Chovateľský a zápisný poriadok Klubu chovateľov slovenských kopovov

Cieľom chovateľského a zápisného poriadku Klubu chovateľov slovenských kopovov (ďalej KCHSK) je zabezpečovať čistokrvný chov plemena slovenský kopov v zmysle schváleného štandardu, so zachovaním biologického zdravia každého jedinca, jeho špecifických vlôh a vlastností.

§ 1

Všeobecné ustanovenia

 1. Chovateľský a zápisný poriadok KCHSK vychádza z chovateľského a zápisného poriadku SPZ, ktorý je základnou normou pre chov plemien psov začlenených do SPZ. Nadobudol účinnosť dňom schválenia Prezídiom SPZ 28.2.2017.

 2. Chovateľský a zápisný poriadok KCHSK pri SPZ slúži k vedeniu chovu plemena slovenský kopov v Slovenskej republike, vytvára predpoklady pre udržanie a zvyšovanie úrovne chovu slovenského kopova v súlade s platným štandardom FCI.

 3. Ustanovenia tohto chovateľského poriadku platia pre všetkých majiteľov plemena slovenský kopov s preukazom pôvodu a sú záväzné pre každého, kto sa zaoberá chovom tohto plemena v Slovenskej republike.

 4. Hlavnou zásadou chovateľského poriadku je umožniť chovať iba s geneticky a fyziologicky zdravými, povahovo vyrovnanými čistokrvnými jedincami, ktoré sú zapísané v plemenných knihách, alebo registroch uznávaných FCI a ktoré spĺňajú podmienky stanovené KCHSK.

 5. Dedične zdravý čistokrvný pes v zmysle tohto chovateľského poriadku je pes známeho pôvodu, ktorý prenáša znaky štandardu a typu plemena, povahu a výkonové vlastnosti typické pre dané plemeno, nemá žiadne podstatné dedičné chyby, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť funkčné zdravie jeho potomstva.

 6. V chove sa nesmú používať psy s prejavom agresivity na človeka, ako aj s vylučujúcimi chybami, ako sú poruchy charakteru, vrodená hluchota alebo slepota, zajačí pysk, rázštep podnebia, výrazné chyby chrupu alebo anomálie čeľuste, PRA, epilepsia, kryptorchizmus, monorchizmus, albinizmus, chybné farby a zistená dysplázia bedrového kĺbu ťažkého stupňa.

 7. KCHSK je povinný zaznamenávať známe dedičné chyby, napríklad DBK alebo PRA, metodicky ich potláčať, neustále zaznamenávať ich vývoj a na základe požiadavky SKJ o nich poskytnúť správu.

 8. Plemennú knihu pre plemeno slovenský kopov vedie SPZ na základe poverenia SKJ.

 9. KCHSK zodpovedá za riadenie chovu, poradenskú činnosť v chove a kontrolu chovu. Chov a rozvoj slovenského kopova musí vychádzať z dlhodobých chovateľských cieľov a rozumných zásad, tak aby chovom nedochádzalo ku vzniku chorôb, povahových chýb či nedostatku výkonových schopností, alebo dedičnému prenášaniu chorôb. Chov musí slúžiť cieľu zachovania a pokiaľ možno i rozširovania genetickej rôznorodosti plemena.

 10. Spôsob chovu v KCHSK – chov je riadený.

§ 2

Chovateľ, majiteľ, držiteľ

 1. Chovateľom daného jedinca je majiteľ chovnej suky v čase rodenia šteniat. Potomstvo suky sa registruje na jeho chovateľskú stanicu.

 2. Majiteľ daného jedinca je fyzická alebo právnická osoba, v ktorej majetku sa jedinec nachádza.

 3. Za majiteľa sa považuje tá osoba, ktorá zviera získala právoplatne, je teda nepochybne majiteľom psa a môže toto vlastníctvo preukázať platným preukazom o pôvode psa.

 4. Držiteľ psa alebo suky je fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa jedinec fyzicky nachádza, je v jej starostlivosti a ošetrovaní a je majiteľom jedinca oprávnená k jeho držbe.

 5. Držiteľom chovného psa je alebo majiteľ chovného psa, alebo tá osoba, ktorá je majiteľom oprávnená, aby chovného psa využila na párenie sučiek.

 6. Záujemca o chov nesmie byť nútený k členstvu v chovateľskom klube, ktorý dané plemeno zastrešuje. Chovný jedinec však musí splniť podmienky chovnej spôsobilosti stanovené chovateľským klubom bez zreteľa na to, či majiteľ chovného jedinca je alebo nie je členom klubu. Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti a dodržiavaní pravidiel chovu stanovených klubom, je chovateľský klub povinný zabezpečiť rovnaký servis členom i nečlenom. V prípade poskytovania služieb nečlenom klubu, môžu byť v cene služieb zohľadnené pre nečlenov náklady klubu vyplývajúce zo zabezpečenia úloh pri riadení chovu a zabezpečovaní činnosti klubu. Ceny služieb pre nečlenov klubu však nesmú byť likvidačné.

 7. Produkcia šteniat bez preukazu o pôvode je nezlučiteľná s etikou chovateľa a považuje sa za porušenie chovateľských smerníc s následným zastavením chovateľskej činnosti najmenej na jeden rok. Zastavenie chovateľskej činnosti sa týka aj všetkých jedincov príslušného plemena, ktoré boli v čase priestupku v majetku previnilca. V prípade opakovania priestupku bude predmetom individuálneho riešenia výborom KCHSK.

 8. Ak majiteľ v čase po oplodnení chovnej suky zomrie, môžu sa narodené šteňatá zapísať buď na jeho chovateľskú stanicu, alebo na chovateľskú stanicu nového majiteľa suky.

 9. Ak prešla oplodnená suka do vlastníctva inej osoby, chovateľom je nový vlastník, ak si pôvodný majiteľ chovnej suky písomne nevyhradil právo zápisu narodených šteniec. Ak nie je dohodnuté inak, na nového majiteľa sa prenášajú aj práva a povinnosti súvisiace s párením s chovným psom.

§ 3

Chovní jedinci

 1. Pre čistokrvný chov slovenského kopova sa môžu využívať len čistokrvné jedince zapísané v plemenných knihách členských krajín FCI, zaradené do chovu po splnení podmienok určených KCHSK.

 2. Importovaný jedinec z členských krajín FCI, po splnení podmienok chovnosti KCHSK, bude zaradený do chovu

 3. Pre zaradenie do chovu platí výstavné ocenenie získané vo veku od 12 mesiacov na výstavách organizovaných alebo uznaných SKJ. O výnimkách z veku a výstav rozhoduje KCHSK.

 4. Chovnú spôsobilosť po splnení podmienok stanovených KCHSK potvrdí jedincom do preukazu pôvodu plemenná kniha SPZ (SPKP).

 5. Na chov (párenie) možno použiť psa aj suku najskôr vo veku 12 mesiacov.

 1. Suku je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom dosiahla vek 8 rokov. V odôvodnených prípadoch môže KCHSK povoliť výnimku z použitia v chove.
 2. Psa je možné naposledy použiť v chove v roku, v ktorom dosiahol vek 9 rokov, výbor KCHSK povolí na žiadosť majiteľa použiť na párenie aj psa staršieho ako 9 rokov.

 3. Z chovu sa vylučujú chovní jedinci, v odchovoch ktorých sa preukázateľne často vyskytujú povahové a exteriérové vady, vady patologické a dedičné. O vylúčení z chovu rozhoduje výbor KCHSK na podnet poradcov chovu alebo zriadenej chovateľskej rady.

 4. Do chovu sa nesmú zaradiť psi a sučky, na ktorých bol uskutočnený zákrok na odstránenie, alebo zakrytie nejakej anatomickej alebo exteriérovej vady.

 5. Rozhodnutie o vyradení jedinca z chovu musí KCHSK oznámiť majiteľovi jedinca a plemennej knihe SPZ.

 6. Každá zmena majiteľa chovného jedinca sa musí hlásiť doporučeným listom alebo elektronickou formou do 10 dní hlavnému poradcovi chovu a plemennej knihe. Zmenu nahlási predchádzajúci aj nový majiteľ chovného jedinca.

 7. Pre jedince zapísané v registri SPKP platia osobitné podmienky chovu.

 8. Chovné jedince sa nesmú používať na šľachtenie iných plemien, v prípade že sa tak stane, budú vyradené z chovu.

§ 4

Odporúčanie na párenie

 1. Chovateľ požiada poradcu chovu o zaslanie odporúčania na párenie pred predpokladaným háraním sa suky, najneskôr na začiatku hárania suky, na tlačive “Žiadosť o odporúčanie na párenie”. Poradca chovu uvedie na odporúčaní 3 vhodných psov, z ktorých si vyberie jedného chovateľ. Platnosť odporúčania na párenie trvá do konca chovateľskej sezóny (chovateľská sezóna začína 01.11. a končí 31.10. nasledujúci rok). Na jednu chovateľskú sezónu bude vystavené 1 odporúčanie na párenie.

 2. Chovný pes môže páriť v období od 01.11.do 31.10. nasledujúceho roku maximálne 8- krát, do tohto počtu sa mu nepočíta počet náhradných domácich a náhradných zahraničných parení. Poradca chovu môže v odôvodnených prípadoch odmietnuť odporučiť psa na párenie.

 3. Príbuzenská plemenitba, pri ktorej sa vyskytuje spoločný predok v preukazoch o pôvode u oboch jedincov do 3. generácie bude povolená iba so súhlasom poradcov chovu.

 4. Majiteľ chovného psa si musí viesť záznam o parení všetkých súk z dôvodu kontroly a evidencie o parení súk. Ak dôjde k prekročeniu maximálneho počtu párení v jednej chovateľskej sezóne (8-krát), majiteľ chovného psa môže byť trestaný zastavením párenia daného psa v nasledujúcej chovateľskej sezóne.

 5. Vyplnené a podpísané odporúčanie na párenie (potvrdenie o párení) je dokladom, ktorý je súčasťou prihlášky na zápis narodených šteniec.

 6. Za riadne vyplnenie potvrdení o párení zodpovedajú majitelia chovných psov. Nedostatky vo vyplňovaní odporúčaní na párenie môžu byť trestané zastavením párenia daného psa.

 7. V prípade zahraničného párenia si majiteľ chovného psa vyžiada od poradcu chovu odporúčanie na párenie a je povinný zaplatiť klubu poplatok za párenie do 8 dní po párení, podľa platnej ekonomickej smernice.

 1. Chovateľ nesmie mať pri žiadaní odporúčania na párenie žiadne finančné podlžnosti voči KCHSK.

V opačnom prípade poradca chovu nevystaví odporúčanie na párenie. To bude vystavené až po vyrovnaní všetkých finančných podlžností.

 1. Tie isté podmienky platia aj pre majiteľa chovného psa, pri finančných podlžnostiach majiteľa voči klubu, nebude pes odporúčaný na párenie, až do vyrovnania všetkých podlžností.

 2. Nečlen KCHSK musí mať s klubom uzatvorenú platnú zmluvu a príslušné poplatky podľa platnej ekonomickej smernice musí mať vopred uhradené, čo dokladuje poradcovi chovu.

§ 5

Podmienky párenia

 1. Párenie sa môže uskutočniť iba medzi dvoma chovnými jedincami na základe platného odporúčania na párenie.

 2. Počas jedného honcovania sa suka môže páriť len s jedným psom. V žiadnom prípade nie je dovolené pripustiť v priebehu jedného honcovania suku dvoma alebo viacerými psami.

 3. Majiteľovi chovnej suky sa odporúča, aby ju priviezol k psovi osobne, alebo tým poveril dôveryhodnú osobu. Pokiaľ zostáva suka niekoľko dní u držiteľa psa, všetky náklady s tým spojené, ako kŕmenie, ubytovanie, prípadné veterinárne ošetrenie, poprípade i škody, ktoré by sučka v odchovnom zariadení alebo byte držiteľa psa spôsobila, idú na ťarchu majiteľa suky. Dopravu suky späť hradí taktiež majiteľ suky.

 4. So zreteľom na zákonné ustanovenia platí v zmysle tohto ustanovenia ako ručiteľ zvieraťa za škody spôsobené tretím osobám tá osoba, ktorá zvieraťu v dobe škody poskytuje pobyt a starostlivosť. Príslušný majiteľ alebo držiteľ chovného psa sa zaväzuje túto okolnosť zabrať do úvahy pri uzatvorení osobného povinného ručenia.

 5. Majiteľ/držiteľ chovného psa sa zaväzuje, že sučku nepripustí iným ako doporučeným psom. Pokiaľ pes odmieta sučku pripustiť, smie byť suka pripustená iným psom (uvedeným na odporúčaní na párenie) len so zvolením majiteľa suky.

 6. Po neplánovanom spárení suky nepredpokladaným psom, nie je ďalšie párenie dohodnutým psom dovolené. Držiteľ chovného psa nemôže v takomto prípade vznášať proti majiteľovi suky žiadne nároky.

 7. Pri neplánovanom spárení suky s iným psom ako dohodnutým, je držiteľ psa, ktorý má sučku vo svojej starostlivosti povinný nahlásiť túto skutočnosť majiteľovi suky a je povinný uhradiť všetky náklady vzniknuté v súvislosti s nežiaducim spárením.

 8. V prípade uhynutia suky počas jej pobytu u majiteľa/držiteľa chovného psa, nechá tento na svoje náklady zistiť príčinu uhynutia veterinárnym lekárom. Majiteľovi suky podá správu o smrti suky čo najrýchlejšie a oznámi príčinu uhynutia. Pokiaľ si majiteľ praje vidieť mŕtvu suku, musí k tomu dostať príležitosť. Pokiaľ smrť nastala zjavne zavinením držiteľa psa, je tento povinný uhradiť majiteľovi suky škodu. Pokiaľ nemá držiteľ psa zavinenie na uhynutí suky, je majiteľ suky povinný uhradiť držiteľovi psa všetky náklady, ktoré mu uhynutím suky vznikli.

 9. Majiteľ suky pri zahraničnom párení priloží k žiadosti o párenie fotokópiu preukazu o pôvode psa s ktorým sa suka bude páriť.

 10. V priebehu jedného kalendárneho dňa (24 hodín) sa pes môže spáriť iba s jednou sukou.

 11. Chovateľom a vlastníkom chovných psov sa odporúča pred každým plánovaným párením dohodnúť si písomne vzájomné podmienky párenia, najmä finančné záväzky.

§ 6

Potvrdenie o párení

 1. Správne a úplne prevedené párenie potvrdzuje majiteľ psa vystavením potvrdenia o párení. Potvrdzuje v ňom svojím podpisom, že bol očitým svedkom párenia. Vyplnené potvrdenie o párení zašle spolu s odporúčaním na párenie plemennej knihe SPZ a poradcovi chovu do 8 dní. Majiteľovi suky odovzdá vyplnené a podpísané potvrdenie o párení.

 2. Ak správca plemennej knihy požaduje pre zápis šteniec overenú fotokópiu preukazu o pôvode psa alebo overený výpis z plemennej knihy vzťahujúci sa k chovnému psovi, musí držiteľ psa poskytnúť takýto dokument majiteľovi chovnej suky bezplatne.

 3. Ak majiteľ (držiteľ) chovného psa nedodrží termín určený na zaslanie potvrdenia o párení plemennej knihe SPZ (SPKP), je zodpovedný za to, že bez potvrdenia o párení nebudú šteňatá zapísané do plemennej knihy.

§ 7

Umelé oplodnenie

 1. Umelé oplodnenie je možné použiť v odôvodnených prípadoch len s povolením poradcov chovu. Umelé oplodnenie by sa nemalo používať na prekonanie fyzickej neschopnosti psa pripustiť suku. Umelé oplodnenie nie je dovolené robiť so psami, ktorí sa predtým nereprodukovali prirodzeným spôsobom.

 2. Umelé oplodnenie suky môže robiť iba veterinárny lekár, ktorý musí potvrdiť túto skutočnosť plemennej knihe SPZ. Veterinár lekár, ktorý insemináciu vykonáva, potvrdzuje na potvrdení o párení, že suka bola inseminovaná inseminačnou dávkou spermií vybraného psa. V tomto osvedčení musí byť uvedené miesto a doba inseminácie, meno a číslo zápisu plemennej knihy suky a meno a adresa majiteľa suky. Veterinárny lekár, ktorý psovi odobral ejakulát, musí potvrdiť, že pri inseminácii bol použitý ejakulát dohodnutého psa. Pri použití zmrazenej inseminačnej dávky musí veterinár potvrdiť, že inseminačná dávka pochádzala od dohodnutého psa.

 3. Náklady spojené s odobratím ejakulátu a vykonaním inseminácie hradí majiteľ suky.

 4. Majiteľ chovného psa, ktorého spermie boli použité pri inseminácii, je povinný osvedčiť túto skutočnosť na potvrdení o párení. Taktiež musí majiteľovi chovnej suky poskytnúť všetky požadované informácie týkajúce sa krycieho psa.

§ 8

Náhrada za párenie

 1. Spôsob úhrady za párenie sa rieši formou dohody, najlepšie písomnou.

 2. Majiteľ psa je oprávnený podpísať potvrdenie o uskutočnenom párení až po zaplatení dohodnutej náhrady za párenie. Zadržanie suky ako zástavy je zakázané.

 3. Mimo dohodnutej čiastky nemá majiteľ psa žiadne právo požadovať od majiteľa suky potomkov psa. Obzvlášť nemá žiadny právny nárok na prenechanie šteňaťa. Ak je však prenechanie šteňaťa dohodnuté ako náhrada za párenie, treba túto dohodu písomne potvrdiť ešte pred párením. V prípade takej dohody musia byť bezpodmienečne zohľadnené nasledujúce body:

  1. doba výberu šteňaťa majiteľom psa,

  2. doba odovzdania šteňaťa majiteľovi,

  1. doba, do ktorej si majiteľ psa musí šteňa vybrať, po uplynutí ktorej právo na výber šteňaťa zaniká,

  2. doba, do ktorej majiteľ psa musí šteňa prevziať, po uplynutí ktorej právo na prevzatie šteňaťa zaniká,

  3. ustanovenie týkajúce sa výdavkov na dopravu,

  4. zvláštne ustanovenie pre prípad, že suka vrhne len mŕtve šteňatá, alebo len jediné šteňa, alebo keď vybrané šteňa uhynie pred odberom.

 1. Nedodržanie dohody o spôsobe úhrady za párenie je vecou občiansko-právneho konania.

§ 9

Neoplodnenie suky

 1. Po správne prevedenom párení sa považuje výkon psa za dokonaný a vzniká tým predpoklad na plnenie dohodnutej náhrady za párenie. Neposkytuje sa tým však záruka na oplodnenie suky. Záleží na zvážení majiteľa psa, či v prípade neoplodnenia suky poskytne ďalšie párenie bezplatne alebo vráti časť peňazí zaplatených za párenie.

 2. Postup v prípade neoplodnenia suky má byť uvedený v písomnej zmluve dohodnutej pred párením.

 3. Dohodnuté právo na párenie zdarma zaniká zásadne uhynutím psa, zmenou jeho majiteľa, alebo uhynutím suky.

 4. Ak sa preukáže vyšetrením ejakulátu psa, že pes bol v čase párenia neplodný, má majiteľ suky právo na vrátenie čiastky zaplatenej za párenie.

 5. V prípade, že suka neostane kotná, alebo sa narodí len jedno šteňa, môže majiteľ sučky požiadať o náhradné párenie.

§ 10

Postúpenie práva chovu

 1. Ako chovateľ vystupuje spravidla majiteľ suky v čase párenia. Právo na využitie suky alebo psa môže byť zmluvne postúpené tretej osobe.

 2. Postúpenie práva chovu musí byť v každom prípade urobené písomne, a to pred predpokladaným párením. Písomné postúpenie práva chovu sa musí včas písomne nahlásiť plemennej knihe SPZ a tiež KCHSK. Musí byť priložené k žiadosti o zápis vrhu. Postúpenie práva chovu musí zreteľne popisovať všetky práva a povinnosti oboch zmluvných strán.

 3. Ten, kto dočasne preberá suku na využitie pre chov, sa v zmysle tohto poriadku považuje po dobu od párenia až do odstavenia šteniat za majiteľa suky.

§ 11

Narodenie šteniat a zápis šteniat do plemennej knihy

 1. Ak nebolo dohodnuté inak, považuje sa pri prevode vlastníctva gravidnej suky nový majiteľ automaticky za chovateľa nastávajúceho vrhu.

 2. O narodení šteniec je chovateľ povinný do 10 dní od ich narodenia písomne informovať príslušného poradcu chovu a majiteľa (držiteľa) psa s uvedením dátumu narodenia, počtu a pohlavia narodených a ponechaných šteniat, farby srsti, vážnych chýb šteniat, prípadne ďalších dôležitých informácií. Ak suka so šteňatami nie je u chovateľa, oznámi poradcovi chovu tiež adresu držiteľa, u ktorého je umiestnená.

 1. Počet šteniat vo vrhu nie je obmedzený. Chovateľ je však povinný pri vyššom počte šteniat ako 7 zabezpečiť ich primeranú, vhodnú a dostatočnú výživu.

 2. Suka môže mať v chovateľskom roku iba jeden vrh. V prípade náhradného párenia dva vrhy.

 3. Preukazy o pôvode, ktoré slúžia ako rodné listy, sa vystavujú len pre jedince s presne stanoveným pôvodom. Počas jedného honcovania sa suka pripúšťa jedným psom. V prípade akýchkoľvek pochybností je povinná plemenná kniha SPZ alebo KCHSK stanoviť pôvod pomocou rozboru DNA. Ak sa pochybnosti dokážu, hradí všetky náklady spojené s preukazovaním pôvodu chovateľ. Ak sa pochybenie chovateľa nepreukáže, hradí náklady objednávateľ.

 4. Zápis šteniat v plemennej knihe SPZ sa robí na základe prihlášky narodených šteniat (vrhu). Šteňatá musia byť pred zápisom do plemennej knihy označené trvalým a nesfalšovateľným označením – čipom. Číslo čipu je uvedené v prihláške na zápis šteniat a potvrdené podpisom veterinára, ktorý ich začipoval. Číslo čipu sa trvalým a nezameniteľným spôsobom uvedie v preukaze o pôvode každého jedinca. Tetovanie šteniat alebo dospelých psov je možné na základe žiadosti chovateľa alebo majiteľa psa. V prípade tetovania sa psovi tetuje číslo jeho zápisu v plemennej knihe. Tetovanie vykoná veterinárny lekár.

 5. Súčasťou prihlášky na zápis vrhu je majiteľom psa potvrdené odporúčanie na párenie, v prípade zahraničného párenia aj overená fotokópia preukazu o pôvode psa.

 6. Chovateľ je povinný zapísať všetky čistokrvné jedince, ktoré sa narodili v jeho chovateľskej stanici, do plemennej knihy. Všetky vrhy sa zapisujú úplné, to znamená, že sa zapisujú všetky šteňatá, ktoré boli odchované až do okamihu podania žiadosti o zápis vrhu. Dodatočný zápis šteniat nie je prípustný. Žiadosť o zápis vrhu musí byť podaná najneskôr do 3 mesiacov od dátumu narodenia šteniec.

 7. V prípade, ak plemennej knihe budú doručené nečitateľné alebo nevierohodné podklady na vystavenie preukazov o pôvode, má plemenná kniha právo vyžadovať nové podklady.

 8. V preukaze o pôvode musí byť uvedená správna farba šteňaťa aj v tom prípade, ak je neštandardná. Ak chovateľ alebo KCHSK zistí, že narodené šteňa vykazuje závažnú vrodenú chybu, ktorá sa ďalším vývojom nemôže zmeniť a nezodpovedá tak štandardu FCI, je povinný o tejto skutočnosti informovať príslušnú plemennú knihu s uvedením konkrétnej chyby do prihlášky na zápis šteniec. Vo všetkých týchto prípadoch označí plemenná kniha preukaz o pôvode týchto šteniat pečiatkou „Neštandardné“.

 9. Pri odbere (predaji) musia byť šteňatá najmenej 49 dní staré, musia byť odčervené a vakcinované. Musia byť označené trvalým a nesfalšovateľným označením, uvedeným v preukaze o pôvode psa. Chovateľ je povinný viesť evidenciu nadobúdateľov šteniat (meno a adresu) a archivovať ju minimálne 10 rokov.

 10. Mená šteniat pochádzajúcich z jedného vrhu sa musia začínať rovnakým začiatočným písmenom a nesmú sa opakovať v ďalších vrhoch tej istej chovateľskej stanice.

 11. V plemennej knihe sa nesmú zapísať šteňatá zo spárenia suky s iným psom ale aj naopak, ako sa uvádza v prihláške na zápis vrhu a v odporúčaní na párenie. Úmyselné zamlčanie takéhoto prípadu sa bude posudzovať ako porušenie chovateľského a zápisného poriadku. V prípade zistenia tejto skutočnosti po vystavení preukazov o pôvode musí chovateľ preukazy vrátiť plemennej knihe na znehodnotenie.

 12. Do plemennej knihy SPZ sa zapisujú iba šteňatá chovateľov s trvalým bydliskom na území SR a na ich chovateľskú stanicu.

 13. Vlastnícke práva šteniat je možné previesť na fyzické, alebo právnické osoby. V prípade potreby sa na ich meno vystaví aj exportný preukaz o pôvode. V žiadnom prípade sa nesmú šteňatá predávať sprostredkovateľom a obchodníkom so psami.

§ 12

Zapisovanie importovaných jedincov

  1. Importovaní jedinci v majetku občanov Slovenskej republiky musia mať exportný preukaz o pôvode a musia byť zapísaní v SPKP, v opačnom prípade sa títo jedinci nemôžu zúčastňovať na akciách KCHSK a nemôžu byť použití v chove.

  2. Do plemennej knihy SPZ sa môžu zapísať len potomkovia jedincov zapísaných v plemenných knihách členských krajín FCI, alebo v plemenných knihách krajín FCI uznaných, ak je ich pôvod preukázateľný najmenej v troch generáciách predkov.

  3. Importovaným jedincom s preukazmi o pôvode uznanými FCI sa pri zápise do plemennej knihy uvedie do preukazu číslo zápisu v SPKP a dátum zápisu. Pri použití importovaného jedinca v chove sa v preukazoch o pôvode potomkov uvádza okrem čísla zápisu v SPKP aj číslo zápisu v plemennej knihe, ktorá preukaz o pôvode tohto jedinca vystavila.

  4. Majiteľ psa dovezeného zo zahraničia musí predložiť k registrácii importovaného jedinca okrem originálu exportného preukazu o pôvode aj potvrdenie hlavného poradcu chovu, príp. veterinárneho lekára, o vykonaní kontroly totožnosti tetovacieho čísla alebo čísla mikročípu jedinca. Bez tohto potvrdenia plemenná kniha SPZ nezaregistruje dovezeného jedinca. Príslušné tlačivá sú prístupné na stiahnutie na webovej stránke Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ) – záložka kynológia.

  5. Jedinci importovaní zo zahraničia, kde nie je vykonávané povinné tetovanie príp. čipovanie, sa môžu zúčastniť akcií KCHSK po splnení podmienky uvedenej v ods. 1 a po vydaní čísla SPKP a označení (tetovanie, čipovanie) príslušným veterinárnym lekárom.

§ 13

Vývoz psov

 1. Pri vývoze psa do zahraničia musí jeho majiteľ požiadať o súhlas plemennú knihu SPZ a je povinný uhradiť poplatok za vývoz v zmysle ekonomickej smernice, elektronicky alebo listom informovať poradcu chovu o vývoze jedinca, v termíne do 30 dní od vývozu.

 2. Pri predaji psa do zahraničia musí majiteľ odovzdať nadobúdateľovi psa v zahraničí exportný preukaz o pôvode psa. Exportné preukazy pre plemená združené v SPZ vystavuje plemenná kniha SPZ.

 3. Nákup, predaj alebo vývoz psov prostredníctvom organizácií zaoberajúcich sa komerčným predajom psov je neprípustný v zmysle predpisov FCI a SKJ.

 4. Chovateľ môže z vrhu vyviezť neobmedzený počet šteniat, pokiaľ KCHSK nebude určené inak.

§ 14

Preukaz o pôvode psa

 1. Preukaz o pôvode psa je verejná listina obsahujúca meno a popis psa, jeho pôvod preukázaný najmenej 3 generáciami čistokrvných predkov, skratku plemennej knihy a číslo zápisu, číslo čipu, dátum narodenia, ako aj ďalšie údaje o chovateľovi a majiteľovi, o ohodnotení psa na výstavách a skúškach, prípadne iné dôležité záznamy.

 1. Záznamy alebo zmeny v preukaze o pôvode môže robiť:

  1. plemenná kniha,

  2. rozhodcovia a poradcovia chovu (záznamy o výsledkoch výstav, skúšok, bonitácii),

  3. veterinárny lekár (záznam o tetovaní, čipovaní, vyšetrenie DBK),

  4. chovateľ alebo majiteľ (zmenu vlastníka psa).

 2. Stratu preukazu o pôvode psa treba ihneď nahlásiť plemennej knihe SPZ, ktorá zabezpečí zverejnenie straty na web stránke SPZ a SKJ a vydanie duplikátu preukazu o pôvode. V prípade poškodenia alebo zničenia preukazu je možné vystaviť opis (na požiadanie majiteľa psa).

 3. Preukaz o pôvode uhynutého, zabitého alebo utrateného psa treba zaslať plemennej knihe SPZ najneskôr do 30 dní od tejto udalosti na znehodnotenie. V prípade straty psa treba preukaz do 30 dní poslať plemennej knihe. Ak sa pes nájde, plemenná kniha preukaz o pôvode psa vráti majiteľovi.

 4. Za správnosť údajov uvedených v preukaze o pôvode ručí svojím popisom ten, kto v ňom príslušný záznam urobil.

 5. Na zapisovanie záznamov o vykonaných skúškach a výstavách slúži aj „príloha k preukazu o pôvode“, ktorá tvorí súčasť preukazu o pôvode psa.

 6. Preukaz o pôvode nie je prenosný na žiadneho iného psa. Falšovanie preukazov o pôvode, samovoľné zmeny, škrtanie, zneužitie preukazov o pôvode uhynutých alebo stratených psov sa považuje za porušenie chovateľského a zápisného poriadku a chovateľskej disciplíny s následným postihom.

§ 15

Strata a nájdenie psa

 1. Nájdenie strateného psa, ktorý je tetovaný alebo čipovaný, oznámi nálezca príslušnej plemennej knihe, ktorá mu poskytne adresu chovateľa (prípadne aj číslo telefónu). U chovateľa si nálezca overí, kto bol posledným majiteľom nájdeného psa.

 2. Majiteľ strateného psa je povinný uhradiť nálezcovi všetky náklady spojené s vyhľadaním majiteľa a chovom psa do odovzdania jeho majiteľovi.

§ 16

Chovateľské stanice

 1. Názov chovateľskej stanice je trvalou a neoddeliteľnou súčasťou mena psa a je z neho zrejmý chov, z ktorého pes pochádza.

 2. Preukazy o pôvode pre narodené šteňatá sa môžu vyhotoviť len chovateľom, ktorí majú chránený názov chovateľskej stanice v FCI.

 3. Chránenie názvov chovateľských staníc a ich evidenciu pre chovateľov psov plemien združených v SPZ zabezpečuje plemenná kniha SPZ.

 4. Chovateľ môže mať chránený len jeden názov chovateľskej stanice bez zreteľa na počet chovaných súk a plemien. Chránený názov chovateľskej stanice je osobný a celoživotný.

 5. Nárok na používanie názvu chovateľskej stanice vzniká dňom jej registrácie v FCI. Názov chovateľskej stanice nemožno meniť. Ten istý názov nesmie byť chránený inej osobe v rámci členských krajín FCI.

 6. Majiteľom chovateľskej stanice môže byť len právne spôsobilá fyzická osoba .

 1. Právo ochrany názvu chovateľskej stanice zaniká:

  1. ak sa chovateľ písomne zriekne tohto práva,

  2. smrťou chovateľa, ak nebol názov stanice prevedený na dedičov,

  3. trvalým odňatím práva ochrany názvu pre porušenie chovateľskej disciplíny,

  4. zmluvným prevodom na inú fyzickú osobu.

 1. Odporúča sa navrhovať názvy chovateľských staníc s počtom maximálne 20 znakov (najviac dve slová).

§ 17

Sankcie

 1. V prípade porušenia chovateľského a zápisného poriadku prijatého KCHSK, môže klub navrhnúť čiastkovej plemennej knihe pozastavenie zapisovania vrhov na registrovaný názov chovateľskej stanice príslušného chovateľa na dobu určitú, resp. neurčitú. Disciplinárny orgán príslušnej členskej organizácie SKJ je povinný neodkladne rozhodnúť v danej veci. Zákaz chovu sa môže vysloviť i na chovne spôsobilé jedince v držaní majiteľa tejto chovateľskej stanice. V tom prípade nesmú byť títo jedinci počas doby zákazu využití v chove, predvedení na chovateľských prehliadkach a výstavách, ani zapožičaní k využitiu v chove.

 2. V prípade zistenia závažného porušenia, resp. opakovaného porušenia chovateľských poriadkov platných v SPZ a FCI, môže o treste rozhodnúť aj priamo členská organizácia SPZ.

 3. Vo všetkých prípadoch sa príslušný chovateľ môže odvolať na odvolací orgán, ktorý je povinný rozhodnúť o potvrdení alebo zrušení trestu na najbližšom zasadnutí.

§ 18

Záverečné ustanovenia

 1. Tituly získané na výstavách a vrcholových súťažiach sa zapisujú do preukazu o pôvode psa a uvádzajú sa aj minimálne v I. generácii predkov u potomkov daného psa alebo suky.

 2. Za zápisy v plemennej knihe SPZ sa vyberajú poplatky schválené orgánmi SPZ.

 3. Právne vzťahy a prípadné spory vyplývajúce z vlastníctva a chovateľstva psov sa riešia občiansko-právnou cestou.

 4. O postihu za porušenie tohto chovateľského a zápisného poriadku rozhodnú orgány KCHSK.

 5. Členovia výboru a chovateľskej rady majú právo kontroly vrhov a chovných jedincov u chovateľov, majiteľov a držiteľov. Náklady znáša KCHSK.

 6. Tento chovateľský a zápisný poriadok nadobudol účinnosť dňom schválenia konferenciou KCHSK dňa 3.9.2017.