Stanovy Klubu chovateľov slovenských kopovov

1. Názov, sídlo a pôsobnosť

Názov klubu: Klub chovateľov slovenských kopovov

Sídlo: Štefánikova 10, 811 05 Bratislava,

Klub pôsobí na území Slovenskej republiky.

2. Právna povaha a postavenie klubu

Klub chovateľov slovenských kopovov ( ďalej KCHSK ) je nepolitickou, dobrovoľnou , záujmovou organizáciou, ktorá združuje chovateľov, majiteľov, držiteľov poľovníckeho plemena – slovenského kopova na základe zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ako aj ostatných záujemcov o chov , výcvik a propagáciu tohto poľovníckeho plemena.

Klub má právnu subjektivitu. Môže sa vo svojom mene zaväzovať, nadobúdať práva a majetok.

Klub je chovateľským klubom Slovenského poľovníckeho zväzu (ďalej len SPZ), pri svojej činnosti sa riadi týmito stanovami,  stanovami SPZ a jeho  internými predpismi.

Klub je prostredníctvom SPZ členom Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej SKJ), ktorá zastrešuje SPZ v Medzinárodnej kynologickej federácii – FCI.

Klub môže samostatne vstupovať do medzinárodných kynologických organizácií zastrešených FCI. Jeho členovia môžu byť členmi zahraničných kynologických klubov a klub môže prijímať za členov KCHSK osoby zo zahraničia.

Funkčné obdobie orgánov má klub totožné s funkčným obdobím orgánov SPZ.

3. Poslanie a ciele klubu

Poslaním KCHSK je cieľavedomý chov slovenského kopova. Cieľom klubu je zveľaďovanie a zušľachťovanie slovenského kopova v rámci štandardu a zlepšovanie jeho pracovných vlastností.

Poslanie a ciele klub zabezpečuje prostredníctvom riadeného chovu na základe poznatkov vedy a praxe poradcov chovu, výsledkov výstav, skúšok poľovnej upotrebiteľnosti, organizovaním špeciálnych výstav a skúšok, hlásení o kontrolách vrhov a poznatkov členov klubu vznesených na členských schôdzach klubu.

Klub je zodpovedný za dodržiavanie štandardu a v prípade potreby navrhuje jeho zmeny a doplnenia.

Na zverejňovanie výsledkov chovateľských aktivít, aktuálnych informácií, podujatí využíva svoj klubový spravodaj a web stránku .

Klub navrhuje čakateľov na rozhodcov pre exteriér slovenského kopova .

Klub vytvára podmienky pre odborný rast svojich členov. Organizuje kynologické podujatia, výstavy, súťaže, školenia zamerané na zvýšenie kvality chovu a propagáciu slovenského kopova.

Prostredníctvom svojich orgánov a členov spolupracuje s kynologickými komisiami OPK a OkO (RgO) SPZ pri navrhovaní čakateľov na rozhodcov pre skúšky z výkonu a rozhodcov pri usporiadaní regionálnych, národných medzinárodných kynologických podujatí. Odporúča výber psov na ostatné súťaže duričov usporadúvané na Slovensku, prípadne v zahraničí.

Klub spolupracuje s klubmi chovateľov slovenských kopovov zo zahraničia hlavne prostredníctvom Medzinárodného združenia klubov chovateľov slovenských kopovov a ostatnými klubmi združenými v SKJ. V organizačnej činnosti klub využíva poznatky z kontrol vykonaných dozornou radou, poradcom chovu a realizuje ich odporúčania.

4. Vznik a zánik klubu

Klub ako samostatný subjekt- právnická osoba vznikol v roku 1988 odčlenením sa od klubu chovateľov duričov. Stalo sa tak na základe požiadavky chovateľov slovenských kopovov.

Klub zaniká:

  1. uznesením konferencia klubu 2/3 väčšinou hlasov delegátov

  2. zlúčením s iným klubom,

  3. právoplatným rozhodnutím súdu,

  4. právoplatným rozhodnutím príslušného ministerstva o jeho rozpustení.

Pri zániku klubu zvolí konferencia likvidátora alebo likvidačnú komisiu, ktorá vysporiada podlžnosti a pohľadávky klubu a prípadný výťažok likvidácie rozdelí medzi členov klubu.

5. Členstvo v klube

Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci slovenského kopova. Záujemcovia o chov nesmú byť nútení k členstvu v klube. Chovné jedince psov musia spĺňať podmienky chovnej spôsobilosti stanovené klubom bez ohľadu na to, či majiteľ chovného jedinca je, alebo nie je členom klubu. Pri splnení podmienok chovnej spôsobilosti a dodržaní pravidiel chovu stanovených klubom, je klub povinný zabezpečiť rovnaké podmienky všetkým členom klubu.

Pre fyzické osoby ( ďalej len FO ) a právnické osoby ( ďalej len PO ), ktoré nie sú členmi klubu, môžu byť poplatky za chov stanovené osobitne, s ohľadom na náklady vyplývajúce z úloh pri riadení chovu, činnosti klubu a členstva v SPZ. Vzťahy s fyzickými a právnickými osobami, ktoré nie sú členmi klubu budú upravené zmluvne.

Členstvo fyzických osôb a právnických osôb v klube schvaľuje výbor klubu na základe podanej písomnej žiadosti (prihlášky), ktoré spĺňajú podmienky pre udelenie členstva v klube. Členstvo v klube nadobúda platnosť dňom prijatia a účinnosť po zaplatení členského a zápisného poplatku.

Klub rozlišuje nasledovné druhy členstva:

a.) Riadny člen – môže ním byť len občan SR, s dlhodobým trvalým alebo prechodným pobytom na území SR,

b.) Mimoriadny člen– sa môžu stať cudzí štátni príslušníci, právnické osoby a neplnoleté osoby. Mimoriadny člen má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen, okrem práva voliť a byť volený.

c.) Čestný člen – môže ním byť ten, ktorý bude na regionálne členskej schôdzi navrhnutý a schválený výborom klubu. Toto členstvo udelil za zásluhy o rozvoj klubu a plemena slovenského kopova po jeho súhlase, nevzťahujú sa naňho práva podľa čl. 7.1 a./ a povinnosti podľa článku 7.2 a.) týchto stanov. Zaplatením členského má čestný člen práva a povinnosti riadneho člena.

d.) Registrovaný člen – stáva sa ním riadny člen, alebo mimoriadny člen , ktorý nezaplatil členský poplatok za kalendárny rok do konca marca nasledujúceho roka. V prípade uhradenia členského a zápisného poplatku ,po uvedenom termíne v priebehu roka sa stáva riadnym, alebo mimoriadnym členom. V prípade ak členský a zápisný poplatok neuhradí do konca kalendárneho roku kedy sa stal registrovaným členom, je vyradený z evidencie a prestáva byť členom KCHSK.

Klub pridelí členom evidenčné čísla v aktuálnom zozname členov, podľa abecedy a potom vzostupne podľa dátumu prijatia. Čestnému členovi môže klub udeliť diplom.

Členom klubu nemôže byť fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa:

zaoberá obchodovaním so psami, t.j. obchoduje so psami, ktoré sama neodchovala, alebo sprostredkúva takýto obchod za odmenu,

vedome predáva psy cez obchodné organizácie, alebo cez sprostredkovateľov

Za členstvo v klube sa vyberá ročný členský poplatok, ktorý sú členovia povinní uhradiť do 31. marca bežného roka. Výšku ročného poplatku a ostatných poplatkov určuje konferencia klubu, v období medzi konferenciami výbor klubu. Za členov klubu, ktorí nie sú riadnymi členmi SPZ, odvádza klub členský poplatok do SPZ. Výšku tohto členského poplatku určuje prezídium SPZ na návrh predsedníctva Kynologickej rady SPZ.

6.Zánik členstva

Členstvo v klube zaniká :

a.) smrťou člena,

b.) vystúpením člena na základe písomnej žiadosti ,

c.) dočasným alebo trvalým vylúčením,

d.) nezaplatením členského poplatku najneskôr do konca bežného roka v ktorom je FO alebo PO v KCHSK jej členom.

7. Práva a povinnosti členov

7.1. Členovia majú právo :

a.) voliť a byť volení do orgánov klubu v zmysle čl. 5 stanov KCHSK.

b) zúčastňovať sa rokovaní výboru a konferencie klubu a ako delegát rozhodovaní na konferencii klubu

c) podávať návrhy, podnety pripomienky, námety a sťažnosti orgánom klubu

d.) požívať všetky výhody poskytované klubom, byť informovaní a požadovať informácie

o činnosti klubu

e.) zúčastňovať sa na akciách organizovaných klubom,

f.) dostávať klubový spravodaj vrátane čestných členov.

7.2. Členovia majú tieto povinnosti :

a.) platiť členské poplatky, chovateľské a ďalšie stanovené poplatky, podľa platnej ekonomickej smernice.

b.) dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok, predpisy a uznesenia nadriadených orgánov,

c.) dodržiavať a plniť uznesenia klubu, stanovy klubu a ďalšie predpisy prijaté klubom,

d.) ohlásiť do jedného mesiaca zmeny, ktoré majú vplyv na členstvo v klube (zmeny adresy, zrušenie členstva v SPZ a pod.).

8. Orgány klubu

Orgánmi klubu sú :

a.) výbor klubu,

b.) dozorná rada klubu.

c.) konferencia klubu

9. Konferencia klubu

Konferencia klubu je najvyšší orgán klubu. Zvoláva ju výbor každých päť rokov. V prípade nariadenia nadriadených orgánov SPZ i častejšie.

Mimoriadna konferencia musí byť zvolaná aj v medziobdobí ak o to písomne požiada 1/3 riadnych členov klubu, alebo nadriadený orgán. V prípade nečinnosti Dozornej rady je povinnosťou výboru

zvolať Mimoriadnu konferenciu. Konferencia bude zvolaná do 90 dní od doručenia žiadosti o zvolanie mimoriadnej konferencie.

Delegáti na konferenciu sa volia na regionálnych členských schôdzach. Ich počet je minimálne 20 % z členskej základne. Kľúč pre voľbu delegátov na konferenciu klubu pre regionálne členské schôdze určuje výbor klubu, na základe záverov odporúčaní zo spádových schôdzí v roku predchádzajúcom konferencii. Hlasovať za delegátov môžu na regionálnej členskej schôdzi iba prítomní členovia. Delegáti sú zvolávaní písomnými pozvánkami najmenej 15 dní vopred s uvedením programu rokovania. Návrhy na doplnenie programu konferencie môžu podať delegáti písomne aspoň 7 dní pred konaním, najneskôr pred schválením programu konferencie.

Na konferencii delegáti volia pracovné predsedníctvo, ktoré riadi priebeh konferencie, volebnú a návrhovú komisiu, zapisovateľov a overovateľov zápisnice. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina zvolených delegátov z regionálnych členských schôdzí.

Konferencia klubu :

1. schvaľuje a mení stanovy klubu,

2. schvaľuje program rokovania konferencie, rokovací a volebný poriadok,

3. prerokúva a schvaľuje správu výboru o činnosti a hospodárení za uplynulé volebné obdobie a správu dozornej rady,

4. určuje zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období,

5. volí na ďalšie obdobie priamou voľbou predsedu klubu a ďalších osem až desať členov výboru, ktorých volí podľa funkcií, plus dvoch náhradníkov do výboru klubu,

6. volí na ďalšie obdobie predsedu dozornej rady a ďalších dvoch členov dozornej rady,

7. prerokúva návrhy členov klubu, vyšších orgánov a organizácií,

8. volí zástupcov do Kynologickej rady SPZ,

9. určí výšku členského poplatku,

10. rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru klubu o uložení trestov členom

11. rozhoduje o zániku klubu

12. rozhoduje 2/3 väčšinu o použití Slovenského kopova , pri šľachtení nového plemena

10. Výbor klubu

Výbor klubu riadi činnosť klubu v období medzi konferenciami. Navonok výbor a klub zastupujú predseda a tajomník, ako štatutári klubu. Výbor, ako výkonný orgán klubu, v praxi realizuje poslanie a ciele klubu, vytvára potrebné personálne a ekonomické zabezpečenie pre chod klubu,

zabezpečuje plnenie uznesení konferencie klubu, metodických pokynov a nariadení Kynologickej rady SPZ.

Medzi základné úlohy výboru patrí najmä:

a.) pripravovať a zvolávať konferenciu klubu,

b.) plánovať činnosť klubu a zostavovať finančný rozpočet za ročné obdobie,

c.) zvolávať schôdze výboru podľa potreby, najmenej dva krát ročne

d.) pripravovať a zabezpečovať plánované výstavy a súťaže klubu,

e.) prijímať a viesť evidenciu členov,

f.) ustanoviť si podľa potrieb chovateľskú, výcvikovú a redakčnú radu, prípadne iné pomocné sekcie klubu,

g.) schvaľovať a upravovať podmienky chovnosti,

h.) podávať návrhy na menovanie čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie exteriéru slovenského kopova,

i.) navrhovať rozhodcov na klubové podujatia,

j.) podávať odborné stanoviská pre disciplinárne orgány zväzu v chovateľskej oblasti,

k.) podávať návrhy na udelenie poľovníckych vyznamenaní a udeľovať klubové odmeny a ocenenia,

l.) upravovať výšku členského poplatku, poplatkov a stanovovať členské poplatky pre mimoriadnych členov v období medzi konferenciami,

m.) menovať a riadiť prácu aktivistov klubu,

n.) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny a pôsobiť ako prvostupňový disciplinárny orgán pri porušení členskej disciplíny,

o.) informovať – prostredníctvom spravodaja a webovej stránky klubu – členov klubu o činnosti a zverejňovať zoznam chovných jedincov a priebežne ho aktualizovať,

p.) v prípade potreby zvolať členskú schôdzu alebo mimoriadnu konferenciu klubu,

r.) v prípade dôležitých opatrení, týkajúcich sa chovu slovenského kopova informovať o nich chovateľov poštovou alebo elektronickou formou,

s.) zabezpečovať spoluprácu so zahraničnými klubmi slovenského kopova a rozhodovať o účasti zástupcu klubu na medzinárodných kynologických podujatiach.

Výbor klubu sa za svoju činnosť zodpovedá konferencii klubu, ktorej predkladá správu.

Výbor je uznášania schopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní, rozhoduje hlas predsedu. Na rokovania výboru je pozývaný aj predseda dozornej rady, ktorý má hlas poradný, v prípade potreby aj ostatní členovia dozornej rady.

Pri neodkladnom riešení klubových záležitostí môžu štatutári klubu operatívne zvolať výbor elektronickou formou s tým, že uznesenia budú schvaľované per rolam. Hlasovanie per rollam sa musí uschovať v písomnej- tlačenej podobe.

V prípade odstúpenia niektorého z členov výboru, odstúpenie musí byť dané písomnou formou, opätovné vrátenie člena výboru nie je možné a výbor musí nahradiť člena výboru z riadne zvolených náhradníkov na konferencii klubu. V prípade odstúpenia štatutárneho zástupcu klubu, alebo obidvoch štatutárnych zástupcov, si výbor zvolí týchto štatutárnych zástupcov spomedzi členov výboru zvolených na konferencii.

V prípade neplnenia si povinností člena výboru, môže byť tento na návrh dozornej rady odvolaný výborom klubu. Na odvolanie člena výboru je potrebné 2/3 hlasov všetkých členov výboru.

Zápisnice z rokovania výboru zasiela tajomník všetkým členom výboru a dozornej rady. Zápisnice z výboru sa zverejňujú na web stránkach klubu.

11. Dozorná rada

Je nezávislý kontrolný orgán volený na konferencii klubu.

Dozornú radu tvoria predseda a dvaja členovia. Predseda DR je volený samostatne.

Plní úlohu kontrolného orgánu klubu.

Pracuje podľa vlastného plánu kontrol v súlade s legislatívnymi normami nadriadených orgánov.

V spolupráci s výborom rieši sťažnosti členov klubu. Kontroluje plnenie uznesení konferencie klubu, dodržanie stanov klubu a ostatných interných predpisov klubu.

Kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom klubu. Kontroluje podujatia organizované pod záštitou KCHSK a o nadobudnutých zisteniach informuje členskú základňu prostredníctvom web stránky.

Schádza sa minimálne dva krát do roka, o výsledku činnosti informuje výbor klubu a členskú základňu.

Predkladá konferencii a výboru odporúčania a návrhy opatrení na zlepšenie činnosti.

V období medzi konferenciami pôsobí ako odvolací orgán proti rozhodnutiam výboru o uložení trestov členom za porušenie členskej disciplíny.

Zo svojej činnosti sa zodpovedá konferencii klubu, ktorej predkladá správu.

12. Členské schôdze klubu

Členské schôdze sa organizujú v regiónoch s chovom slovenských kopovov, ako regionálne členské schôdze. Región s chovom slovenského kopova – spádová oblasť je určená výborom klubu s prihliadnutím na regionálne rozčlenenie SR. Členské schôdze zvoláva výbor klubu spravidla raz ročne. Na nich výbor informuje členskú základňu o plnení dôležitých úloh, plánovaných opatreniach, prijatých uzneseniach výboru, stave hospodárenia klubu a podobne.

Členské schôdze majú právo predkladať návrhy na zlepšenie práce klubu. Schvaľujú delegátov na konferenciu.

13. Inventarizačná komisia

Inventarizačná komisia je zložená z podpredsedu klubu, predsedu dozornej rady a dvoch členov dozornej rady. Inventarizačná komisia vykonáva inventúru hmotného majetku klubu k 31.12.. Vedie inventárny súpis hmotného majetku klubu, informuje členov klubu každoročne správou o stave majetku. Inventarizáciu majetku vedie priebežne a informácie o majetku klubu žiada od členov, ktorým bol jednotlivý majetok zverený. Dáva stanovisko k vyradeniu alebo zakúpeniu hmotného majetku.

14. Členská disciplína

Povinnosťou každého člena klubu je vzorne reprezentovať KCHSK na kynologických akciách všetkého druhu – výstavách, skúškach, súťažiach, ale aj pri vedení svojich psov na poľovačkách.

Porušenie týchto stanov a ďalších predpisov a uznesení klubu rieši Disciplinárny poriadok KCHSK. O závažnosti porušenia členskej disciplíny rozhoduje výbor klubu ako prvostupňový orgán s právom udeľovať tresty. V prípade porušenia členskej disciplíny členmi, členmi výboru alebo dozornej rady, rozhoduje o ich riešení výbor v zmysle disciplinárneho poriadku. Za porušenie členskej disciplíny môže výbor klubu členovi udeliť trest podľa Disciplinárneho poriadku KCHSK.

15. Hospodárenie klubu

Výbor KCHSK pre zabezpečenie činnosti klubu každoročne vypracováva finančný rozpočet a kontroluje jeho čerpanie. O plnení rozpočtu informuje členskú základňu. Za volebné obdobie predkladá informáciu o hospodárení konferencii. Hospodárenie klubu je potrebné viesť podľa platnej legislatívy.

Základné ukazovatele rozpočtu sú :

a.) príjmy,

b.) výdavky.

Klub nemôže vykonávať podnikateľskú a ani inú hospodársku činnosť a môže vlastniť majetok.

Za hospodárenie zodpovedá ekonóm a predseda klubu. Doklady sa zúčtujú priebežne podľa platných predpisov. Dohľad nad sledovaním rozpočtu po stránke príjmovej a výdavkovej má výbor klubu.

Dodržanie zásad účtovníctva metodiky a zásad správneho použitia finančných prostriedkov, najmä príjmov a výdavkov a ich dokladovanie kontroluje dozorná rada klubu.

16. Záverečné ustanovenie

Stanovy KCHSK boli schválené dňa 3.9.2017 konferenciou klubu. Účinnosť nadobudli po schválení Ministerstvom vnútra SR dňa ………………………….

17.

Konferencia splnomocňuje výbor klubu na úpravu formálnych a gramatických chýb , schválených stanov.