DISCIPLINÁRNY PORIADOK

Výbor KCHSK sa stará o dodržiavanie členskej disciplíny, eviduje priestupky proti členskej disciplíne a tieto posudzuje, hodnotí a eviduje. Disciplinárny poriadok je interný predpis KCHSK. Výbor KCHSK zriadi disciplinárnu komisiu zo svojich členov a zvolí predsedu disciplinárnej komisie.

§1

PREDMET ÚPRAVY

1./ Tento disciplinárny poriadok sa vzťahuje na všetkých členov KCHSK.

2./ Disciplinárny poriadok určuje skutkové podstaty disciplinárnych previnení.

3./ Disciplinárny poriadok ustanovuje zásady a postup pri objasňovaní a riešení disciplinárnych previnení.

4./ Disciplinárny poriadok upravuje práva a povinnosti disciplinárnej komisie a povinnosti členov KCHSK, ktorí sa dopustili disciplinárneho previnenia.

§2

DISCIPLINÁRNE PREVINENIE

1./ Disciplinárneho priestupku sa dopúšťa člen KCHSK , ktorý úmyselne, alebo z nedbanlivosti:

a/ poruší stanovy, chovateľských a zápisný poriadok

b/ poruší organizačnú disciplínu

c/ závažným spôsobom naruší medziľudské vzťahy /ohováranie členov, psov, chov. staníc/

d/ koná proti záujmom KCHSK

2./ Za disciplinárny priestupok sa považuje konanie, ktoré smeruje k disciplinárnemu priestupku, ak sa ho člen KCHSK dopustil v úmysle spáchať disciplinárny priestupok a ak od dohodami disciplinárneho previnenia sám dobrovoľne neupustil.

§3

ZÁKLADNE ZÁSADY DISCIPLIÁRNEHO KONANIA

1./ Disciplinárna komisia pri zisťovaní a riešení disciplinárnych previnení postupuje výlučne podľa tohto disciplinárneho poriadku /ďalej len „DP“/, na disciplinárne konanie sa nevzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy o správnom konaní ani o priestupkoch.

2./ Disciplinárna komisia je povinná zakročiť proti každému členovi KCHSK ktorý je podozrivý, že sa dopustil disciplinárneho previnenia a to len spôsobom, ktorý určuje tento DP. Disciplinárna komisia je povinná poučiť riešeného o jeho právach a poskytnúť mu možnosť ich použiť.

3./ Konanie pred disciplinárnou komisiou je verejné, okrem toho ak DP neuvádza inak.

4./ Každý člen KCHSK , ktorý sa dozvie o spáchaní disciplinárneho previnenia, je povinný toto bezodkladne oznámiť príslušnej disciplinárnej komisii. Členovia KCHSK, ktorí môžu prispieť k objasneniu skutku, sú povinní pomáhať disciplinárnej komisii pri ich činnosti.

5./ Disciplinárna komisia musí dbať, aby disciplinárne konanie prebiehalo hospodárne, bez zbytočných

prieťahov zaťažovania fyzických osôb tak, aby bol spoľahlivo zistený skutočný stav.

§4

DISCIPLINÁRNE OPATRENIA

1./ Disciplinárna komisia po prešetrení prípadne môže upustiť od uloženia disciplinárneho opatrenia, ak je skutočný stav hodnoverne preukázaný, riešený si vinu prizná, svoje konanie oľutuje, škodu nahradí, stupeň nebezpečnosti pre KCHSK je nízky a vzhľadom na osobné vlastnosti páchateľa možno očakávať, že na jeho nápravu postačí samotné preverovanie veci pred disciplinárnou komisiou. V takomto prípade vydá rozhodnutie , v ktorom riešeného uzná vinným z porušenia konkrétnych ustanovení, ale od uloženia disciplinárneho opatrenia upustí.

2./ Ak disciplinárna komisia neupustí od uloženia disciplinárneho konania a skutkový stav hodnoverne preukáže, môže disciplinárne riešenému uložiť jedno z týchto disciplinárnych opatrení:

a/ písomné upozornenie

b/ písomné pokarhanie s výstrahou

c/ peňažnú pokutu do výšky 100€

d/ dočasné vylúčenie z klubu na 1 – 5 rokov

e/ trvalé vylúčenie

3./ Disciplinárne riešenému možno uložiť v jednom disciplinárnom konaní len jedno disciplinárne opatrenie. Ak sa súčasne dopustil viacerých disciplinárnych previnení, možno mu uložiť úhrnné disciplinárne opatrenie. Ak sa v čase výkonu disciplinárneho opatrenia dopustil nového disciplinárneho previnenia, okrem vylúčenia mu ďalšie disciplinárne opatrenie začne plynúť až po uplynutí prvého disciplinárneho opatrenia.

4./ Ak disciplinárna komisia uzná riešeného vinným zo spáchania disciplinárneho previnenia, môže ho súčasne zaviazať uhradiť náklady konania, ktoré konaním vznikli. Náklady konania patria komisii, ktorej vznikli.

§5

NEPRIPUSTNOSŤ DISCIPLINÁRNEHO RIEŠENIA

1./ Disciplinárne konanie nemožno začať, ak sa už začalo, nemožno v ňom pokračovať a musí sa zastaviť ak:

a/ z oznámenia, alebo z výsledkov konania je zrejmé, že nejde o disciplinárne previnenie

b/ riešenému skončilo členstvo v klube

c/ spáchané disciplinárne previnenie je premlčané / okrem priestupkov pri párení

d/ riešený zomrel

2./ Disciplinárne previnenie sa nemôže riešiť, ak uplynula ročná premlčacia lehota /okrem previnenia pri párení.

Premlčacia lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po spáchaní disciplinárneho previnenia. Prerušuje sa dňom začatia disciplinárneho konania, alebo riadne podaným odvolaním. Ak je skutok predmetom trestného stíhania, alebo priestupkového konania a bez rozhodnutia orgánov činných v trestnom , alebo priestupkovom konaní nemožno rozhodnúť, premlčacia lehota neplynie až do dňa ich právoplatného rozhodnutia. Týmto dňom začína plynúť prerušená premlčacia lehota.

3./Rozhodnutie súdov, alebo orgánov činných v trestnom konaní o potrestaní páchateľa trestného činu, alebo

priestupku nevylučuje disciplinárne riešenia člena KCHSK disciplinárnou komisiou. Disciplinárna komisia rozhoduje nezávisle od štátnych orgánov, ak je toto konanie disciplinárnym previnením podľa tohto DP.

§6

VYLÚČENIE ČLENA DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE Z DISCIPLINÁRNEHO KONANIA

1./ Člen disciplinárnej komisie je vylúčený z riešenia veci, ak zo zreteľom na jeho pomer k veci a ku riešenému možno mať pochybnosti o jeho nezaujatosti.

2./ O námietke zaujatosti a vylúčení člena disciplinárnej komisie rozhoduje predseda komisie.

§7

ZAČATIE KONANIA

1./ Disciplinárne konanie sa začína na návrh členov klubu.

2./ Ak sa výbor klubu dozvedel o spáchaní disciplinárneho previnenia, môže začať disciplinárne konanie prostredníctvom disciplinárnej komisie aj z vlastnej vôle.

3./Predseda KCHSK preskúma návrh na začatie disciplinárneho konania a odporučí vo veci konať, alebo v prípade evidentne bezdôvodného návrhu na konanie ho ako neopodstatnene odloží. Ak sa disciplinárna komisia rozhodne, že sa vo veci bude konať, vytýči termín zasadnutia, zabezpečí účasť riešeného a svedka , prípadne zabezpečenie iných dôkazov.

§8

ROZHODOVANIE DISCIPLINÁRNEJ KOMISIE

1./Disciplinárna komisia je uznášania schopná, ak sa ich zasadnutie zúčastní nadpolovičná väčšina členov. Za rozhodnutie o previnení a opatrení, alebo o odvolaní musí hlasovať viac ako polovica prítomných členov. Disciplinárne konanie je verejné . Z rozhodovania o previnení a opatrení je verejnosť vylúčená.

2./ Písomnosti, ktoré sa týkajú disciplinárneho konania sa zasielajú doporučeným listom, alebo sa doručujú osobne proti podpisu osobe, ktorej sa disciplinárne konanie týka.

Za doručené sa považujú aj písomnosti vrátené poštou ako nedoručiteľné.

3./ Disciplinárna komisia je príslušná na konanie, uskutoční všetky úkony potrebné na objektívne zistenia skutkového stavu. Nestranne zisťuje všetky okolnosti svedčiace v prospech či neprospech riešeného.

§9

DOKAZOVANIE

1./ Dôkazom je všetko, čo môže prispieť k objasneniu veci, najmä výpovede svedkov, dokumentačných materiálov , výpoveď zúčastneného atď. .

2./ V disciplinárnom konaní treba dokazovať najmä či :

a/ sa stal skutok, ktorý je možno považovať za disciplinárne previnenie

b/ tento skutok spáchal riešený.

c/ skutok bol spáchaný úmyselne, alebo neúmyselne a z akých pohnútok.

d/ každý člen klubu je povinný sa dostaviť na predvolanie disciplinárnej komisie a vypovedať ako svedok o tom , čo vie o disciplinárnom previnení.

§10

PRÁVO OBHAJOBY

1./ Riešenému musí disciplinárna komisia odoslať pozvanie na rokovanie najmenej 10 pracovných dní pred termínom rokovania doporučeným listom.

2./ V disciplinárnom konaní teba riešenému umožniť, aby sa k obvineniu osobne vyjadril, uviedol okolnosti na svoju obhajobu a predložil na ich potvrdenie dôkazy.

3./ Disciplinárne riešený môže v disciplinárnom konaní vystupovať len osobne a nemôže sa dať zastupovať. V disciplinárnom konaní môže aktívne vystupovať len členovia disciplinárnej komisie riešení a pozvaní svedkovia. Predseda disciplinárnej komisie môže z miestnosti vykázať osoby ktoré rušia konanie v záujme ochrany svedkov a môže rozhodnúť i o neverejnom disciplinárnom konaní .

4./ Riešený je povinný sa na konanie dostaviť. Ak sa na konanie bez dostatočného ospravedlnenia nedostaví a nepožiada o odročenie konania, môže disciplinárna komisia rozhodnúť aj bez jeho vypočutia.

§11

ZÁPISNICA Z DISCIPLINÁRNEHO KONANIA

1./ Výpovede účastníkov konania sa musia zaznamenať do zápisnice, ktorú podpíše vypočúvaný, predseda disciplinárnej komisie, alebo ním poverený člen komisie.

2./ V zápisnici musí byť uvedený deň a miesto konania, druh previnenia, kedy a ako k jeho spáchaniu došlo, akým spôsobom, vykonané dôkazy a výrok rozhodnutia.

3./ Ak sa disciplinárne riešený po vynesení rozhodnutia vzdal odvolania, uvedie sa to v zápisnici a takého vyhlásenie musí riešený podpísať.

4./ Ak ktokoľvek odmietne podpísať zápisnicu, vykoná sa záznam v zápisnici o odmietnutí podpísania, ktorý podpíšu najmenej dvaja členovia disciplinárnej komisie.

§12

ROZHODNUTIE V DISCIPLINÁRNOM KONANÍ

1./ Pri ukladaní disciplinárnych opatrení je potrebné prihliadať na:

a/ či bol skutok spáchaný úmyselne, alebo z nedbanlivosti

b/ okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu disciplinárneho previnenia

2./ Za poľahčujúcu okolnosť sa považuje najmä spontánne priznanie a napomáhanie pri objasnení činu.

3./ Za priťažujúcu okolnosť sa pokladá najmä to, ak riešený porušil stanovy, chovateľský a zápisný poriadok, zneužil zverenú funkciu, alebo spáchal skutok zo zištných dôvodov.

4./ Rozhodnutie disciplinárnej komisie sa riešenému zašle vždy písomne doporučeným listom, do 30 dní od jeho vynesenia a to i v vtedy, ak bolo disciplinárne konanie zastavené.

§13

ODVOLANIE

1./ Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie môže disciplinárne riešený podať odvolanie. Odvolanie sa podáva písomne na disciplinárnu komisiu a to do 15 dní od jeho doručenia , alebo ústne do zápisnice pri vynesení rozhodnutia . Riadne podané odvolanie má odkladný účinok.

2./ Odvolanie prerokuje disciplinárna komisia na svojom najbližšom zasadnutí, najneskôr do 30 dní od jeho doručenia.

Ak na základe odvolania a dôvodu v ňom uvedených dospeje k názoru, že sú predpoklady, aby sa odvolaniu v celom rozsahu vyhovelo, môže v autoremedúre o odvolaní rozhodnúť sám. Ak odvolaniu nevyhovuje musí odvolanie do 15 dní od svojho zasadnutia prešetriť celý výbor KCHSK.

3./ Výbor KCHSK môže odvolanie zamietnuť, prvostupňové rozhodnutie zrušiť a konanie zastaviť, alebo sám o veci rozhodnúť.

4./ Výbor KCHSK odvolanie zamietne ak:

a/ bolo podané oneskorene;

b/ podala ho neoprávnená osoba

c/ zistí, že odvolanie je neopodstatnené

Rozhodnutie výboru KCHSK nadobúda platnosť a vykonateľnosť dňom doručenia riešenému. Za doručenú sa považuje aj písomnosť podľa §8 ods. 2 DP

5./ Proti rozhodnutiu výboru KCHSK sa ďalšie odvolanie nepripúšťa.

§14

PRESKÚMANIA PRÁVOPLATNÉHO ROZHODNUTIA

Dozorná rada KCHSK môžu preskúmať právoplatné rozhodnutia disciplinárnej komisie. Takéto rozhodnutia môžu zmeniť, alebo zrušiť , ak pri vynesení právoplatných rozhodnutí došlo k porušeniu tohto DP, alebo skutkový stav nebol dostatočne preukázaný. Dozorná rada môže rozhodnutie disciplinárnej komisie zrušiť v celom rozsahu a konanie zastaviť, alebo vo veci sama rozhodnúť. Proti rozhodnutiu dozornej rady vynesených v preskúmavacom konaní sa žiadny opravný prostriedok nepripúšťa. Preskúmavacie konanie je neverejné. Dozorná rada sa za svoje rozhodnutie zodpovedá konferencii klubu.

§15

PRÁVOPLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ROZHODNUTÍ DISCIPLIÁRENEJ KOMISIE

Disciplinárne rozhodnutie nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť ak:

a/ riešený nepodal proti nemu v stanovenej lehote odvolanie

b/ odvolanie síce podal, ale do rozhodnutia disciplinárnej komisie ho vzal späť

c/ pri vynesení rozhodnutia sa odvolania výslovne vzdal

d/ doručením rozhodnutia o riadnom opravnom prostriedku

§16

REGISTER DISCIPLIÁRNYCH OPATRENÍ

O právoplatne uložených opatreniach vedie register disciplinárnych opatrení predseda disciplinárnej komisie.