia chovnosti 2 psov Slovenského kopova.Musím sa o tom s Vami podeliť,aby aj rádový členovia videli a vedeli čo sa deje s daným prípadom.V predchádzajúcom článku som písal,že po odobratí vzorky matke chovných psov,ktorá nefiguruje ani nikdy nefigurovala ako chovný jedinec nám bolo oznámené,že vzorka sa nemôže vyšetriť z dôvodu že si to už majiteľ rozmyslel a zakázal to.Otázka znie kto mal eminentný záujem,aby sa vzorka nevyšetrila a preukázal sa pôvod daných chovných jedincov?V týchto dňoch nastala prekvapujúca zmena.Pána ktorého sa to dotýka-jeden z majiteľov chovného psa zohnal súhlas majiteľa suky,ktorý dáva súhlas z dôvodu potvrdenia rodičovského vzťahu medzi chovným psom a sukou-matkou ktorá nebola nikdy v chove.Zaujímavé je že pred 2 mesiacmi sa vzorka nemohla vyšetriť a teraz sa už môže vyšetriť!?Ďalej pána ktorého sa to najviac dotýka napísal žiadosť o zjednanie nápravy vedeniu klubu kde píše,že posledných niekoľko mesiacov niektorí členovia opakovane útočia na pôvod jeho psa a chce aby došlo v danej veci k náprave.Ďalej píše,že sa dozvedel s poslednej zápisnice výboru,že existuje vzorka DNA,ktorá bola odobratá domnelej matke jeho psa.Zaujímavé je že rádoví členovia si nevedia prečítať zápisnice z výborov od 10.02.2016 a dotyčný pán sa ku nej dostal alebo lepšie napísané dozvedel sa o nej ako nič.Bohvie od koho sa to z výboru dozvedel!Myslím si že je všetkým jasné od koho to môže mat a kto drží s ním.V neposlednom rade ďalej píše,že ak sa preukáže,že sa jedná o biologickú matku jeho psa žiada aby to bol uvedený s daným stavom aj rodokmeň jeho psa!V poslednej vete mi nehrá slovko uvedený.Zatiaľ len toľko!

  #14140
  Patrik PivkaPatrik Pivka
  Účastník (Participant)

  Pomaly sa blížime do finále čo sa týka DNA pri sporných psoch,ale ešte si počkám na oficiálny výsledok vzoriek a už to je jedno ako to dopadne,ale jedno tu môžem verejne napísať ,že sa osobne hambím za ľudí čo sa vôbec nerozumejú Slovenským kopovom a sú tam kde sú a degradujú naše národné plemeno.Ešte raz to napíšem Hambím sa!Toto nemá obdobu čo sa deje a nepamätám si taký bordel čo je momentálne v klube

  #14150
  Patrik PivkaPatrik Pivka
  Účastník (Participant)

  Ako som už písal v predchádzajúcom článku písal že sa blížime do finále čo sa týka spornej DNA pri chovných jedincoch a zarazila ma jena veta,ktorú napísal papierovo sám najvyšší v klube.Výsledok tohoto “finále” bude zakrátko pre mnohých možno očakávaný, pre mnohých prekvapivý až zarážajúci.Zarážajúci v tom,že menia pravidlá počas hry a to z dôvodu že v posledne zverejnenej zápisnici z výboru ktorá bola pridaná na stránku je napísaná táto sprostosť:Z hore uvedených dôvodov jedinec, ktorý splnil podmienky chovnosti pred zavedením novej podmienky výbor neodoberie chovnosť, nakoľko takúto možnosť chovateľský a zápisný poriadok KCHSK neupravuje. V prípade ak chovný jedinec pochádza zo známeho spojenia po čistokrvných rodičoch je sám čistokrvný jedinec a teda bude plemenná kniha požiadaná o zmenu údajov v rodokmeni. V prípade ak jedinec nepochádza od známych čistokrvných rodičov bude mu pozastavená chovnosť. V prípade ak o to majiteľ jedinca požiada bude zapísaný do registra plemennej knihy.Pán ktorého sa to týka napísal najvyššiemu,že ak sa preukáže,že sa jedná o biologickú matku jeho chovného psa,žiada aby toto bolo uvedený s daným stavom aj rodokmeň jeho psa.Mimochodom táto jeho matka sa nedostala do chovu kvôli neúplnému chrupu a možno ešte čaptavým nohám a bohvie aké chyby ešte mala Čiže sa pokúšajú zlegalizovať podvod čo bol spáchaný na psoch pretože majiteľ chovnej suky Indy šiel za majiteľom psa Boran a s tohto spojenia vzišiel sporný pes ktorý je v chove,ale skutočnost je taká že v rodokmeni Gera je napísaná ako matka Indy a Boran ale v skutočnosti sú rodičia Aura a Boro a títo neboli nikdy v chove a majiteľ suky Indy svojim podpisom potvrdil pravosť údajov v rodokmeni a čiže sa dopustil podvodu,ktorý chcú teraz zlegalizovat.Prečo sa nezaviedli pravidlá pri zavádzaní-na začiatku DNA ale teraz keď je s toho taký humbuch a hamba?No preto lebo sa to týka ľudí čo boli uvedený,že im nesedí DNA na chovných psoch a jedná sa aj o človeka ktorého teraz menovali do choveteľskej rady a urobil aj on podvod s DNA a v dávnej minulosti bol aj s klubu vylúčený za kríženie psov krížom-krážom.Dotyčný pán je s môjho okolia.

  #14179
  Patrik PivkaPatrik Pivka
  Účastník (Participant)

  V minulých dňoch sa mi dostala do uší správa,že môj podnet o prešetrenie 2 chovných psov sa ukončil a to s výsledkom ktorý ja som od začiatku dobre vedel,že to inak ani nemôže dopadnúť,napriek tomu,že mi niektorí hádzali polená pod nohy aby sa to nepodarilo vyriešiť a dotiahnuť do úspešného konca.Čiže sa dokázalo že chovnému psovi Gerovi a Goralovi nesedí v rodokmeni matka ktorá sa volala Indy ale je tam nechovná suka ktorá sa nedostala do chovu pretože nemá úplný chrup a bohvie či aj čaptavé nohy nemá.Niekedy v časoch minulých sa to takto robilo bežne a nazývalo sa to podvod aby ľudia mali väčší prospech s predaja šteniec.Majiteľ chovnej suky napáril v tom čase inú suku a svojim podpisom potvrdil pravosť údajov v rodokmeni a tým sa zas dopustil podvodu a ja som na toto poukázal a vyšlo mi to a potvrdilo sa že som mal pravdu.Týmto prípadom sa od mojej osoby odvrátilo množstvo ľudí ale na druhej strane sa na moju podporu priklonilo oveľa viac ľudí ako sa odvrátilo.Čiže týmto prípadom som nič nestratil,len získal.A to čo sa deje teraz vo výbore nie je už moja starosť aj keď chlapci čo sú nespokojný s výsledkom považujú moju osobu za koreň hriechu,ale o tom si musia urobit obraz iný či ten koreň hriechu som ja čo som na niečo poukázal.Túto vetu mi napísal človek ktorý je najviac nespokojný s výsledkom:Odj…l si 40% chovu kopova. Našťastie všetci vedia, že si za tým ty.Mňa ostatné psy nezaujímajú,ale keď má niekto vedomosť tak nech dá na prešetrenie psy ktoré si myslí že im nesedí DNA a buď to laboratórium potvrdí,alebo vyvráti.Ved predsa každý má rovnaké šance ako som mal ja.Zatiaľ,len toľko!A mimochodom Veľká vďaka patrí ľudom čo mi pomáhali aj keď nepriamo alebo priamo,alebo vyjadrovali mi plnú podporu!Ešte raz Vám ďakujem!

Zobrazuje sa 12 príspevkov - 1 až 12 (z celkového počtu 12 )
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.