Reakcie

Zobrazuje sa 5 príspevkov - 1 až 5 (z celkového počtu 5 )
 • Autor
  Príspevky
 • odpoveď na: Kam kráča KCHSK? #14225
  Adrian Kališ
  Účastník (Participant)

  Vážení členovia KCHSK,
  nedá mi nereagovať na príspevok, uverejnený na webovej stránke KCHSK.
  1- autor príspevku, skrývajúci sa za „výbor KCHSK“ pletie dokopy pár rôznych vecí.
  Neviem, čo má komunikácia terajšieho výboru s laboratóriom Vetgene spoločné s bezodkladným odovzdaním majetku a agendy KCHSK členom výboru? A pýtam sa, ktorým členom výboru?? V prvom rade za seba môžem napísať, že s odovzdaním nemám najmenší problém a odovzdanie majetku a agendy z titulu funkcie bývalého predsedu klubu som si osobne dohodol s podpredsedom KCHSK Ing.Stanislavom Moravčíkom, ktorý tento stav môže potvrdiť. Niektoré veci som mu už odovzdal 11.9.2016 na špeciálnej výstave v Pribyline s tým, že termín osobného odovzdania a prevzatia ostatných vecí si dohodneme. Na základe nášho telefonického rozhovoru (v súvislosti s uverejneným príspevkom) dňa 19.9.2016 mi Ing.Moravčík povedal, že s tým v Pribyline oboznámil aj Bc.J.Králika, ktorý sa o to zaujímal. Neviem teda, čo si o tom má človek myslieť? Alebo viazne komunikácia medzi členmi výboru, alebo si niekto robí resp. píše čo chce, alebo sú tieto veci písané zámerne s celkom jasným úmyslom…
  V normálne fungujúcej spoločnosti resp. organizácii je slušnosťou,ak niečo od niekoho požadujem, vyzvať ho najprv písomne a nie vyzývať ho verejne cez webovú stránku. A k tomu nedošlo. Ale takéto jednanie ma u niektorých ľudí vo výbore KCHSK už vôbec neprekvapuje.
  2- s vyššie napísanou otázkou“ A pýtam sa ktorým členom výboru?? „ súvisí aj stav, ktorý je momentálne vo výbore KCHSK. Podľa platných stanov KCHSK členov výboru volí konferencia klubu. Z toho na základe zdravého úsudku vyplýva, že člen výboru, ktorý sa dobrovoľne vzdá svojho pôsobenia vo výbore klubu, môže byť do výboru opätovne zvolený len konferenciou klubu. Nikde v stanovách nie je napísané, že o opätovnom „späťvzatí“ odstúpeného člena, prípadne personálnom doplnení výboru klubu môžu rozhodnúť zostávajúci členovia výboru. A zvlášť v prípade, keď odstúpenie člena (členov) z výboru je riadne zapísané v zápisnici z konania výboru! A takýto stav sa stal na výbore konanom 28.8.2016, kedy z výboru odstúpili najskôr 3 členovia výboru a potom predseda s tajomníkom. Po našom odchode z výboru (predseda,tajomník) si traja odstúpení členovia svoje odstúpenie „rozmysleli“. Domnievam sa, že tento postup nie je v súlade s platnými stanovami KCHSK a teda výbor má v súčasnom období len 6 riadnych a právoplatných členov.
  Zrejme sa stanovy klubu vysvetľujú a prispôsobujú podľa toho, ako to komu kedy vyhovuje. Keď to nevyhovuje tak z výboru odstúpim, keď zase vyhovuje tak sa vrátim???

  MUDr.Adrian Kališ,PhD.

  odpoveď na: Kam kráča KCHSK? #14036
  Adrian Kališ
  Účastník (Participant)

  Dobrý deň,
  dovolil by som si reagovať na Vašu otázku „Kam kráča slovenský kopov?“ vo Vašom príspevku.
  Súčasný výbor KCHSK si je vedomý toho, k čomu ho zaviazala posledná konferencia klubu v Prešove – príprave a vypracovaniu nových stanov klubu. Popri riešení iných, často aj úplne zbytočných a k ničomu nevedúcich problémových situácií, sa výbor klubu venuje aj tejto záležitosti. Ako všetci vieme, súčasne platné stanovy klubu už nie sú postačujúce. V danom období, keď boli vytvorené a schválené, boli zrejme dostatočné. To dnes nikto nespochybňuje. Snahou výboru je pripraviť a po zverejnení na webovej stránke klubu a diskusii členskej základne, spomínané smernice (chovateľský poriadok, ekonomická smernica, disciplinárny poriadok, kompetenčná smernica, volebný a rokovací poriadok) upraviť do formy, ktorá bude akceptovaná členskou základňou. Navrhované nové stanovy klubu budú okrem všeobecne platných ustanovení vychádzať aj z týchto dielčich samostatných smerníc – t.j. tieto budú neoddeliteľnou súčasťou stanov .Až takto formulovaný návrh stanov bude predložený na schválenie konferencii klubu.
  Výbor si je plne vedomý svojich kompetencií, čo sa týka úpravy a zmeny stanov klubu. Preto ma zaráža Vaše konštatovanie, citujem z Vášho príspevku: “Výbor si v súlade s článkom platných stanov, hovoriacim že medzi konferenciami riadi činnosť klubu výbor, ukradol právo schválenia týchto smerníc sám pre seba. A tak sme sa dostali do područia niekoľkých členov výboru, ktorí sa rozhodli, že nás prevedú ako slepých cez lávku. Len nikto z nás netuší čo nás za touto lávkou čaká.“ Všetkým členom výboru je jasné, že takéto veci schvaľuje len konferencia a nie výbor! Nechápem preto, čo Vás viedlo k tomuto zavádzajúcemu konštatovaniu a obviňovaniu.
  Osobne ste sa zúčastnili spádovej schôdze vo Zvolene. Tam, ako aj na iných spádových schôdzach sa o tomto hovorilo. A v záverečných návrhoch uznesení nie je ani len zmienka o tom, čo píšete. Že si výbor klubu „ukradol právo“ na schvaľovanie týchto smerníc. V uzneseniach je, že účastníci spádových schôdzí berú na vedomie návrh uvedených smerníc, s podstatou ktorých boli oboznámení. Nie, že ich schvaľujú. A to je podstatný rozdiel!.
  Z Vášho príspevku cítiť veľkú obavu z toho, že takáto cesta resp. okľuka môže viesť do pekla. Za výbor klubu môžem Vás aj ostatných členov klubu s čistým svedomím upokojiť, že nič takéto klubu nehrozí a nikto z členov výboru to nemá v úmysle. Takže výbor klubu sa vôbec nevyhýba morálnej povinnosti – demokratickému schvaľovaniu predpisov. Ani náhodou a ani zámerne. Nestrašte členov klubu s predstavou nejakých slučiek, nasadených im na krk.
  Ak však máte úprímný a skutočný záujem na spolupráci, napr. aj pri tvorbe nových stanov klubu, nič Vám v tom nebráni. Každú konštruktívnu aktivitu člena klubu výbor privíta. Bohužiaľ, za 2 roky fungovania súčasného výboru, takáto aktivita z Vašej strany, ako aj strany ďalších členov klubu neprišla.
  V ďalšej časti Vášho príspevku sa venujete súčasnej situácii v chove kopova. Vážení členovia, uvedomte si, že dnešnú podobu (exteriérovú a povahovú) nášho plemena terajší výbor „zdedil“ po všetkých predchádzajúcich výboroch. To sa týka aj Vami uvádzanej vyššej hmotnosti jedincov. Takže túto situáciu vôbec nemá na svedomí súčasný výbor!!! Je to výsledok chovateľskej filozofie a politiky našich predchodcov. Práve terajší výbor zaviedol do uchovňovania jedincov systém, ktorý je prehľadný, verejne kontrolovateľný a platí tak pre členov výboru, ako aj pre ostatných členov klubu. Okrem vyšetrenia DNA sme zaviedli aj preváženie všetkých dovtedy chovných jedincov a hmotnosť zisťujeme a zapisujeme do bonitačnej karty povinne všetkým novozaraďovaným jedincom do chovu. Nemám vedomosť o tom, žeby sa niekedy predtým chovní jedinci na bonitácii vážili. Naším chovateľským cieľom je vrátiť kopova typom a hmotnosťou do rámca platného štandardu, resp. čo najviac sa tomuto štandardu priblížiť. Dlhoroční a skúsení chovatelia vedia, že to nie je cesta na 1,2 alebo 3 roky. Taktiež ten, kto sa seriózne venuje chovu a má (mal by mať) základné vedomosti z genetiky vie, že v genetike neplatia matematické pravidlá a naša teoretická predstava o výsledku realizovaného spojenia sa niekedy rozplynie ako hmla. Nie je mi teda celkom zrejmé, o akých experimentoch v chove, ktoré sa podľa Vás dejú, hovoríte?
  Práve tento výbor upravil podmienky chovnosti z dôvodu, aby sa do chovu mohli dostať jedince s genetickým potenciálom pre udržania a zlepšenie (najmä pracovné a tiež exteriérové) vlastností plemena. Týka sa to jednak výstavného ocenenia – veľmi dobrý ako aj ohodnotenia na SD v II.cene. Moje zdôvodnenie tohoto rozhodnutia výboru bolo uvedené skôr na webovej stránke klubu. Môžem Vám povedať, že výbor klubu je v kontakte s chovateľmi, ktorí v chove kopova dosiahli určité úspechy. Ale zase je to len na ľuďoch-členoch klubu a ich ochote poradiť a pomôcť. Žiadna degradácia plemena nehrozí, pri súčasnom počte chovných jedincov. Ďalej spomínate psa Argo Kerenová, jeho početné zastúpenie v rodokmeňoch jedincov. To je zase len výsledok chovateľskej politiky predchádzajúcich výborov. Aby sme sa takémuto stavu vyhli, výbor klubu obmedzil počet krytí jednotlivých krycích psov. Ak by sme pristúpili k prehodnoteniu pôsobenia chovných jedincov v chove vzhľadom na ich hmotnosť v porovnaní so štandardom, museli by sme z chovu vyradiť cca 2/3 chovných jedincov (vrátane jedincov s vynikajúcimi výstavnými a pracovnými ohodnoteniami). Ako člen klubu máte právo dať návrh na takéto prehodnotenie. Vzhľadom na jeho závažnosť však bude následne zverejnený na webovej stránke klubu, aby členovia KCHSK, najmä majitelia chovných jedincov a chovatelia mali možnosť sa k nemu vyjadriť.
  Potom by som ja položil otázku aj Vám „ Kam kráča slovenský kopov?“

  za výbor KCHSK MUDr.Adrian Kališ,PhD.
  predseda KCHSK

  odpoveď na: Výsledky DNA testov. #14035
  Adrian Kališ
  Účastník (Participant)

  Patrik, nedá mi nereagovať na tento Tvoj obsiahly príspevok. V prvom rade treba vychádzať z toho, že Ty si vyslovil podozrenie, týkajúce sa uvedených psov, z hľadiska nesúladu ich pôvodu. Je teda v prvom rade na Tebe, aby si predložil dôkazy, ktoré Tvoje podozrenie potvrdia. Ja ako predseda klubu som nemal žiadne informácie o tomto stave. Ak a či ich niektorí členovia výboru mali neviem. V reakcii na druhý Tvoj list uvádzaš, že Ti prišla zarážajúca odpoveď. Neviem, čo je na tom pre Teba zarážajúce. Úplné znenie druhej odpovede uvádzam (ospravedlňujem sa,že to nie je hlavičkovom papieri ako Tebe doručený list):
  Patrik Pivka
  Pionierska 107
  987 01 Poltár
  V Ľubeli 13.5.2016
  Vec: Vyjadrenie k Vašej druhej požiadavke na prešetrenie chovnosti psov Gero a Goral z Veľopolia
  Vážený pán Pivka,
  na základe obsahu Vašej druhej písomnej žiadosti zo dňa 15.04.2016, o prešetrenie chovnosti vyššie uvedených psov, týkajúcej sa údajnej zámeny otca týchto psov, sa Vás chcem touto cestou opýtať na nasledovné:
  1. –kto a ktoré psy „zohnal“ na ďalšie dovyšetrenie DNA (úplný zoznam jedincov- meno, chov. stanica, SPKP+ číslo čipu/ak jedinec čip má/,dátum narodenia, rodičia jedinca, chovateľ+ adresa, majiteľ+ adresa )
  2. –súhlasia majitelia týchto jedincov s odberom vzoriek DNA ? (písomný súhlas majiteľov týchto jedincov s uvedením dôvodu odberu vzoriek)
  3. –aká je Vaša predstava prípadnej realizácie ďalších odberov vzoriek DNA
  4. – v prípade realizácie odberu vzoriek DNA sa Vy osobne zaviažete uhradiť všetky náklady spojené s odberom vzoriek? (úhrada vyšetrenia vzoriek DNA v laboratóriu Vetgene, cestovné náklady)
  V prípade súhlasu majiteľov týchto jedincov, oslovte hlavného poradcu chovu a predsedu príp. tajomníka klubu. Návrh výboru KCHSK – po vzájomnej dohode následne určíme miesto a termín odberu vzoriek týchto jedincov za účasti -hlavný poradca KCHSK + 2 členovia výboru KCHSK.
  To, či niektorí členovia výboru vedeli o tomto stave (ako vo Vašom liste píšete) je mne, ako predsedovi klubu ťažko objektívne hodnotiť. Výbor klubu nemá povinnosť hľadať nejaké jedince po majiteľoch, aby sme dokazovali skutkovú podstatu takéhoto stavu. Ťažko by sme potom členskej základni vysvetľovali vynaloženie finančných prostriedkov na takéto vyšetrenie, ak by sa podozrenie nepotvrdilo. Tým by sme dali priestor na vznik možných ďalších takýchto podozrení, ktoré nemajú reálne opodstatnenie a môžu slúžiť k vyjadreniu osobných nezhôd členov KCHSK.
  Na margo „záhady“, že sa tento prípad tak rýchlo ukončil- výbor KCHSK vychádzal v tomto prípade z analýzy všetkých dostupných odobratých vzoriek DNA jedincov, geneticky súvisiach s týmto prípadom a o ktorých sme mali vedomosť. O ďalších „zohnatých“ jedincoch zatiaľ nemáme žiadnu konkrétnu informáciu.
  S pozdravom MUDr.Adrian Kališ,PhD.
  predseda KCHSK

  Nikde sa tam nepíše to, čo píšeš Ty,že sme Ti sťažili podmienky. To nie sú podmienky zo strany klubu resp. výboru. Je to formulované ako otázky resp. dotazy na Teba pri hľadaní riešenia situácie. A to je podstatný rozdiel! Ten návrh písomného súhlasu vychádza z toho, že táto situácia bude mať zrejme súdnu dohru. A kedže klub bude musieť, na základe prípadných Tebou predložených dôkazov následne zaujať stanovisko k vyriešeniu tejto situácie , bude tiež účastníkom prípadného (prípadných) súdnych konaní. A tam sa berú do úvahy fakty písomného charakteru a nie nejaké ústne dohody. Jeden výsledok takejto ústnej dohody je už zrejmý. A vôbec nie je pravda čo píšeš,že to musí byť za účasti hlavného poradcu chovu a 2 členov výboru. To bol návrh z našej strany. Ty si nemal ani toľko snahy a slušnosti, aby si na tento list reagoval.
  Mňa zaráža táto Tvoja reakcia na základe nášho osobného stretnutia a rozhovoru na poslednej bonitácii v Divíne dňa 29.4.2016. Keby som sa ja Tebe neprihovoril a nezačal s Tebou rozhovor na túto tému, tak sa tomu vyhneš. V Divíne si mi síce do očí hovoril niečo iné, ale to ma už vôbec pri niektorých ľuďoch neprekvapuje. Výsledkom tohoto rozhovoru bol uvedený list, v ktorom je návrh riešenia tejto situácie. Čakali sme Tvoj návrh na riešenie, ale úplne zbytočne. Vidím, že nemáš problém písomne rozoberať a riešiť problémy, ale pri osobnom kontakte to je inakšie. Bohužiaľ.
  Podľa Teba má výbor riešiť každé vyslovenie podozrenie na nesúlad rodiča resp. rodičov u chovných jedincov. Nemyslíš si, že sa to potom dostane do roviny vybavovania si „osobných nezhôd“ medzi ľuďmi takýmto spôsobom? A za financie klubu?!
  Mne osobne ako predsedovi klubu je úplne jedno o akého psa ,sučku, majiteľa či chovateľa ide. Tak isto mám záujem, aby sa pravda ukázala. Nemám záujem nič zmiesť zo stola. Preto sa osobne neangažujem a ani do predloženia prípadných dôkazov nebudem angažovať ohľadom získavania informácií o priebehu riešenia tejto situácie. S Tvojou poslednou vetou súhlasím. Preto sme zaviedli vyšetrenie DNA vzoriek.

  odpoveď na: Výsledky DNA testov. #11530
  Adrian Kališ
  Účastník (Participant)

  Vážený pán Bučok.
  Za výbor KCHSK odpovedám na Vašu otázočku.
  Analýza výsledkov DNA vyšetrení, robená u chovných jedincov, ktorí odber vzoriek na DNA vyšetrenie absolvovali ( časť chovných jedincov odber vzoriek do dnešného dňa však stále neabsolvovala ???!!! ) bude zverejnená v spravodaji. Dôvodom uverejnenia v spravodaji je to, aby sa aj tieto veci dostali ku všetkým členom klubu. Nakoľko podľa prednesených pripomienok niektorých členov klubu nemajú všetci členovia prístup na internet a tým aj k informáciám o činnosti klubu a výboru KCHSK, ak sú uverejnené len na webovej stránke klubu a nie v spravodaji. Čiže to, o čom sa “verejne šušká” sa všetci členovia dozvedia v spravodaji. Neviem si celkom presne vysvetliť,čo myslíte pod označením “pozitívne” v súvislosti s vyšetrením DNA. Môžem Vám však oznámiť, že chovným jedincom u ktorých sú po vyšetrení DNA nejasnosti resp. nezrovnalosti, výbor KCHSK s okamžitou platnosťou zastavil ich využívanie v chove KCHSK . To isté obmedzenie sa týka chovných jedincov, ktorí vyšetrenie DNA neabsolvovali. Vyvodzovať nejaké sankcie voči majiteľom týchto chovných jedincov zo strany výboru KCHSK je otázne a diskutabilné, nakoľko oni si kupovali šteniatka s PP od nejakých chovateľov. A Tí by mali niesť zodpovednosť za výsledky svojich chovov. Majitelia sú určitým spôsobom poškodení.

  MUDr.Adrian Kališ,PhD.

  odpoveď na: Čo zlepšiť na stránke #2851
  Adrian Kališ
  Účastník (Participant)

  Stránka už ozaj reálne funguje pre ľudí. Aj za tak krátky čas Jozef odviedol veľký kus práce, čo si celý výbor veľmi váži , za čo som mu zatiaľ aspoň ústne poďakoval. Ale určite to bude mať ešte aj “inú dohru” (myslím to v dobrom).
  Aďo Kališ

Zobrazuje sa 5 príspevkov - 1 až 5 (z celkového počtu 5 )