platná od 14.5.2017

 

Bankové spojenie:  Tatrabanka a.s., Hodžovo nám.3, Bratislava

číslo účtu: 2622724627/1100

IBAN: SK43 1100 0000 0026 2272 4627

SWIFT: TATRSKBX

1.0 Všeobecné ustanovenia

1.1 Ekonomická smernica je záväzná pre všetkých členov Slovenského klubu chovateľov slovenských kopovov ďalej len KCHSK. Je úzko spätá s právami a povinnosťami členov KCHSK.

1.2 Cieľom ekonomickej smernice je zabezpečiť:

a. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov.

b. hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami, ako aj pri iných činnostiach KCHSK.

c. súlad so stanovami KCHSK a schváleným rozpočtom na nasledovné obdobie.

1.3 Ekonomická smernica KCHSK upravuje:

a. výšku členského a zápisného

b. výšku poplatkov súvisiacich s chovom a činnosťou KCHSK pre členov a nečlenov KCHSK

c. poskytovanie náhrad, výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách a organizovaných podujatiach KCHSK

d. Poplatky za služby poskytované na základe zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK

e. upravuje spôsob a termín uhradenia poplatkov, v prípade ak sú uhrádzané priamo vkladom na účet sa zvyšujú o manipulačný poplatok banky, ak platba nebude navýšená, má sa zato, že poplatok nebol uhradený a nie je možné ho doplatiť hotovostne.

1.4 Pohyb finančných prostriedkov je vedený v pokladničnej knihe prímov a výdavkov, v banke podľa výpisov z účtu. Účtovné doklady v pokladni sú účtované v zmysle platných zákonov.

 2. Prímy do KCHSK

2.1 Zápisné do KCHSK

Výška zápisného pre členov alebo mimoriadných členov je – 5,- €, zápisné je nutné uhradiť pred podaním žiadosti o členstvo a potvrdenie o úhrade priložiť k žiadosti. V identifikácií platby je povinné uviesť v správe pre prijímateľa meno a priezvisko člena.

2.2. Členské pre členov KCHSK člen SPZ

Výška členského pre členov KCHSK je – 10,- €, uhrádza sa na účet klubu najneskôr do 31.3. pre daný rok. V identifikácií platby je povinné uviesť variabilný symbol: registračné číslo člena, do správy pre príjemcu: obdobie na aké platí člen členské.

2.3. Členské pre mimoriadných členov KCHSK – 12,- €

Výška členského pre mimoriadnych členov KCHSK je – 12,- €, platí sa na účet klubu najneskôr do 31.3. pre daný rok. V identifikácií platby je povinné uviesť variabilný symbol: číslo preukazu člena, do správy pre príjemcu: obdobie na aké platí člen členské.

2.4. Výstavné poplatky a poplatky za bonitácie

za 1. psa člena KCHSK na Klubovej výstave I. uzávierka   21,- €

za ďalšieho psa člena KCHSK I. uzávierka                         15,- €

za 1. psa člena KCHSK na Klubovej výstave II. uzávierka   26,- €

za ďalšieho psa člena KCHSK II. uzávierka                         20,- €

variabilný symbol: číslo pridelené dogshow.sk

správa pre príjemcu: výstavné

za psa nečlena KCHSK na Klubovej výstave I. uzávierka   30,- €

za ďalšieho psa člena KCHSK I. uzávierka                          20,- €

za psa nečlena KCHSK na Klubovej výstave II. uzávierka   40,- €

za ďalšieho psa člena KCHSK II. uzávierka                          30,- €

variabilný symbol: ­číslo pridelené dogshow.sk

správa pre príjemcu: výstavné

za psa predvedeného na bonitácii pre člena KCHSK 

Bonitácia z exterieru      5,- €

Bonitácia z výkonu 5,- €

za psa predvedeného na bonitácii pre nečlena                      10,- €

variabilný symbol: meno a priezvisko

správa pre príjemcu: bonitácia

2.5. Poplatky za vývoz slovenského kopova

Poplatky za vývoz kopovov do zahraničia

poplatok sa uhradí na účet klubu pred vydaním vývozného povolenia

doklad o úhrade poplatku je potrebné doložiť k žiadosti o povolenie na vývoz psa (suky)

Pre člena člena KCHSK:

šteňa do 12 mesiacov                            15,- €

variabilný symbol: číslo preukazu člena

správa pre príjemcu: šteňa vývoz

za jedinca nad 12 mesiacov                    30,- €

variabilný symbol: číslo preukazu člena

správa pre príjemcu: 12m vývoz

chovný jedinec                                         50,- €

variabilný symbol: číslo preukazu člena

správa pre príjemcu: chovný vývoz

za zahraničné párenie                             20,- €

variabilný symbol: číslo preukazu člena

správa pre príjemcu: párenie

Pre nečlena KCHSK:

 – šteňa do 12 mesiacov                               30,-€

variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK

správa pre príjemcu: šteňa vývoz

za jedinca nad 12 mesiacov                       60,-€

variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK

správa pre príjemcu: 12m vývoz

chovný jedinec                                        100,- €

variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK

správa pre príjemcu: chovný vývoz

správa pre príjemcu: upotreb vývoz

za zahraničné párenie                             50,- €

variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK

správa pre príjemcu: párenie

2.6 Chovateľské poplatky

Chovateľské poplatky

a. Chovateľské poplatky pre členov KCHSK

platia sa na účet klubu s uvedením variabilného symbolu – číslo odporúčania na párenie

doklad o úhrade poplatkov doloží majiteľ chovnej suky spolu s prihláškou na zápis  šteniec poradcovi chovu:

poplatok za odchované šteňa                     5,- € /šteňa

variabilný symbol: číslo preukazu člena

správa pre príjemcu: číslo odporúčania na párenie

poplatok za párenie (uhradí majiteľ psa)   10,- €/párenie

preskúšanie odvahy v diviačom oplôtku        5,- €/jedinec

 poplatok za použitie diviačieho oplôtku určuje správca oplôtku a každý člen si ho platí samostatne

b. Chovateľské poplatky pre nečlenov KCHSK

poplatok za odchované šteňa                     10,- € /šteňa

variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK

správa pre príjemcu: číslo odporúčania na párenie

poplatok za párenie (uhradí majiteľ psa)      20,– €/párenie

variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK

správa pre príjemcu: číslo odporúčania na párenie

preskúšanie odvahy v diviačom oplôtku 

variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov  a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK

správa pre príjemcu: preskúšanie

poplatok za použitie diviačieho oplôtku určuje správca oplôtku a každý člen si ho platí samostatne – platí aj pre nečlenov KCHSK

vystavenie odporúčania na krytie            20,– €

variabilný symbol: pridelený podľa zmluvyo poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK

správa pre príjemcu: krytie

potvrdenie prihlášky na zápis šteniat             5,– €

variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK

správa pre príjemcu: zápis šteniat

potvrdenie žiadosti o exportný preukaz 10,- €

variabilný symbol pridelený podľa zmluvy

správa pre príjemcu: export

2.7 Poplatky za služby KCHSK a klubové akcie KCHSK

Poplatky za iné služby

poplatok za inzerciu na www stránke pre člena KCHSK    0,- € /inzerát/mesiac

poplatok za inzerciu na www stránke pre nečlena KCHSK 10,- € /inzerát/mesiac

variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK

správa pre príjemcu: inzerát

poplatok za Klubové skúšky   pre člena KCHSK             60 ,- €

variabilný symbol: číslo preukazu člena

správa pre príjemcu: SD dátum a meno psa alebo suky

poplatok za Klubové duričské skúšky   pre nečlena KCHSK             100 ,- €

správa pre príjemcu: SD dátum a meno psa alebo suky

poplatok za Klubové FD, PF, FSMP   pre člena           30 ,- €

variabilný symbol: číslo preukazu člena

správa pre príjemcu: FD/PF/FSMP + dátum

poplatok za Klubové FD, PF, FSMP   pre nečlena           60 ,- €

správa pre príjemcu: FD/PF/FSMP + dátum + meno psa alebo suky

3. Výdavky KCHSK

3.1 Výdavky spojené s klubovými akciami

rozhodcovské                                        20,- € / deň + cestovná náhrada

veterinárny dozor                                  20,- € / deň resp. podľa fakturácie

lekársky dozor                                       20,- € / deň resp. podľa fakturácie

e. Zapisovateľ na výstave                          20,- € /deň

f. Trubači a pomocný personál                  20,- € /deň

3.2 Výdavky spojené s účtovanie pracovných ciest

Náhrada oprávnených výdavkov za ubytovanie a stravovanie sa poskytuje podľa zákona o cestovných náhradách, pokiaľ nie sú poskytované zdarma.

Pri použití vlastného motorového vozidla sa preplatia cestovné náklady vo výške 0,15 €/km.

K vyúčtovaniu pracovnej cesty sa priloží cestovný príkaz a doklady s ním súvisiace, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta uskutočnená.

4. Záverečné ustanovenia:

Členovia KCHSK, ktorí majú finančné záväzky voči KCHSK, nemôžu používať výhody riadneho člena do doby uhradenia všetkých pohľadávok.

Práce a výkony neuvedené v tejto smernici sa nahrádzajú na základe dohody uzavretej medzi štatutárom KCHSK a pracovníkom, vlastníkom poľovného revíru, organizáciou a pod., po predchádzajúcom schválení výborom KCHSK.

Táto smernica bola schválená výborom KCHSK dňa 14.5.2015 a je nadobúda účinnosť od 15.05.2017. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto smernice sa v plnom rozsahu ruší ekonomická smernica z 18.07. 2014.

 

Close Menu