Exporty – zmena

Podľa Chovateľského a zápisného poriadku schváleného konferenciou KCHSK dňa 3.9.2017, pri vývoze jedinca do zahraničia musí jeho majiteľ požiadať o súhlas (Žiadosť o vydanie exportného preukazu pôvodu) iba plemennú knihu SPZ (Kancelária Slovenského poľovníckeho zväzu, Štefánikova 10, Bratislava 811 05). Majiteľ exportovaného jedinca je povinný pri vývoze uhradiť poplatky za export podľa platnej ekonomickej smernice KCHSK a v termíne do 30 dní  od vývozu elektronicky alebo listom  informovať  poradcu  chovu  o vývoze jedinca. Prosíme majiteľov o zaslanie kópie žiadosti o vydanie exportného preukazu a kópie dokladu o úhrade poradcovi chovu (stačí elektronicky).

Chovatelia, ktorí si chcú požiadať o vydanie exportného preukazu pôvodu priamo pri zápise šteniat, môžu posielať Žiadosť o vydanie exportného preukazu pôvodu spolu s dokladom o úhrade hlavnému poradcovi chovu, ktorý ich prepošle na SPZ spolu so žiadosťou o zápis šteniat. V tomto prípade chovateľ nemusí žiadať o vydanie národného preukazu pôvodu pre vyvezené šteňatá.

Týmto zaniká povinnosť majiteľa exportovaného jedinca žiadať o súhlas na vývoz KCHSK.


Kopovom zdarIng. Jozef Vakula PhD.Poradca chovu

]

Close Menu