EKONOMICKÁ SMERNICA KCHSK

Platná od 1.7.2019

Bankové spojenie:  Tatrabanka a.s., Hodžovo nám.3, Bratislava

číslo účtu: 2622724627/1100

IBAN: SK43 1100 0000 0026 2272 4627

SWIFT: TATRSKBX

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Ekonomická smernica je záväzná pre všetkých členov slovenského Klubu chovateľov slovenských kopovov, ďalej len KCHSK. Je úzko spätá s právami a povinnosťami členov KCHSK.
 2. Cieľom ekonomickej smernice je zabezpečiť:
  1. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov
  2. hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť pri hospodárení s finančnými prostriedkami, ako aj pri iných činnostiach KCHSK
  3. súlad so stanovami KCHSK a schváleným rozpočtom na nasledovné obdobie 
 3. Ekonomická smernica KCHSK upravuje:
  1. výšku zápisného a členského poplatku
  2. výšku poplatkov súvisiacich s chovom a činnosťou KCHSK pre členov a nečlenov KCHSK
  3. poskytovanie náhrad, výdavkov a iných plnení pri pracovných cestách a organizovaných podujatiach KCHSK
  4. poplatky za služby poskytované na základe zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK
  5. spôsob a termín uhradenia poplatkov v prípade, ak sú uhradené priamo vkladom na účet, zvyšujú sa o manipulačný poplatok banky, ak platba nebude navýšená, má sa za to, že poplatok nebol uhradený až do obdobia, kedy bol poplatok doplatený.
 4. Pohyb finančných prostriedkov je vedený v pokladničnej knihe príjmov a výdavkov, v banke podľa výpisov z účtov. Účtovné doklady v pokladni sú účtované v zmysle platných zákonov.

 

PRÍJMY DO KCHSK

 1. Členské poplatky
  • Zápisné do KCHSK
   • Výška zápisného pre členov alebo mimoriadnych členov je 5,- eur. Zápisné je nutné uhradiť po obdŕžaní členského čísla od matrikára KCHSK.
  • Členský poplatok do KCHSK – „Riadny člen“- člen SPZ
   • Výška členského poplatku je 10,- eur. Uhrádza sa na účet klubu najneskôr do 31.3. pre daný rok. V identifikácii platby je potrebné uviesť ako variabilný symbol registračné číslo člena a do správy pre príjemcu uviesť obdobie (rok) na aké platí člen členské.
  • Členský poplatok do KCHSK „Riadny člen“ – nie je člen SPZ
   • Výška členského poplatku je 12,- eur. Uhrádza sa na účet klubu najneskôr do 31.3. pre daný rok. V identifikácii platby je potrebné uviesť ako variabilný symbol registračné číslo člena a do správy pre príjemcu uviesť obdobie (rok) na aké platí člen členské.
  • Členský poplatok „Mimoriadny člen“ (zahraničný členovia)
   • Výška členského poplatku je 10,- eur. Uhrádza sa na účet klubu najneskôr do 31.3. pre daný rok. V identifikácii platby je potrebné uviesť ako variabilný symbol registračné číslo člena a do správy pre príjemcu uviesť obdobie (rok) na aké platí člen členské.
  • Členovia, ktorí neuhradia svoje členské poplatky do 31.3. pre daný rok sa stávajú po tomto dátume „ Registrovanými členmi“ (vysvetlenie v čl. 5b Stanovy KCHSK), t. zn. že sú povinní okrem členského poplatku doplatiť aj zápisný poplatok 5,- eur.

 2. Výstavné poplatky
  Členovia KCHSK Nečlenovia KCHSK
    1. uzávierka 2. uzávierka   1. uzávierka 2. uzávrieka
  1. pes 25 eur 30 eur 1. pes 40 eur 45 eur
  ďalší pes 20 eur 25 eur ďalší pes 30 eur 35 eur
  • pre identifikáciu výstavných poplatkov, je potrebné pre prijímateľa zadať variabilný symbol platby – číselný kód, ktorý vygeneruje prihlasovací systém onlinedogshows.sk po prihlásení sa na výstavu.
  • Výstavné poplatky je nutné uhradiť najneskôr do 3 dní od poslednej uzávierky na účet KCHSK, inak bude prihláška na danú výstavu zo systému vymazaná.
  • Majitelia a chovatelia, ktorí nebudú mať uhradené členské, chovateľské a ostatné poplatky voči klubu – VÝSTAVNÉ A BONITAČNÉ POPLATKY IM BUDÚ ÚČTOVANÉ AKO NEČLENOVI KCHSK!!
 3. Poplatky za exteriérové a pracovné bonitácie
  • Prihlasovanie na exteriérové bonitácie prebieha prostredníctvom systému www.onlinedogshows.sk. Pre identifikáciu bonitačných poplatkov, je potrebné pre prijímateľa zadať variabilný symbol platby – číselný kód, ktorý vygeneruje prihlasovací systém www.onlinedogshows.sk po prihlásení sa na bonitáciu.
  •   Člen KCHSK Nečelen KCHSK
   Exteriérová bonitácia 10 eur 20 eur
   Pracovná bonitácia 15 eur 25 eur
 4. Chovateľské poplatky – členovia KCHSK
  • Platia sa na účet KCHSK s uvedením variabilného symbolu (registračné číslo člena) chovateľa, ktorí odchoval šteňatá
  • Odchov šteniat
   • Poplatok za odchované šteňa je: 5,- eur
   • Doklad o úhrade poplatkov doloží majiteľ chovnej suky spolu s prihláškou na zápis šteniat hlavnému poradcovi chovu
   • Do správy pre prijímateľa je potrebné dať poznámku: odchov šteniat (číslo párenia, z ktorého šteňatá pochádzajú), počet šteniat
  • Poplatok za párenie so psom
   • Poplatok za párenie psom je 10,- eur
   • Poplatok hradí majiteľ chovného psa, ktorý kryl suku
   • Ako variabilný symbol treba uviesť registračné číslo člena- majiteľa psa
   • Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: poplatok za párenie + číslo odporúčania na párenie
  • Poplatok za zahraničné párenie so psom
    • Poplatok za párenie psom je 20,- eur
    • Poplatok hradí majiteľ chovného psa, ktorý kryl suku
    • Ako variabilný symbol treba uviesť registračné číslo člena- majiteľa psa
    • Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: meno psa
  • V PRÍPADE AK MAJITEĽ CHOVNÉHO PSA NEBUDE MAŤ VYPLATENÉ PREDOŠLÉ PÁRENIE, NEBUDE MU HLAVNÝM PORADCOM CHOVU VYSTAVENÉ ĎALŠIE ODPORÚČANIE NA PÁRENIE PRE TOHTO PSA AŽ DO OBDOBIA, KÝM SI TO MAJITEĽ CHOVNÉHO PSA NEVYPLATÍ !!!
 5. Chovateľské poplatky – nečlenovia KCHSK
  • Odchov šteniat
   • Poplatok za odchované šteňa je: 10,- eur
   • Doklad o úhrade poplatkov doloží majiteľ chovnej suky spolu s prihláškou na zápis šteniat hlavnému poradcovi chovu
   • Do správy pre prijímateľa je potrebné dať poznámku: odchov šteniat (číslo párenia, z ktorého šteňatá pochádzajú), počet šteniat
  • Poplatok za párenie so psom:
   • Poplatok za párenie psom je 20,- eur
   • Poplatok hradí majiteľ chovného psa, ktorý kryl suku
   • Ako variabilný symbol treba uviesť registračné číslo člena- majiteľa psa
   • Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: poplatok za párenie + číslo odporúčania na párenie
  • Poplatok za zahraničné párenie so psom:
    • Poplatok za párenie psom je 40,- eur
    • Poplatok hradí majiteľ chovného psa, ktorý kryl suku
    • Ako variabilný symbol treba uviesť registračné číslo člena- majiteľa psa
    • Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť:  meno psa
  • Ďalšie poplatky pre nečlenov KCHSK
   • Vystavenie odporúčania na krytie
    • poplatok 20,– €
    • variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK
    • správa pre príjemcu: číslo odporúčania na parenie, meno krycieho psa
   • Potvrdenie prihlášky na zápis šteniat 
    • poplatok 5,– €
    • variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK
    • správa pre príjemcu: zápis šteniat
 6. Poplatky za klubové akcie KCHSK a služby KCHSK
  • Poplatky za klubové skúšky
   • Poplatok za klubové Skúšky duričov (SD): 80,- eur
   • Poplatok za Klubové FD, PF, FSMP skúšky: 40,- eur
   • pri bankovom prevode poplatku na účet KCHSK je potrebné uviesť meno a registračné číslo člena
 7. Poplatky za iné služby
  • poplatok za inzerciu na www stránke pre člena KCHSK:    0,- € /inzerát/mesiac
   • poplatok za inzerciu na www stránke pre nečlena KCHSK: 10,- € /inzerát/mesiac
   • variabilný symbol: pridelený podľa zmluvy o poskytovaní chovateľského servisu pre chovateľov a majiteľov slovenských kopovov, ktorí nie sú členmi KCHSK
   • správa pre príjemcu: inzerát

VÝDAVKY KCHSK

 1. Výdavky spojené s klubovými akciami
  • Rozhodca (výkon, skúšky, súťaž): 30,- eur/deň + vyplatenie cestovnej náhrady
  • Rozhodca (exteriér výstava): 50,- eur/ deň (do 50 posúdených jednicov); 100 eur (nad 50 posúdených jedincov) + vyplatenie cestovnej náhrady
  • Veterinárny dozor: 20,- eur/deň, resp. podľa fakturácie veterinárneho lekára
  • Zapisovateľ na výstave: 20,- eur/ deň
  • Trubači a pomocný personál: 20,- eur/ deň
 2. Výdavky spojené s účtovaním pracovných ciest
  • Náhrada oprávnených výdavkov za ubytovanie a stravovanie sa poskytuje podľa zákona o cestovných náhradách, pokiaľ nie sú poskytované zdarma.
  • Pri použití vlastného motorového vozidla sa preplatia cestovné náklady vo výške 0,15,- €/km.
  • K vyúčtovaniu pracovnej cesty sa priloží cestovný príkaz a doklady s ním súvisiace, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola pracovná cesta uskutočnená.