Klub chovateľov slovenských kopovov (ďalej KCHSK) tento rok organizuje výber na vrcholové podujatia, ktoré sa organizujú tento rok na Slovensku a v zahraničí. 

  • Výberu sa môžu zúčastniť slovenské kopovy, ktoré sú vo vlastníctve členov KCHSK. Tieto kopovy budú podľa výsledku z výberu delegované na:
  • Memoriál Andreja Renča MAR (min. vek 3 roky v deň konania súťaže)
  • Memoriál Aloiza Riška MAIR

v prípade ak bude KCHSK ponúknutá účasť na iné vrcholové podujatie na slovensku alebo v zahraničí, bude výbor vyberať z účastníkov výberu, podľa umiestnenia.

Výber sa bude konať v dvoch kolách. Prvé kolo sa uskutoční 28.9.2019 v 3 spádových oblastiach KCHSK. 

  • Východoslovenská oblasť – Prešovský kraj, Košický kraj – zodpovedný Peter Rusnák
  • Stredoslovenská oblasť – Banskobystrický kraj, Nitriansky kraj – zodpovedný Ing. Jaroslav Kýpeť
  • Severoslovenská oblasť – Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj, Bratislavský kraj – zodpovedný Marián Pollák
Uzávierka prihlasovania bude 21.9.2019, následne budú zverejnené miesta výberu. 
V zmysle uznesenia výboru bude prvé kolo výberu spoplatnené sumou 20€.
Prihlasovanie bude prebiehať elektronicky na stránke www.slovensky-kopov.sk. Po prihlásení obdržíte mail o potvrdení prihlásenia na prvé kolo výberu. V prípade ak nie je kopov zaradený medzi chovné jedince, zašlite v prihlasovacom formulári aj obojstrannú kópiu rodokmeňa, poprípade na email admin@slovensky-kopov.sk
Do druhého kola postúpi max. 15 kopovov. Po uzávierke bude zverejnený počet kopovov, ktoré sa vyberú za danú oblasť. 
Termín druhého kola bude oznámený po prvom kole výberu.

 

Prihlasovací formulár 1. kolo výberu MAR, MAIR

captcha

CAPTCHA

Odoslaním prihlášky udeľujete súhlas so spracúvaním a použitím osobných údajov
poskytnutých Klubu chovateľov slovenských kopovov, Štefánikova 10,
Bratislava 811 05 (ďalej len „KCHSK“) podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, za účelom vedenia a zverejnenia zoznamu prihlásených na 1. kolo výberu na MAR a MAIR

Zoznam prihlásených

Severoslovenská oblasť
SPKP / Meno psa/sukyMeno vodiča
17017/19 IBRA zo ŠarampovaIng. Martina Pšenková, PhD.
17325/18 CEDRA Hybská TiesňavaMartin Mičev
18103/19 BRUT od ŠratnovaBc. Jozef Králik
17687/19 ANDY z Dlhopolskej dolinyMarián  Pollák
17740/18 GINA z JudavinkluCyril Orčík
15756/16 BYSTRA z PoliakovcaMichal Strelička
17570/18 GERO z PoliakovcaPavol Mišun
17399/19 CASIUS spod KunovejNorbert Kováčik
17039/19 JOLO DzunošajMarian Poloni
17605/19 AGIE Brčkov dvorFrantišek Ondák
17955 BORAN Astor bojnaVladimír Peťko
17890 AKY spod Mníchovej úbočeViliam Masár
16312/17 HARY DzunošajJaroslav Šebeňa
17684/19 ANDER z Dlhopolskej DolinyIng. Anton Kudelčík
Stredoslovenská oblasť
SPKP / Meno psa/sukyMeno vodiča
17277 IRK z Hornej BábyMilan Vaculčiak
17276 IKAR z Hornej BábyVladimír Špurek
17275/18 HERA z Hornej BábyMichal Valaskai
17265/18 BETY spod Kamenného JankaMichal Valaskai
16915/17 ERŽA z PoliakovcaIng. Marek Cvik
17990/19 BORA Bukov dielLukáš Bálint
16495/17 GERDA Široká dolinaMiroslav Dianiška
17583 BADD Chmelov dvor v LábeBc. Michal Dávid
17414/19 HEROS z HalčeMgr. Juraj Štaudinger
17550/18 GLÓRED spod Macovho vrchuJUDr. Martin Ľupták PhD.
Východoslovenská oblasť
SPKP / Meno psa/sukyMeno vodiča
17022/18 GARY z Hornej BábyMarek Cipcer
 16950/18 EBBIE od Majira Jozef Ivan
17403/18 CRIS spod KunovejMVDr. Slavomíra Harbaľová Luptáková
16633/16 LOLA spod SobranyJaroslav  Fertáľ
17401/18 CODY spod KunovejMarek Štofaník
17397 CAKY spod KunovejŠtefan Janečko
17491/18 CEER od Krivej horyMartin Slota
17490/18 CAR od Krivej horyJán Hopko
17404/18 CIFRA spod KunovejPavol Seman

Štatúty súťaží na ktoré sa robí výber.

MEMORIÁL ANDREJA RENČA

ŠTATÚT MEMORIÁLU ANDREJA RENČA
„Memoriál Andreja Renča“ (MAR) je vrcholným podujatím slovenských kopovov
na Slovensku. Organizuje ho Klub chovateľov slovenských kopovov (KCHSK) ako
medzinárodné alebo národné skúšky, spravidla každý druhý rok pod záštitou Slovenského poľovníckeho zväzu, Slovenskej kynologickej jednoty a Medzinárodnej
kynologickej jednoty FCI na počesť najvýznamnejšieho zakladateľa tohto plemena,
pána Andreja Renča.
Na memoriál možno prihlásiť slovenské kopovy, ktoré sú zapísané v plemenných
knihách FCI a dosiahli najneskôr v deň konania memoriálu vek tri roky. Štartovať
môže maximálne 12 kopovov, z toho maximálne šesť zo Slovenska a šesť zo zahraničia. Kopovy zo Slovenska musia mať absolvované skúšky duričov najmenej
v II. cene. Psy zahraničných účastníkov musia mať absolvované skúšky z výkonu
platné v krajine, ktorú zastupujú.
Prihlášky na memoriál prijíma KCHSK. Propagáciu podujatia a výber jedincov
na memoriál robí KCHSK. Pri výbere jedincov majú prednosť chovné jedince pred
nechovnými a tie, ktoré absolvovali skúšky duričov v I. cene. Na memoriáli sa môže
každý jedinec zúčastniť maximálne tri krát. V prípade prihlásenia sa nižšieho počtu
jedincov zo zahraničia môže sa doplniť počet o jedincov zo Slovenska. Na memoriáli sa skúša podľa platného skúšobného poriadku pre skúšky duričov tak, aby všetky
jedince mali vytvorené rovnaké podmienky na predvedenie svojich schopností.
Disciplína „Dohľadávka…“ sa skúša vždy na umelo založenej stope, disciplína „Odvaha…“ sa skúša vždy v diviačom oplôtku.
Rozhodcovský zbor deleguje SPZ na návrh KCHSK.
Kopov, ktorý dosiahol najvyšší počet bodov v I. cene získa titul „Víťaz MAR“
a čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce CACIT, ak je podujatie organizované ako medzinárodné, alebo čakateľstvo na šampióna práce CACT SR, ak je
podujatie organizované ako národné. Spolu s titulom CACIT sa udeľuje i titul CACT
SR. Druhý v poradí s umiestnením v I. cene získava titul Res. CACIT alebo Res.
CACT SR. Zároveň je možné udeliť i titul „diviačiar“. V prípade rovnakého výsledku
jedincov sa poradie stanoví v zmysle skúšobného poriadku.

Štatút Memoriálu Alojza Riška
Memoriál Alojza Riška (MAIR) je vrcholovým medzinárodným podujatím duričov na
Slovensku. Organizuje sa spravidla každý druhý rok pod záštitou SPZ, SKJ a FCI na počesť významného chovateľa duričov, cvičiteľa a funkcionára Alojza Rišku.
Na memoriál možno prihlásiť duriče VI. Skupiny FCI, ktoré môžu podľa vyhlášky
MPaRV SR absolvovať skúšky duričov a sú zapísané v plemenných knihách uznaných FCI.
Štartovať môže maximálne 12 duričov, z toho maximálne 6 zo zahraničia. Duriče v majetku vodičov zo SR musia mať absolvované skúšky duričov a musia byť na memoriál doporučené príslušným klubom spravujúcim dané plemeno duričov. Prihlášky na memoriál prijíma kynologický odbor SPZ v Bratislave. Výber psov robí Kynologická rada SPZ a pri výbere prihliada k pomernému zastúpeniu jednotlivých plemien duričov a klubov. Uzávierka prihlášok je mesiac pred termínom skúšok.
Pri výbere psov majú prednosť jedince, ktoré MAIR ešte neabsolvovali. Duriče sa môžu MAIR zúčastniť viackrát až pokiaľ na MAIR nezvíťazia. V prípade prihlásenia menšieho počtu psov zo zahraničia sa doplní celkový počet o účastníkov zo Slovenska.
Memoriál Alojza Rišku sa skúša podľa skúšobného poriadku schváleného FCI pre
skúšky duričov so zadávaním titulu CACIT. Durič, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov v I. cene získa titul „Víťaz MAIR 20.. „ a môže mu byť priznané čakateľstvo na medzinárodného šampióna práce – CACIT. Durič, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí v I. cene môže získať Reserve CACIT. Najlepší jedinec z každého plemena umiestnený v I. cene môže získať čakateľstvo šampióna práce SR – CACT a druhý v poradí v plemene v I. cene môže získať Reserve CACT. V prípade rovnakého umiestnenia viacerých jedincov sa poradie stanoví v zmysle skúšobného poriadku.
Ak sa žiadny pes neumiestni v I. cene, psovi s najvyšším počtom bodov a najvyšším
umiestnením sa udeľuje iba titul „Víťaz MAIR 20..“
Vodiči psov sa zúčastňujú súťaže na vlastné náklady. Štartovací poplatok bude
uvedený v propozíciách skúšok pre príslušný rok.
Slovenský poľovnícky zväz prispieva na náklady spojené s usporiadaním skúšok vo
výške schválenej Prezídiom SPZ.
V prípade podania protestu proti porušeniu skúšobného poriadku musí vodič zložiť
finančnú záruku 70.- EUR, ktorá sa mu vráti len vtedy ak hlavný rozhodca uzná
oprávnenosť protestu. Protest možno podať najneskôr do vyhlásenia výsledkov súťaže.
Schválené Plénom KR SPZ 11.2.2017 a Prezídiom SPZ dňa 28.2.2017

Close Menu