SKÚŠOBNÝ PORIADOK PRE SKÚŠKY FARBIAROV platný od 3.5.2013

1. DRUHY SKÚŠOK

Farbiare sú plemená so špeciálnym zameraním na dohľadávanie raticovej zveri. Môžu absolvovať tieto druhy skúšok:

1.1. Predbežné skúšky farbiarov – PF

sú skúškami, pri ktorých sa overujú vrodené vlohy farbiarov a schopnosť dohľadať postrieľanú alebo uhynutú raticovú zver. Na predbežných skúškach sa môžu zúčastniť psy i suky všetkých plemien farbiarov, slovenské kopovy, jazvečíkovité duriče a štajerské duriče, ktoré dosiahnu v deň skúšok aspoň 12 mesiacov veku. Absolvovanie PF kvalifikuje psa ako poľovne upotrebiteľného na dohľadávanie jelenej, danielej a muflonej zveri.

1.2. Individuálne hlavné skúšky farbiarov – IHF

sú najvyšším typom skúšok pre plemená farbiarov. Podmienkou pre možnosť absolvovať IHF je absolvovanie predbežných skúšok farbiarov aspoň v II. cene. Absolvovaním IHF získava farbiar kvalifikáciu na dohľadávanie všetkých druhov raticovej zveri. Individuálne hlavné skúšky farbiarov však možno robiť len na náhodne postrieľanej jelenej, danielej a muflonej zveri, na dohľadanie ktorej treba použiť psa. Prihlášku na IHF pošle vodič príslušnej obvodnej poľovníckej komore (OPK). OPK potvrdí príjem prihlášky, vráti ju vodičovi späť ako doklad pre rozhodcu spolu so zoznamom rozhodcov pre posudzovanie skúšok farbiarov, troma rozhodcovskými tabuľkami a postrelovým listom. V prípade, že sa vyskytne príležitosť uskutočniť IHF, majiteľ psa si urýchlene zabezpečí účasť jedného rozhodcu zo zoznamu. Príslušnej OPK oznámi možnosť konania IHF s uvedením druhu postrieľanej zveri, času, miesta postrieľania a možnosti dopravy. Súčasne zabezpečí prítomnosť zástupcu OPK na skúškach alebo užívateľa poľovného revíru, v ktorom sa IHF uskutočnia. Zabezpečí tiež prítomnosť strelca, ktorý zver postrieľal, prípadne vyplnený postrelový list, ktorý odovzdá s ostatnými dokladmi rozhodcovi. V záujme rýchleho presunu na miesto dohľadávky je možné použiť aj súkromné motorové vozidlo. Majiteľ psa neplatí poplatok za skúšky. Odmenu rozhodcovi a cestovné výdavky v zmysle platných predpisov rozhodcovi a zástupcovi OPK alebo užívateľa poľovného revíru uhradí majiteľ psa hneď po ukončení skúšky. Rozhodca na IHF zastáva súčasne funkciu hlavného rozhodcu so všetkými povinnosťami z toho vyplývajúcimi. Zástupca OPK alebo užívateľa revíru plní funkciu usporiadateľa, dbá o plynulosť priebehu skúšok a svojím podpisom v prihláškach i v rozhodcovských tabuľkách potvrdí regulárnosť skúšok. Rozhodca uvedie výsledok skúšok v prihláškach a v trojmo vyplnených rozhodcovských tabuľkách pre IHF. Z IHF sa nevyhotovuje prehľad výsledkov skúšok. OPK pošle rozhodca 1 prihlášku s uvedením ocenenia na IHF, majiteľovi psa odovzdá 1 rozhodcovskú tabuľku, Kancelárii SPK pošle 1 prihlášku, 2 rozhodcovské tabuľky a postrelový list. Okrem uvedených skúšok môžu sa farbiare zúčastňovať aj na farbiarskych a lesných skúškach malých plemien, po absolvovaní ktorých získavajú kvalifikáciu na dohľadávanie srnčej zveri a na farbiarskych skúškach duričov, ktoré ich kvalifikujú ako poľovne upotrebiteľné na dohľadávanie diviačej zveri. Na všetkých týchto skúškach sa môžu farbiare zúčastniť až po absolvovaní PF.

2. PREDMETY SKÚŠOK

2.1. Vodenie psa

Rozhodca je povinný vopred sa opýtať vodiča, či chce psa viesť na remeni alebo voľne pri nohe. a) Vodenie psa na remeni Pes sa musí nechať na rozkaz pripútať na remeň a má ísť po ľavej strane vodiča bez toho, aby ho ťahal za remeň alebo zaostával. Skúša sa podľa možnosti v žrďovine. V hustejších porastoch a na úzkych chodníkoch môže ísť pes za vodičom v jeho stopách. b) Vodenie psa voľne pri nohe Pes musí ísť bez remeňa s obojkom na krku voľne po ľavej strane vodiča, na úzkych chodníkoch môže ísť tiež za ním. Pes nesmie predbiehať ani pobehovať okolo vodiča. Ak sa vodič zastaví, pes musí tiež zostať stáť. 2 Známkou 4 možno hodnotiť len psa, ktorý je po celý čas skúšania ovládateľný, správne sa orientuje pri chôdzi vedľa vodiča alebo za ním. Ak sa zastaví pes preto, aby si overil stopu, nepovažuje sa to za chybu.

2.2. Odloženie psa

Rozhodca sa musí vopred opýtať vodiča, či chce psa odložiť upútaného na remeni alebo voľne. Skúška trvá najmenej 20 minút. a) Odloženie psa na remeni Vodič odloží psa na remeni, ktorý vhodne upevní. Pes si smie sadnúť, nesmie byť však nepokojný alebo hlasitý, alebo dokonca pokúšať sa o uvoľnenie. Po odložení psa sa vodič vzdiali na miesto určené rozhodcom a ukryje sa tak, aby ho pes nevidel. Pri výbere miesta rozhodca zohľadní smer vetra. Po uplynutí 15 minút vodič na príkaz rozhodcu jeden raz vystrelí. Aj po výstrele sa pes musí správať pokojne, nesmie ťahať za remeň, nesmie byť hlasitý a musí pokojne zostať na mieste tak dlho, kým vodič na pokyn rozhodcu po neho nepríde. b) Odloženie psa voľne Skúša sa rovnako ako pri odložení na remeni. Vodič môže odložiť psa s remeňom voľne položeným vedľa psa. Známkou 4 možno hodnotiť psa len vtedy, ak počas odloženia neprejaví hlasitosť a jeho pohyblivosť je vyvolaná len hľadaním si vhodnejšieho miesta na ležanie alebo zvýšením pozornosti zdvihnutím hlavy či posadením sa po výstrele. Známkou 3 možno hodnotiť ešte psa, ktorý bol spočiatku hlasitý, ale utíšil sa a vcelku bol pokojný.

2.3. Práca na umelej stope

Časový limit: 45 minút Skúša sa na umelo založenej nepofarbenej stope jelenej, danielej alebo muflonej zveri 500 krokov dlhej s dvoma pravouhlými lomami, aspoň 50 krokov dlhými. Umelá stopa musí byť aspoň 12hodín stará. Zakladá ju rozhodca s pomocníkmi pomocou špeciálne konštruovaných drevákov alebo kolieska alebo palice. Stopa sa nesmie zakladať v protismere vyznačenej stopovej dráhy. Ak sa táto skutočnosť zistí, skúšky nebudú uznané. Na konci každej stopovej dráhy musí ležať kus raticovej zveri, z ktorého ratice sa použili pri zakladaní stopy. Zver musí byť vyvrhnutá a dobre zašitá (zašitá musí byť aj väčšia výstrelná rana). Po založení stopy poznačí rozhodca na papier čas jej zakladania a pripevní ho na strom na začiatku dráhy stopy. Jednotlivé stopy musia byť očíslované a vzdialené od seba najmenej 150 krokov. Dráha stopy sa označuje na stromoch buď papierikmi alebo farbou, predné značky musia byť snímateľné. Nesmú zostať na stromoch, ani na zemi. Asi po 350 krokoch sa vhodným poľovníckym spôsobom (zálomkom) označí ležovisko, odkiaľ sa pes vypúšťa a zvyšok stopy vypracuje samostatne, bez obojka. Na úseku od ležoviska po položenú zver sa ani predné značky nesnímajú; slúžia rozhodcom na kontrolu, či pes ide správne po stope. Pes po priložení na stopu musí túto ukázať a na pokyn vodiča ju sledovať s nízkym nosom na celkom rozvinutom minimálne 5 metrov dlhom farbiarskom remeni. Po celý čas musí byť zrejmé, že pes je zaľahnutý vo farbiarskom remeni a že sleduje stopu s istotou. Pri práci nemá pes dvíhať hlavu, vetriť okolie a sledovať iné stopy, ale môže ich vodičovi ukázať. Keď pes zíde zo stopy a sám sa opraví, nepovažuje sa to za chybu. Pri označenom ležovisku vodič psa vypustí a zvyšok dráhy stopy musí vypracovať samostatne. Vodič a rozhodca zostanú pri ležovisku. Rozhodca vypustenie psa na prácu bez remeňa oznámi rozhodcovi, ukrytému na konci stopovej dráhy, zatrúbením (signálkou), alebo vysielačkou (mobilom). Na stopu možno farbiara nasadiť najviac trikrát vrátane práce bez remeňa. Každé opätovné nasadenie psa na stopu, obzeranie sa vodiča, aby podľa značiek zistil smer stopy, alebo nesprávne vedenie psa na krátkom remeni, znižuje známku o jeden stupeň. Ak pes do 10 minút od vypustenia z remeňa nepríde ku zveri, hodnotí sa jeho výkon z disciplíny “práca na umelej stope známkou 0. Známkou 4 možno hodnotiť psa, ktorý stopovú dráhu v celej dĺžke vypracuje správne, bez schádzania zo stopy a opráv.

2.4. Hlásenie alebo oznamovanie zastrelenej zveri

Táto disciplína sa na PF skúša ako súčasť práce na umelej stope a hodnotí sa pri nej len výkon psa po nájdení položenej zastrelenej zveri. Vodič musí pri otvorení skúšok – po vyžrebovaní poradia psov – oznámiť rozhodcom, či bude jeho pes pracovať ako: a) hlásič b) oznamovač c) hlasitý oznamovač

a) Hlásič

Po vypracovaní umelej stopy na remeni vypustí vodič psa na voľné dohľadanie zveri. Vodič i rozhodca zostanú pri ležovisku, kým pes nezačne hlásiť nájdenú zver položenú na konci dráhy stopy. Pes musí začať zver hlásiť do 10 minút po vypustení. Zver musí hlásiť až do príchodu vodiča. Hlásenie sa skúša 15 minút. Za chyby sa považujú nevýrazné hlásenie, hlásenie s dlhými prestávkami, nehlásenie, opustenie zveri. Aby pes mohol byť hodnotený, musí hlásiť zver aspoň 5 minút. Za takýto výkon však môže získať najviac známku 2. Známkou 4 možno hodnotiť prácu psa, ktorý v limite 15 minút zastrelenú zver bez väčších prestávok vytrvalo hlási.

b) Oznamovač

Pred začatím práce psa na umelej stope musí vodič rozhodcom povedať, akým spôsobom mu farbiar oznámi nájdenú zver. Pri ležovisku vodič psa vypustí, pes si má nájdenú zver overiť a vrátiť sa k vodičovi, ktorý spolu s rozhodcom čaká na mieste vypustenia. Rozhodca na konci dráhy stopy dáva pozor, či si pes zver overil a po jeho odchode zatrúbením oznámi, že pes bol pri zveri a počká tam, kým pes neprivedie vodiča k zveri. Pes sa musí vrátiť k vodičovi do 10 minút od vypustenia. Po návrate má pes ohláseným spôsobom (uchopením za remeň a pod.) oznámiť vodičovi, že zver našiel a snažiť sa doviesť ho najkratšou cestou k zveri. Chyby: nevýrazné oznamovanie, neisté vedenie k zveri a pod. Ak sa pes do 10 minút od vypustenia nevráti k vodičovi, jeho práca sa hodnotí známkou 0. Známkou 4 možno hodnotiť len výkon psa, ktorý v limite 10 minút od vypustenia ohláseným spôsobom oznámi nájdenú zver a potom privedie k nej vodiča.

c) Hlasitý oznamovač

Skúša sa podobne ako oznamovač s tým rozdielom, že pes musí po overení si zveri vrátiť sa k vodičovi a počas jeho vedenia k nájdenej zveri v určitých intervaloch hlásiť. Povzbudenie psa vodičom pri vedení k zveri nie je chybou. Známkou 4 možno hodnotiť psa, ak sa do 10 minút po vypustení vráti od zveri k vodičovi a počas vedenia vodiča späť sa prejavuje hlasito, bez výraznejšieho odmlčania sa. Úmerne nižšie sa hodnotí pes, ktorý má pri hlasitom oznamovaní nájdenej zveri výraznejšie prestávky. Pri všetkých troch spôsoboch vypracovania umelej stopy možno farbiara nasadiť na stopu počas vedenia na remeni i s opravami najviac 3 razy a vypustiť ho ako hlásiča, oznamovača alebo hlasitého oznamovača najviac 2 razy. Každé nové nasadenie psa na stopu, ako aj opätovné vypustenie znižuje známku o jeden stupeň. Rozhodcovia ohodnotia skutočne prevedený spôsob práce farbiara. Na IHF sa hlásenie alebo oznamovanie zastrelenej zveri hodnotí ako na PF. Tieto predmety sú však na IHF nepovinné a známka 0 neovplyvňuje celkové hodnotenie práce psa a výsledné ocenenie. Ak má pes na IHF možnosť zver duriť a hlasito stavať, oznamovanie alebo hlásenie zastrelenej zveri už nemožno hodnotiť a započítať do celkového hodnotenia.

2.5. Správanie sa pri zastrelenej zveri

Skúša sa pri dohľadaní zveri na umelej stope. Pes nesmie načínať zastrelenú zver. Olizovanie strelnej rany je dovolené. Mladé a temperamentné psy sa budú často snažiť zver chytiť zubami. Treba však rozlišovať, či tak pes robí z nadmernej radosti alebo vášne, alebo či ide o načínanie. Pes, ktorý zver načína, hodnotí sa známkou 0. Známkou 4 možno hodnotiť len psa, ktorý neprejaví náchylnosť k načínaniu. Ak sa pes zveri bojí, zďaleka ju obchádza alebo sa úprkom vracia späť k vodičovi, možno hodnotiť túto prácu len známkou 2 alebo horšou, podľa ďalšieho správania sa psa.

2.6. Chuť do práce

Táto vrodená vlastnosť sa posudzuje počas celých skúšok a hodnotí sa na záver. Aby pes na skúškach obstál, musí dostať aspoň známku 2. Treba si všímať spôsob prijímania príkazov a záujem o ich plnenie, ochotu a radosť z práce, záujem o stopu a vytrvalosť pri práci na stope, pri durení a stavaní (na IHF). Známku 4 môže dostať len pes, ktorý sústavne prejavuje snahu plniť príkazy a má ochotu pracovať.

2.7. Dohľadávka na remeni

Táto disciplína sa skúša na IHF na stope postrieľanej jelenej, danielej alebo muflonej zveri aspoň 4 hodiny starej a minimálne 400 metrov dlhej. Vodič vo vhodnej vzdialenosti od nástrelu odloží psa, sám prehliadne 4 nástrel, zanechané znaky na nástrele a z nich usúdi miesto a závažnosť poranenia zveri. Po prehliadke privedie k nástrelu psa, ktorý má nástrel ukázať a osobitne má ukázať prípadné znaky (farbu, srsť, úlomky kostí ap.). Pes po krátkom čase, ale dokonalom oboznámení sa s nástrelom, má napadnúť stopu úniku zveri a sledovať ju. Na stope postrieľanej zveri musí pes pracovať pokojne, ale s chuťou, s nízkym nosom a na dlhom remeni. Pes musí občas sám alebo na povel ukázať zanechané znaky. Pri ukazovaní znakov na travinách alebo na kríkoch smie zdvihnúť nos. Pes musí vypracovať stopu postrieľanej zveri so všetkými vratistopami a zlomami a pritom sa nesmie pokúšať sledovať iné stopy, ktoré križujú sledovanú stopu. Pes však môže tieto stopy ukázať. Nie je chybou, ak ich aj krátko sleduje, sám sa však opraví a opäť sa vráti na správnu stopu a ďalej na nej pracuje. Pes si nemá všímať zdravú zver, ktorá mu pri práci príde do cesty, ani sa ju nemá snažiť sledovať. Ak sa počas dohľadávky ukáže, že ďalšie sledovanie na remeni nie je možné pre terénne prekážky, urobí sa predsled a zver sa ďalej stopuje. Pes potom musí stopu znova napadnúť a na pokyn vodiča na nej pracovať.

2.8. Durenie

Ak príde vodič pri sledovaní stopy k ležovisku postrieľanej zveri, ktoré zver už pred časom opustila (studené ležovisko), pracuje na stope ďalej až k teplému ležovisku, alebo tak dlho, až sa zver pred psom zdvihne alebo odíde. Vodič musí túto situáciu hlásiť rozhodcovi a vyčkať na jeho ďalšie pokyny. Ak rozhodca dá pokyn na vypustenie psa, má pes sledovať zver tak dlho, až ju zastaví. Pes nesmie duriť zdravú zver. Ak sa omylom vypustí za takouto zverou, musí ju sám opustiť a spravidla do 15 minút sa vrátiť. Dlhšie prenasledovanie zveri znižuje známku úmerne o 1 až 2 stupne. Rozhodca musí dávať pozor, či pes durí s hlasom na stope, alebo len keď zver vidí, či zver prenasleduje náruživo, alebo hlási len slabo a občas, prípadne či sa dokonca vráti k vodičovi a ten ho musí znova povzbudzovať k dureniu. Známku 4 môže dostať iba pes, ktorý nepretržite hlási aj teplú stopu, teda nielen zver po jej zočení. Psy, ktoré zver prenasledujú nemo a nie sú hlasité ani na zočenie, môžu dostať len známku 0.

2.9. Hlasité stavanie

Ak pes poranenú zver stavia, má ju hlasito ohlasovať, pričom má stáť podľa možnosti proti hlave zveri. Pes nemá zver strhnúť. Nie je chyba, ak pes donúti zver, ktorá sa nechce dať zastaviť, zastaviť chytením za pätu. Rozhodca pozoruje psa pri hlásení veľmi pozorne, musí sa zamerať najmä na hodnotenie vytrvalosti v hlasitom stavaní. Hlasité stavanie sa všeobecne skúša aspoň 15 minút, aby sa výkon mohol presne pozorovať a ohodnotiť. Farbiar nesmie za žiadnych okolností opustiť zver, ktorú stavia. Musí vydržať zver stavať tak dlho, kým mu stačia sily. Známku 4 možno udeliť iba vtedy, ak má pes príležitosť hlásiť zver najmenej 30 minút bez toho, aby sa čo len raz vrátil k vodičovi. Celkové hodnotenie na IHF Aby farbiar obstál na individuálnych hlavných skúškach farbiarov, nesmie byť zo žiadneho predmetu ohodnotený známkou 0 (okrem hlásenia a oznamovania uhynutej zveri) a musí dosiahnuť aspoň minimálny počet bodov uvedený v tabuľke. I. cenu môže získať aj farbiar, ktorý nemal možnosť zver duriť a hlasito stavať za predpokladu, že z výkonu pri dohľadávke získal známku 4 a pracoval na stope aspoň 12 hodín starej, podľa odhadu rozhodcu aspoň 3000 metrov dlhej a zastrelenú zver dohľadal. V II. cene môže obstáť aj farbiar, ktorý nemal možnosť duriť a hlasito stavať zver za predpokladu, že dosiahol z výkonu pri dohľadávke na remeni známku 4 a pracoval na stope aspoň 12 hodín starej a najmenej 1000 metrov dlhej a zastrelenú zver dohľadal. Rozhodca je povinný uviesť v rozhodcovskej tabuľke okrem známok z jednotlivých skúšaných predmetov aj všetky potrebné údaje o práci farbiara podľa predtlače na druhej strane rozhodcovskej tabuľky a v rubrike “poznámka” slovne popísať správanie sa pri zastrelenej zveri a ďalšie údaje pre posúdenie kvalít psa, najmä ak ide o výnimočné prípady. 

Close Menu