Zobrazuje sa 13 príspevkov - 1 až 13 (z celkového počtu 13 )
 • Autor
  Príspevky
 • #12004
  Branislav Bučok
  Účastník (Participant)

  Kam kráčaš KCHSK? Čo sa vlastne zmenilo po poslednej konferencii KCHSK?
  Som chovateľom slovenského kopova. Snažím sa čo najviac pracovať s týmto plemenom. Celoročne sledujem dianie v KCHSK. Ostal som doslova ohromený, keď v zozname prihlásených jedincov na bonitáciu plánovanú v Smrečanoch dňa 23.1. 2016 figuruje suka ADA z Bykovskej doliny. Táto sučka totiž absolvovala bonitáciu v minulosti už 2x! Toto bola jej TRETIA bonitácia! Na oboch predošlých bonitáciach bola hodnotiacou komisiou vyradená. Vo Zvolene dňa 3.5.2014 bola ohodnotená známkou D8 : chyby v postavení končatín a zlá mechanika pohybu! V Ľubici 15.3.2015 bola ohodnotená známkou A5: výška nad hranicou štandardu!
  Vážený výbor KCHSK, v zápisnici výboru zo dňa 11.7.2015 v bode 8 je uvedené, „Exteriérová časť bonitácie sa bude môcť opakovať v prípade, ak komisia usúdi, že pes nie je v kondícii na to, aby absolvoval bonitáciu, alebo exteriérové vady sú prechodné“. Ani jeden výsledok predmetných hodnotení neumožňuje opakovať bonitáciu.
  Vážený výbor KCHSK, ako riadny člen klubu sa snažím robiť čo najlepšiu prácu so kopovom. Snažím sa reprezentovať klub a naše národné plemeno čo najlepšie. Členská základňa očakávala po poslednej konferencii KCHSK a hlavne po doporučeniach členskej základne zo spádových schôdzi konaných pred konferenciou významne zmeny. Mám dojem, že sa vymenili len tričká, ale hráči a hra ostáva minimálne rovnaká. Bohužiaľ. Myslím, že členská základňa si zaslúži vysvetlenie a vyvodenie dôsledkov, inak naša práca vychádza navnivoč.

  #12016
  Martin Ľupták
  Účastník (Participant)

  Vážený pán Bučok,
  na začiatok by som prejavil radosť, že sa tak pozorne venujete činnosti výboru KCHSK, čo môže byť len prínosom pre jeho činnosť. Na druhej strane musím Vám povedať, že vyjadriť názor resp. kritiku sa dá aj slušnejšie bez zbytočných invektív.
  V prípade ak pociťuje potrebu byť informovaný, tento výbor koná zásadne čo najtransparentnejšie a teda určite ako tajomník klubu som v zmysle stanov oprávnený a ochotný Vám kedykoľvek informácie poskytnúť resp. odkázať Vás na oprávneného člena výboru.

  Pre vysvetlenie najskôr nosná myšlienka: tomuto výboru ide najskôr o psy a až následne o iné záležitosti.

  Predmetná suka vo Zvolene dňa 3.5.2014 bola prý krát bonitovaná – predkladám opis bonitačného kódu. Za povšimnutie stojí jednak kód D8 – chyby v postavení zadných končatín, zlá mechanika pohybu, ale aj nameraná výška suky 44cm. Vzhľadom na počet psov na bonitácii 61 a hrozné počasie, však pripúšťam, že mohlo prísť k omylu – psy boli zmoknuté, unavené a všetci boli už nervózni atď…

  suka ADA z Bykovskej doliny 15919 A2B0C0D8bE1F0G0 Nechovný 44 Slavomír BRUTOVSKÝ

  Následne sa suka zúčastnila aj bonitácie v Ľubici dňa 15.3.2015, pričom dôvod ako je možné, že sa dostala na bonitáciu, my nie je zrejmý, ale dodatočne Vám túto informáciu poskytnem. Za povšimnutie stojí nameraná výška – A5 znamená výška viac ako 45 cm čo bolo aj dôvodom prečo sa v bonitácii už ďalej nepokračovalo.

  9 ADA z Bykovskej doliny 15919 13.02.2013 Slavomír Brutovský Slavomír Brutovský A5 Neuspel

  Zároveň Vám predkladám výpis z fotokópie posudkových listov, ktoré predložil majiteľ suky ku svojej žiadosti. /ak treba pošlem Vám ich na mail, ale neviem to preniesť do textu inak len prepisom/

  Dňa 3.5.2014 Zvolen Svetová Klubová výstava KCHSK – MVDr. M. Petro
  ADA z Bykovskej doliny SPKP: 15919 nar: 13.2.2013
  Ocenenie: výborný / trieda: mladých /pohlavie suka
  Posudok: mladá suka, silnej kostry, pevného chrbátu, mäkšieho postoja, s tmavým palením, štandardne osrstená

  Dňa 13.9.2014 Bijacovce Klubová výstava KCHSK – Ing. Ľubomír Pitoňák
  ADA z Bykovskej doliny SPKP: 15919 nar: 13.2.2013
  Ocenenie: výborná 2 / trieda: stredná /pohlavie suka
  Výška 44cm, chrup úplný nožnicový, farba oka tmavohnedá, suka s výborne tvarovanou hlavou, tmavšieho pálenia, dlhšieho ucha, ale správne nasadeného, výbornej kostry, dobre osvalená, štandardné osrstenie

  Ak si pozriete posudkové listy v oboch nie je nič z horeuvedených bonitačných vád poznamenané.

  Na poslednej bonitácii bola predmetná suka premeraná MUDr. Adrianom Kališom PhD ako klubovým a národným rozhodcom pre exteriér pred koronou 3x a následne Františekom Homolom klubovým a národným rozhodcom pre exteriér pred koronou 3x pričom im vyšiel výsledok 45 cm. Následne po zistení štandardnej výšky došlo na exteriérovú bonitáciu, kde nebolo zistené žiadne neštandardné uhlenie končatín.

  Zhrnutie: Predmetnú suku posúdili nezávisle na sebe 5 rozhodcovia na exteriér z toho 4 považovali suku za štandarnú a len jeden za nevyhovujúcu, pričom podmienky pri jej prvom posudzovaní možno považovať za nevyhovúce. Nikto neznevažuje odbornosť aj zvyšku bonitačnej komisie, ale je nepopierateľné, že medzinárodný rozhodca čo do váhy jeho rozhodnutia má prednosť pred národným rozhodcom a ten má prednosť pred členom komisie. Rovnaký postup by bol zvolený aj pri povahovej časti bonitácie.

  Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti s prihliadnutím k tomu, že o obdobnej žiadosti sme už ako výbor konali a rozhodli, bol predseda KCHSK medzi konaniami výboru ako jeden zo štatutárov klubu oprávnený rozhodnúť o účasti na bonitácii. Podotýkam, že na klub bola doručená ďalšia žiadosť obdobného znenia.

  Vaše rozhorčenie nad tým, že bolo dovolené opakovať bonitáciu takémuto jedincovi by sa dalo chápať v prípade, ak by došlo k porušeniu chovateľských zásad a do chovu by bol pripustený jedinec, ktorý nespĺňa exteriérove alebo povahové vlastnosti. V tomto prípade sa však jedná o jedinca, ktorý bol 2x posúdený na výstavách exterierovými rozhodcami a bol uznaný ako jedinec štandardný, pričom pracovné schopnosti má tiež nespochybniteľné.

  Takáto skutočnosť môže nastať aj v budúcnosti. Zdá sa Vám až také nenormálne a nemorálne, že takýto jedinec dostane šancu sa znova zúčastniť bonitácie, najmä ak je zrejmé, že výšku jedinca nie je možné žiadnym spôsobom ovplyvniť nejakými dodatočnými úpravami?!

  Určite, že takáto výnimka je skôr dôkaz ľudskosti a záujmu o zveľadenie plemena ako o určenie pravidla. Takáto výnimka je pri súčasne platných normách KCHSK nenárokovateľná a ide skôr o mimoriadny opravný prostriedok. Ak aj v budúcnosti nastane situácia, kedy na základe predložených dôkazov KCHSK dospeje k názoru, že je dôvodné podozrenie, že pri jeho rozhodovacej činnosti došlo k zrejmej nespravodlivosti bude snaha takýto stav bezodkladne napraviť a revidovať. To však neznamená, že nemôže v takomto prípade dôjsť k potvrdeniu predchádzajúceho rozhodnutia, alebo opačne…

  Dúfam, že takéto vysvetlenie považuje za dostatočné a pre budúcnosť Vás poprosím o zhovievavosť pri vyslovovaní súdov o dôvodoch rozhodovania, netreba hneď za snahou o spravodlivé posúdenie psa hľadať konšpiračné teórie a už vôbec nie je potrebné byť invektívny. Na druhej strane si Vážim, ako som už povedal na začiatku, Vašu snahu o zdravú kontrolu činnosti výboru.

  S pozdravom JUDr. Martin Ľupták, PhD. – tajomník klubu

  #12017
  adminadmin
  Keymaster

  Suka sa do Ľubice dostala na základe riadnej prihlášky, že spĺňala podmienky na bonitáciu. Podmienka jednej účasti na exterierovej časti bonitácie nastala až po uznesení výboru 27.5.2014 v Badíne, kde sa aj zmenil bonitačný kód a spôsob bonitácie.
  Neviem o tom že by mal predseda právomoc na menenie uznesení výboru ! Ak tak iba predsedníctvo, kde ako vieš je predseda, podpredseda, tajomník, a jeden člen výboru !

  Ak mohol Rado Krššák riadne požiadať výbor o prehodnotenie, prečo sa to teraz tak neriešilo!

  Načo je tu potom výbor?

  Keď som nastúpil do výboru s nadšením, že i keď sa neriešia z môjho pohľadu dôležité veci, bol som spokojný že aspoň tie bonitácie sa robia poctivo pre zlepšenie chovu kopova. Bohužiaľ už aj toto nie je tak.

  Výbor tu už je iba aby dodatočne menil minulé rozhodnutia ktoré sa niekomu nepáčia.

  Moja ďalšia činnosť vo výbore je na zváženie !!!

  Bc. Jozef Králik
  Matrikár KCHSK

  #12018
  Martin MičevMartin Mičev
  Účastník (Participant)

  Pekný deň !
  Nejaký ten čas sa poznáme. Určite by som nespochybňoval názor niektorého z národných, alebo medzinárodných rozhodcov, ale veď princípom bonitácií bola práve kontrola týchto hodnotení. Nechcem sa nijako vyjadrovať ku dosiahnutým výsledkom, ale principiálne tot o určite nie je v poriadku. Stanovy klubu sú postavené vyššie ako rozhodnutie akéhokoľvek rozhodcu a pravidlá sú jasné, preto nijaký posudkový list z akejkoľvek výstavy a ani posúdenie akéhokoľvek rozhodcu nemôže byť vyššie. Ak klub odsúhlasil podmienky bonitácíí a boli schválené , nemôže tento kódex ovplyvniť nijaké rozhodnutie.
  Martin ! Prepáč, ale nestaval by som názory rozhodcov z už vyššie spomínaných výstav nad hodnotenia ľudí ako je : S.Moravčík,I.Minich, Z.Híveš, J.Kýpeť, M.Vetrák, P.Rusnák … . Oni boli tí, ktorí vykonávali posudzovanie na daných bonitáciách a považujem za nekorektné, keď spochybňuješ ich prácu a unižuješ ju pod výroky iných.
  Z princípu tu však nejde vôbec o konečné hodnotenie a výsledok danej sučky. Stále tvrdím, že akékoľvek posúdenie je len vyjadrenie subjektívneho pohľadu jedinca.
  Problém nastal úplne niekde inde ! A to účasťou sučky na už 3 !!! bonitácii a to aj napriek zamietnutej prihláške zo strany matrikára, pretože neboli splnené požadované kritériá.
  Vyjadrenie Jozefa v komentári vyššie hovorí za všetko. Myslím si, že to vo vedení nefunguje tak ako by malo, pretože Jozef bude po Ivanovi už druhý člen výboru, ktorý odíde. A bez vetru sa ani list na strome nepohne.
  Preto vám prajem, aby ste čo najskôr a hlavne verejne vyriešili spory vo výbore a uzavreli túto kauzu a kauzu DNA. Predpisy na uzatvorenie týchto problémov máte a sú jednoznačne postavené, preto mi nie je jasné s čím sa otáľa.

  S prianím pekných dní a s pozdravom M.Mičev

  HRDO A SO CŤOU ! Kopovom Zdar !

  #12028
  Martin Ľupták
  Účastník (Participant)

  V žiadnom prípade nikoho rozhodnutie nedehonestujem, ani som ničie rozhodnutie neznižoval, snažil som sa vysvetliť dôvod pre ktorý nastal tento stav. Ako tajomnik klubu som povinný na veci reagovať, čo som aj spravil v zmysle informácii, ktoré som mal. Veľmi ma mrzí, že veci nabrali spád osobnej povahy, čo nie je naprospech ani KCHSK ani kopovom a ak to tebou menovaní členovia klubu berú osobne tak sa ospravedlňujem, nakoľko to nebolo buď dobre napísane alebo to nebolo dobre pochopené. Informácie o odchode členov výboru nemám, takže k tomu sa vyjadriť neviem.
  Ako správne píšeš tento problém je problémom výboru a bude sa riešiť na najbližšom uznašania schopnom výbore. Kedže sa zápisnice zverejňujú, členská základňa bude o tom informovaná. Čo sa týka DNA testov tento bod bude tiež obsahom najbližšieho výboru a výsledky budú zverejnené v spravodaji klubu a v zápisnici.

  S pozdravom Martin Ľupták

  #12029
  Martin MičevMartin Mičev
  Účastník (Participant)

  Ďakujem za odpoveď. Prajem chladné nervy a správny úsudok celému výboru a verím vo včasné doriešenie týchto záležitostí.

  S pozdravom Martin Mičev.

  #13481
  Jaroslav Dudík
  Účastník (Participant)

  Dobrý deň!

  Zaujímajú ma dve veci v práci nášho klubu. Prvou je kedy výbor plánuje zvolať spádové schôdze klubu v roku 2016. A zároveň dúfam, že výbor predloží na spádových schôdzach informáciu o ekonomickom stave klubu.
  S pozdravom

  Ing. Jaroslav Dudík

  #13504
  Patrik PivkaPatrik Pivka
  Účastník (Participant)

  Po prečítaní spravodaja v elektronickej forme mi asi niečo uniklo čo bolo v spravodajoch vždy od kedy som členom klubu od 2001.Vždy v každom spravodaji boli zápisnice zo spádových schôdzí konané po celom Slovensku.V tomto nie je ani zmienka o nich.Týmto som nadobudol presvedčenie že buď sa na to zabudlo schválne,alebo sa nechceme dozvediet čo trápi rádových členov?

  #14012
  Jaroslav Dudík
  Účastník (Participant)

  Dobrý deň!
  Otázka, ktorá uvádza túto časť fóra je v dnešných dňoch skutočne veľmi dôležitá. Pretože smer, ktorým sa vybral výbor je veľmi svojský. Miesto toho, aby sa venoval jednej z najdôležitejších úloh, ktoré mu dal posledná konferencia, a to vypracovaniu, a potom schváleniu nových stanov, je plnená veľmi zvláštnou okľukou. Táto okľuka však môže znamenať cestu do pekla. Výbor sa rozhodol, že miesto tvorby nových stanov bude postupne schvaľovať smernice o činnosti klubu v jednotlivých oblastiach. Toto by bola ušľachtilá myšlienka, ak by sme tieto smernice mohli schváliť väčšinou hlasov členskej základne. To sa však nedeje! Výbor si v súlade s článkom platných stanov, hovoriacim že medzi konferenciami riadi činnosť klubu výbor, ukradol právo schválenia týchto smerníc sám pre seba. A tak sme sa dostali do područia niekoľkých členov výboru, ktorí sa rozhodli, že nás prevedú ako slepých cez lávku. Len nikto z nás netuší čo nás za touto lávkou čaká. Postupne chce výbor schváliť siahodlhé smernice (ukážkou je kompetenčná smernica), v ktorých sa obyčajný člen jednoducho utopí, pretože nemá čas študovať takto dlhé smernice, rozoberajúce jednotlivé činnosti do úplného podrobna. Chybou je, že smernice sa nikdy nedajú vymyslieť dokonale a do úplného podrobna. Vždy život ukáže, že niečo v nich nie je obsiahnuté. Dobrým predpisom je ten, ktorý nerozoberá problematiku do detailu, ale určuje hlavné priority a v prípade kompetenčnej smernice hlavné oblasti práce jednotlivých členov výboru. Všetkým by predsa malo byť jasné, že ak hlavný poradca chovu riadi chov a tým aj ostatných poradcov chovu, nemá mu niekto iný liezť do kapusty. Z tohto teda vyplýva, že predpisy majú byť maximálne stručné, aj jasne vymedzené. Nie siahodlhé a komplikovane zamotané. A to čo je hlavné – členovia musia mať pred schválením možnosť sa k nim vyjadriť. Ak treba aj viac krát. Predpis totižto by mal upravovať život klubu na viac rokov dopredu. No a po tomto procese by mal nasledovať proces demokratického schválenia konkrétneho predpisu. Problém je v tom, že v súčasnosti sa výbor tejto morálnej povinnosti, a to demokratického schvaľovania predpisov vyhýba. Podľa mňa zámerne. Zrejme verí, že Slováci si na každú slučku, ktorú im niekto nasadí na krk, postupne zvyknú. Naivná predstava! Dúfam, že takýto proces nepripustíme. Najmä ak výbor začal pripravovať nový model chovu kopova podľa výborom schváleného zápisného a chovateľského poriadku.
  Drahí členovia, uvedomme si, že dnešný kopov má pes 25 kg a suka 20 kg. V štandarde je napísané dačo iné. Dovolím si tvrdiť, že toto je rozdiel plemena. Ak si ďalej uvedomíme, že Argo Keranova (určite vynikajúci pes) figuruje v takom počte rodokmeňov, že je problém s páraním. Tak si myslím, že dnes tu je doba, aby sme sa všetci vážne začali zaoberať ďalším spôsobom vedenia chovu. Pretože tieto výsledky sú výsledkami chovu riadeného ľuďmi, ktorí robili veci s láskou a so srdcom avšak bez rozumu. Ak chce výbor uviesť do života nový model riadenia chovu určite tomu mala predchádzať obsiahlejšia diskusia členov, hlavne však takých, ktorí čosi v tom chove dosiahli a majú k danej problematike čo povedať. Ak chce ísť výbor cestou experimentov, bez diskusie s nami, a to sa deje, tak to môže znamenať aj cestu k degradácii plemena, ktoré máme všetci tak radi a s ktorým radi poľujeme.
  Pýtam sa preto ešte raz, a tento krát priamo výboru a jeho kompetentných členov, “Kam kráča slovenský kopov?”

  Prajem Vám, aby ste ešte veľa rokov mali možnosť sa tešiť s dobrej práce našich kopovov.

  Ing. Jaroslav Dudík

  #14036
  Adrian Kališ
  Účastník (Participant)

  Dobrý deň,
  dovolil by som si reagovať na Vašu otázku „Kam kráča slovenský kopov?“ vo Vašom príspevku.
  Súčasný výbor KCHSK si je vedomý toho, k čomu ho zaviazala posledná konferencia klubu v Prešove – príprave a vypracovaniu nových stanov klubu. Popri riešení iných, často aj úplne zbytočných a k ničomu nevedúcich problémových situácií, sa výbor klubu venuje aj tejto záležitosti. Ako všetci vieme, súčasne platné stanovy klubu už nie sú postačujúce. V danom období, keď boli vytvorené a schválené, boli zrejme dostatočné. To dnes nikto nespochybňuje. Snahou výboru je pripraviť a po zverejnení na webovej stránke klubu a diskusii členskej základne, spomínané smernice (chovateľský poriadok, ekonomická smernica, disciplinárny poriadok, kompetenčná smernica, volebný a rokovací poriadok) upraviť do formy, ktorá bude akceptovaná členskou základňou. Navrhované nové stanovy klubu budú okrem všeobecne platných ustanovení vychádzať aj z týchto dielčich samostatných smerníc – t.j. tieto budú neoddeliteľnou súčasťou stanov .Až takto formulovaný návrh stanov bude predložený na schválenie konferencii klubu.
  Výbor si je plne vedomý svojich kompetencií, čo sa týka úpravy a zmeny stanov klubu. Preto ma zaráža Vaše konštatovanie, citujem z Vášho príspevku: “Výbor si v súlade s článkom platných stanov, hovoriacim že medzi konferenciami riadi činnosť klubu výbor, ukradol právo schválenia týchto smerníc sám pre seba. A tak sme sa dostali do područia niekoľkých členov výboru, ktorí sa rozhodli, že nás prevedú ako slepých cez lávku. Len nikto z nás netuší čo nás za touto lávkou čaká.“ Všetkým členom výboru je jasné, že takéto veci schvaľuje len konferencia a nie výbor! Nechápem preto, čo Vás viedlo k tomuto zavádzajúcemu konštatovaniu a obviňovaniu.
  Osobne ste sa zúčastnili spádovej schôdze vo Zvolene. Tam, ako aj na iných spádových schôdzach sa o tomto hovorilo. A v záverečných návrhoch uznesení nie je ani len zmienka o tom, čo píšete. Že si výbor klubu „ukradol právo“ na schvaľovanie týchto smerníc. V uzneseniach je, že účastníci spádových schôdzí berú na vedomie návrh uvedených smerníc, s podstatou ktorých boli oboznámení. Nie, že ich schvaľujú. A to je podstatný rozdiel!.
  Z Vášho príspevku cítiť veľkú obavu z toho, že takáto cesta resp. okľuka môže viesť do pekla. Za výbor klubu môžem Vás aj ostatných členov klubu s čistým svedomím upokojiť, že nič takéto klubu nehrozí a nikto z členov výboru to nemá v úmysle. Takže výbor klubu sa vôbec nevyhýba morálnej povinnosti – demokratickému schvaľovaniu predpisov. Ani náhodou a ani zámerne. Nestrašte členov klubu s predstavou nejakých slučiek, nasadených im na krk.
  Ak však máte úprímný a skutočný záujem na spolupráci, napr. aj pri tvorbe nových stanov klubu, nič Vám v tom nebráni. Každú konštruktívnu aktivitu člena klubu výbor privíta. Bohužiaľ, za 2 roky fungovania súčasného výboru, takáto aktivita z Vašej strany, ako aj strany ďalších členov klubu neprišla.
  V ďalšej časti Vášho príspevku sa venujete súčasnej situácii v chove kopova. Vážení členovia, uvedomte si, že dnešnú podobu (exteriérovú a povahovú) nášho plemena terajší výbor „zdedil“ po všetkých predchádzajúcich výboroch. To sa týka aj Vami uvádzanej vyššej hmotnosti jedincov. Takže túto situáciu vôbec nemá na svedomí súčasný výbor!!! Je to výsledok chovateľskej filozofie a politiky našich predchodcov. Práve terajší výbor zaviedol do uchovňovania jedincov systém, ktorý je prehľadný, verejne kontrolovateľný a platí tak pre členov výboru, ako aj pre ostatných členov klubu. Okrem vyšetrenia DNA sme zaviedli aj preváženie všetkých dovtedy chovných jedincov a hmotnosť zisťujeme a zapisujeme do bonitačnej karty povinne všetkým novozaraďovaným jedincom do chovu. Nemám vedomosť o tom, žeby sa niekedy predtým chovní jedinci na bonitácii vážili. Naším chovateľským cieľom je vrátiť kopova typom a hmotnosťou do rámca platného štandardu, resp. čo najviac sa tomuto štandardu priblížiť. Dlhoroční a skúsení chovatelia vedia, že to nie je cesta na 1,2 alebo 3 roky. Taktiež ten, kto sa seriózne venuje chovu a má (mal by mať) základné vedomosti z genetiky vie, že v genetike neplatia matematické pravidlá a naša teoretická predstava o výsledku realizovaného spojenia sa niekedy rozplynie ako hmla. Nie je mi teda celkom zrejmé, o akých experimentoch v chove, ktoré sa podľa Vás dejú, hovoríte?
  Práve tento výbor upravil podmienky chovnosti z dôvodu, aby sa do chovu mohli dostať jedince s genetickým potenciálom pre udržania a zlepšenie (najmä pracovné a tiež exteriérové) vlastností plemena. Týka sa to jednak výstavného ocenenia – veľmi dobrý ako aj ohodnotenia na SD v II.cene. Moje zdôvodnenie tohoto rozhodnutia výboru bolo uvedené skôr na webovej stránke klubu. Môžem Vám povedať, že výbor klubu je v kontakte s chovateľmi, ktorí v chove kopova dosiahli určité úspechy. Ale zase je to len na ľuďoch-členoch klubu a ich ochote poradiť a pomôcť. Žiadna degradácia plemena nehrozí, pri súčasnom počte chovných jedincov. Ďalej spomínate psa Argo Kerenová, jeho početné zastúpenie v rodokmeňoch jedincov. To je zase len výsledok chovateľskej politiky predchádzajúcich výborov. Aby sme sa takémuto stavu vyhli, výbor klubu obmedzil počet krytí jednotlivých krycích psov. Ak by sme pristúpili k prehodnoteniu pôsobenia chovných jedincov v chove vzhľadom na ich hmotnosť v porovnaní so štandardom, museli by sme z chovu vyradiť cca 2/3 chovných jedincov (vrátane jedincov s vynikajúcimi výstavnými a pracovnými ohodnoteniami). Ako člen klubu máte právo dať návrh na takéto prehodnotenie. Vzhľadom na jeho závažnosť však bude následne zverejnený na webovej stránke klubu, aby členovia KCHSK, najmä majitelia chovných jedincov a chovatelia mali možnosť sa k nemu vyjadriť.
  Potom by som ja položil otázku aj Vám „ Kam kráča slovenský kopov?“

  za výbor KCHSK MUDr.Adrian Kališ,PhD.
  predseda KCHSK

  #14038
  Peter Zigmund
  Účastník (Participant)

  Dobrý deň!
  Prebehli spádové schôdze a nikde na stránke KCHSK sa neobjavili uznesenia z týchto schôdzí . Určite mnohých by zaujímalo čo trápi členov klubu na východnom alebo západnom Slovensku .

  #14041
  Jaroslav Dudík
  Účastník (Participant)

  Dobrý deň!

  Pán predseda, ak dovolíte začnem od konca. Nemal som v úmysle Vás uraziť a obviniť z toho, že môžete za to, že sa SK trochu vymyká zo štandardu. To že sa toto plemeno uberá týmto smerom som naznačil a aj napísal v Spravodaji v 90-tych rokoch. To si však mladší kopoviari nemôžu pamätať. Bohužiaľ, bolo dosť tvrdohlavých členov výboru, ktorí si svoju predstavu o vzhľade SK nedali vyhovoriť a bolo dosť i takých, konformných, ktorí boli radšej ticho a k danej problematike sa nevyjadrovali. Problém, ktorý som naznačil tkvie v čomsi inom a záhadne súvisí aj s mnou kritizovanými smernicami. To čo sa mi na nich nepáči Vám hneď vysvetlím. V prípade vzhľadu a dodržania štandardu kopova a smerníc je to asi takto: v chovateľskom predpise SPZ a myslím si, že aj SKJ sa uvádza, že chov a rozvoj plemien musí vychádzať z dlhodobých cieľov a rozumných zásad. Celkom správne! Čítal som chovateľský predpis nášho klubu, pri ktorom je v závere uvedené, že je schválený výborom, a nič takéto som tam nepostrehol. Nepostrehol som to tam napriek tomu, že je skoro totožný s uvedenými dvomi predpismi a podľa mňa stačilo napísať, že sa riadime týmito predpismi v plnej miere.
  Teraz k tomu štandardu, ak mám dáky dlhodobý cieľ, tak ho viem zverejniť. A keď ho zverejním a požiadam členov, aby ho pripomienkovali, môžem prísť k celkom uspokojivému výsledku. Ja sa ale pýtam Vás pán predseda, ak takýto dlhodobý cieľ KCHSK má, tak prečo ho nezverejní. (A nechajte si, prosím Vás, to poučovanie o 1 až niekoľkých rokoch chovateľskej práce, mám viacej rokov ako Vy.)
  Pri zverejnení tohto výhľadového plánu chovu by sme sa určite vedeli zhodnúť a nájsť spoločnú reč.
  Teraz ešte ku tým smerniciam. Dosť pravidelne chodím na stránku KCHSK (od doby čo som nenašiel odkaz o testoch DNA, aby mi nič neušlo) a veru som nenašiel ponuku na spoluprácu pri tvorbe a pripomienkovaní chovateľského predpisu klubu. Ten som našiel len v spravodaji ako schválený výborom. To považujem za lavičku, po ktorej vedú slepého. Snaha o demokratické riešenie predpisov podľa mňa vyzerá inak. Pri kompetenčnej smernici som mal toľko pripomienok, že by som pridlho zabával členov klubu na spádovej schôdzi. To sa dá jedine písomne, ak by to ako pracovný materiál viselo na web stránke s možnosťou pripomienkovania.
  Ešte niekoľko pripomienok:
  Požiadavka pána Žigmunda o potrebe zverejnenia zápisníc zo spádových schôdzi je veľmi dobrá a ja by som tiež prijal možnosť prečítať si čo trápi členov v iných regiónoch. Ale najradšej by som si prečítal zápisnicu z našej spádovej schôdze, aby som vedel či je v nej všetko. (ak niekto niečo navrhne nie vždy to musí byť schválené).
  No a ešte ma zaujímajú ekonomické výsledky roku 2014, pretože ekonomika roku 2015 nadväzovala na nič.
  S pozdravom

  Jaroslav Dudík

  #14225
  Adrian Kališ
  Účastník (Participant)

  Vážení členovia KCHSK,
  nedá mi nereagovať na príspevok, uverejnený na webovej stránke KCHSK.
  1- autor príspevku, skrývajúci sa za „výbor KCHSK“ pletie dokopy pár rôznych vecí.
  Neviem, čo má komunikácia terajšieho výboru s laboratóriom Vetgene spoločné s bezodkladným odovzdaním majetku a agendy KCHSK členom výboru? A pýtam sa, ktorým členom výboru?? V prvom rade za seba môžem napísať, že s odovzdaním nemám najmenší problém a odovzdanie majetku a agendy z titulu funkcie bývalého predsedu klubu som si osobne dohodol s podpredsedom KCHSK Ing.Stanislavom Moravčíkom, ktorý tento stav môže potvrdiť. Niektoré veci som mu už odovzdal 11.9.2016 na špeciálnej výstave v Pribyline s tým, že termín osobného odovzdania a prevzatia ostatných vecí si dohodneme. Na základe nášho telefonického rozhovoru (v súvislosti s uverejneným príspevkom) dňa 19.9.2016 mi Ing.Moravčík povedal, že s tým v Pribyline oboznámil aj Bc.J.Králika, ktorý sa o to zaujímal. Neviem teda, čo si o tom má človek myslieť? Alebo viazne komunikácia medzi členmi výboru, alebo si niekto robí resp. píše čo chce, alebo sú tieto veci písané zámerne s celkom jasným úmyslom…
  V normálne fungujúcej spoločnosti resp. organizácii je slušnosťou,ak niečo od niekoho požadujem, vyzvať ho najprv písomne a nie vyzývať ho verejne cez webovú stránku. A k tomu nedošlo. Ale takéto jednanie ma u niektorých ľudí vo výbore KCHSK už vôbec neprekvapuje.
  2- s vyššie napísanou otázkou“ A pýtam sa ktorým členom výboru?? „ súvisí aj stav, ktorý je momentálne vo výbore KCHSK. Podľa platných stanov KCHSK členov výboru volí konferencia klubu. Z toho na základe zdravého úsudku vyplýva, že člen výboru, ktorý sa dobrovoľne vzdá svojho pôsobenia vo výbore klubu, môže byť do výboru opätovne zvolený len konferenciou klubu. Nikde v stanovách nie je napísané, že o opätovnom „späťvzatí“ odstúpeného člena, prípadne personálnom doplnení výboru klubu môžu rozhodnúť zostávajúci členovia výboru. A zvlášť v prípade, keď odstúpenie člena (členov) z výboru je riadne zapísané v zápisnici z konania výboru! A takýto stav sa stal na výbore konanom 28.8.2016, kedy z výboru odstúpili najskôr 3 členovia výboru a potom predseda s tajomníkom. Po našom odchode z výboru (predseda,tajomník) si traja odstúpení členovia svoje odstúpenie „rozmysleli“. Domnievam sa, že tento postup nie je v súlade s platnými stanovami KCHSK a teda výbor má v súčasnom období len 6 riadnych a právoplatných členov.
  Zrejme sa stanovy klubu vysvetľujú a prispôsobujú podľa toho, ako to komu kedy vyhovuje. Keď to nevyhovuje tak z výboru odstúpim, keď zase vyhovuje tak sa vrátim???

  MUDr.Adrian Kališ,PhD.

Zobrazuje sa 13 príspevkov - 1 až 13 (z celkového počtu 13 )
 • Musíte byť prihlásený, aby ste mohli odpovedať na túto tému.