Oznam pre majiteľov chovných jedincov a členov KCHSK

Vážení majitelia chovných jedincov a členovia KCHSK,

dňa 9.11.2018 boli na výbore KCHSK v hotely Bieň schválené návrhy Chovateľskej rady KCHSK, ktorá sa uskutočnila 29.9.2018 v Divíne. Slovenský kopov patrí medzi málopočetné plemená, čo si vyžaduje určitý stupeň riadenia chovu. Ak budeme pokračovať v doterajšom spôsobe chovu, založenom na vysokom počte párení niektorých chovných psov, ohrozujeme tým budúcnosť slovenského kopova. Bude potrebné zastaviť zužovanie genetickej variability kopova a obmedziť šírenie niektorých dedičných ochorení.

Výborom schválené návrhy chovateľskej rady:

A. Zvýšiť genetickú variabilitu kopova

 1. Max. počet párení 1 psom sa znižuje na 5-krát (s výnimkou zahraničných párení). 

  Toto opatrenie umožní využiť v chove psy s malým počtom párení, resp. žiadnym, čím sa čiastočne rozšíri genetická variabilita. Nevyužívaním všetkých chovných psov v chove prichádzame o hodnotné gény, ktoré sa nikdy do populácie plemena nevrátia, dochádza k zužovaniu genetickej variability. V budúcnosti to môže viesť k zvýšeniu počtu dedičných ochorení až degenerácií plemena, čo si bude vyžadovať občerstvenie krvi inými plemenami. Zároveň sa týmto opatrením podporí zvýšenie počtu chovných psov, ktorých máme len polovicu z počtu chovných sučiek.

 2. Sučka sa bude páriť za život s rovnakým psom max. 2-krát.

  Týmto opatrením sa zvýši genetická variabilita plemena.

 3. Využívať čo najviac chovných psov v chove a zvýšiť ich počet aspoň na ¾ sučiek.

  V chove máme málo chovných psov a ani tie nevyužívame na chov všetky dostatočne, resp. vôbec. Majitelia výborných exteriérových a pracovných psov nemajú motiváciu uchovňovať tieto psi, pretože si myslia, že po uchovnení nebudú využité v chove.

 4. Podporovať zahraničné párenia s kvalitnými psami pre náš chov geneticky vhodnými (jedince s predkami, ktoré u nás nemáme; musia mať overené potomstvo).

  Týmto opatrením dôjde k občerstveniu krvi a rozšíreniu genetickej variability. Bude potrebné nastaviť motivačný systém pre chovateľov, ktorí sa rozhodnú pre takéto zahraničné párenia. Do úvahy prichádza aj umelé oplodnenie zaslaným semenom zo zahraničia (za podmienok uvedených v Chovateľskom a zápisnom poriadku).

 5. Importovať geneticky vhodné jedince a podporiť v tom chovateľov (nákup geneticky vhodných jedincov, výmena šteniat).

  Týmto opatrením dôjde k občerstveniu krvi a rozšíreniu genetickej variability. Bude potrebné nastaviť motivačný systém pre chovateľov, ktorí sa rozhodnú importovať takéto jedince.

  B. Obmedziť prenášanie dedičných ochorení

 6. Sučky, ktoré nemajú medzi predkami psa Arga Kerenová nepáriť so psa, ktoré majú medzi predkami Arga Kerenová. Týmto sa vytvoria v chove aspoň 2 skupiny (línie) „s Argom“ a „bez Arga“.

  Až polovica chovných psov a sučiek má v rodokmeni predka Arga Kerenová, čo znamená, že polovicu chovnej základne tvorí len jedna línia! Niektoré dedičné ochorenia, ktoré chovný jedinec prenáša sa môžu v chove objaviť až po 5-tich generáciách, potom môže byť touto chorobou postihnutá až polovica populácie plemena. Týmto opatrením sa zastaví šírenie „krvi“ Arga Kerenová medzi všetky chovné jedince a zmierni sa šírenie dedičných ochorení. Toto opatrenie má dočasný charakter.

 7. Sučky s hraničnou dyspláziou stupňa „B“ odporúčame páriť iba so psami bez dysplázie „A“.

  Týmto opatrením sa obmedzí prenášanie dysplázie.

 8. Jedince s dedičnou chybou odporúčame páriť iba s jedincami bez tejto chyby, resp. s jedincami, ktoré túto chybu neprenášajú na potomstvo (bonitačný kód).

  Týmto opatrením sa obmedzí prenášanie dedičných ochorení. V bonitačnom kóde potomstva po jednotlivých chovných jedincoch môžeme nájsť dedičné chyby, ktorých prenášaniu na potomstvo môžeme zamedziť (tzv. overovanie potomstva).

 1. Sledovať a zaznamenávať v chove kryptorchizmus a psy, ktoré ho prenášajú využívať v chove iba so sučkami, po ktorých sa toto ochorenie nikdy nevyskytlo, platí aj opačne.

  Týmto opatrením sa obmedzí prenášanie kryptorchizmu.

Chovateľská rada KCHSK

Predseda Chovateľskej rady

Ing. Jozef Vakula, PhD.

Close Menu