Podmienky KCHSK pre zaradenia slovenského kopova do chovu platné od 29.7.2017

1. Dysplázia bedrových kĺbov – DBK

 • Vyšetrenie stavu bedrových kĺbov sa prevádza röntgenologicky. Za negatívny výsledok a teda možnosť vstupu do chovu sa považuje stupeň dysplázie: A/A, A/B, B/A, B/B. Pritom platia pre chovateľov tieto podmienky:

 • Röntgenová metóda sa v zásade smie vykonať iba raz u jedného psa alebo suky.

 • Minimálny vek jedinca pre vyšetrenie je 12 mesiacov.

   

  Postup:

  Ak má člen klubu v úmysle svojho psa vyšetriť na DBK, vytlačí si z internetovej stránky KCHSK posudkový list. Posudkový list vyplní podľa rodokmeňa a odovzdá ho veterinárnemu lekárovi, ktorý bude prevádzať RTG. Mená a pracoviská určených veterinárnych lekárov, ktorí môžu vykonávať RTG vyšetrenie sú zverejnené na internetovej stránke KCHSK. Z nich si chovateľ vyberie veterinárneho lekára podľa miesta bydliska. V deň prehliadky veterinárny lekár overí identitu psa podľa čísla čipu a originálu preukazu o pôvode. Veterinárny lekár, ktorý vykoná RTG vyšetrenie na DBK zapíše úkon a dátum do preukazu pôvodu a do posudkového listu. Zoznam veterinárnych lekárov

  Spôsob vyšetrenia RTG:

  Panva psa na röntgenograme musí byť symetrická. Nie sú dovolené pomocné prostriedky, ktoré by mohli nález ovplyvniť. Všetky manipulácie na zvierati počas RTG vyšetrenia sú neprípustné. Na röntgenograme sú identifikačné údaje s označením mena psa, číslom SPKP, dátum RTG vyšetrenia a spolu s posudkovým listom sa zasiela do centrálneho hodnotiaceho miesta. Centrálnym hodnotiacim miestom je Klinika malých zvierat, Univerzita veterinárneho lekárstva, Komenského 74, 040 01 Košice, Prof. MVDr. Valent Ledecký, CSc. Rozhodnutie centrálneho posudzovateľa je záväzné a s konečnou platnosťou. Centrálny posudzovateľ zašle výsledky majiteľovi psa a v pravidelných intervaloch zasiela výsledky poradcovi chovu. Všetky RTG snímky sú archivované na centrálnom hodnotiacom pracovisku. Po splnení všetkých podmienok chovnosti zapíše výsledok DBK do preukazu pôvodu psa poradca chovu. V prípade, že majiteľ nesúhlasí s prvotným vyhodnotením, požiada písomne o prehodnotenie u odvolávacej komisie, ktorú stanoví výbor klubu. Majiteľ zašle na účet klubu 50 € ako odmenu pre odvolávaciu komisiu.

  Náklady RTG – DBK:

  Vlastník psa znáša náklady na RTG – DBK (röntgenová snímka) u jedného z povolených veterinárnych lekárov. Náklady sa riadia podľa cenníka veterinárneho lekára, ktorý RTG vyšetrenie vykonal. Náklady centrálneho hodnotenia RTG DBK vo výške 10 € znáša majiteľ psa. Poplatok 10 € uhradí majiteľ v deň vykonania RTG na bankový účet IBAN: SK8509000000000109154804. Do poznámky uvedie „platba za DBK, meno majiteľa psa“.

   

2. Výstavné ocenenie

Pre uznanie chovnosti platí výstavné ocenenie – výborný alebo veľmi dobrý získané na výstave poriadanej pod záštitou SKJ, ktorú absolvoval jedinec starší ako 12 mesiacov.

3. Skúšky duričov – SD 

Pre vstup do chovu je potrebné absolvovať tieto skúšky:

I. cena

II. cena s ohodnotením disciplín : Hľadanie – 3, Durenie –  diviak – 3, Hlasitosť – 3, Odvaha – 3, Čuch – 3 

4. Kandidát chovu z exteriéru 

Toto ocenenie sa získava úspešným absolvovaním posúdenia exteriéru na bonitácii poriadanej klubom. Absolvovať bonitáciu z exteriéru môžu jedince staršie ako 12 mesiacov. Akékoľvek mechanické chyby aj potvrdené veterinárom sú neprípustné do chovu. Túto bonitáciu môže absolvovať jedinec iba jeden krát, s výnimkou posúdenia osrstenia.

Bonitačný kód

5. Kandidát chovu z výkonu  

Toto ocenenie sa získava až po úspešnom absolvovaní predchádzajúcich bodov. Preskúšania odvahy prebieha vo vybraných oplôtkoch po dobu 10 minút. Preskúšanie sa môže opakovať 2x. (celkovo absolvovať 3x). Počet posudzovaných psov na bonitácii je určený na 15.

6. DNA test 

Pre získanie chovnosti musí každý jedinec absolvovať DNA test. DNA vzorky bude odoberať poradca chovu pri bonitácií z výkonu. Až po výsledkoch DNA bude rodokmeň zaslaný na SPZ na potvrdenie chovnosti.