Stanovy Klubu chovateľov slovenských kopovov pri SPZ

stanovy.jpgKlub chovateľov slovenských kopovov je nepolitickou, dobrovoľnou záujmovou organizáciou, ktorá združuje priaznivcov poľovníckeho plemena psov – slovenského kopova na základe zákona 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Je organizačnou zložkou Slovenského poľovníckeho zväzu, pri svojej činnosti sa riadi jeho stanovami a predpismi.

1. Názov, sídlo a pôsobnosť

Názov klubu – „Klub chovateľov slovenských kopovov pri Slovenskom poľovníckom zväze“.

Sídlo – Štefánikova 10, Bratislava (psč 811 05)

Klub pôsobí na území Slovenskej republiky

2. Poslanie a ciele klubu

Poslaním KCHSK je cieľavedomý chov slovenského kopova, ktorého štandard v roku 1963 uznala Medzinárodná kynologická organizácia FCI, ako prvé slovenské národné plemeno poľovných psov. Cieľom klubu je zveľaďovanie a zušľachťovanie slovenského kopova v rámci štandardu a zlepšovanie jeho pracovných vlastností.

Poslanie a ciele klub zabezpečuje prostredníctvom riadeného chovu na základe poznatkov vedy a praxe cez prácu poradcov chovu, využívaním výsledkov výstav, hlásení o kontrolách vrhov a poznatkov členov klubu vznesených na členských schôdzach klubu.

Klub je garantom štandardu a dbá na jeho dodržiavanie.

Na zverejňovanie výsledkov chovateľských aktivít a podujatí využíva svoj klubový spravodaj.

Klub navrhuje zo svojich členov čakateľov na rozhodcu pre exteriér slovenského kopova a vyjadruje sa s právom doporučiť alebo nedoporučiť čakateľov na rozhodcu pre exteriér z členov ostatných kynologických klubov.

Klub vytvára podmienky pre odborný rast svojich členov cestou výcvikových kurzov. Organizuje kynologické podujatia – výstavy, súťaže, školenia zamerané na zvýšenie kvality chovu a propagáciu slovenského kopova.

Prostredníctvom svojich aktivistov spolupracuje s kynologickými komisiami OkO a RgO SPZ pri navrhovaní čakateľov na rozhodcov pre skúšky z výkonu a pri poriadaní iných kynologických podujatí.

Klub usporadúva vrcholnú súťaž pre majiteľov slovenských kopovov – Memoriál Andreja Renču a robí výber psov na ostatné súťaže duričov usporiadúvané na Slovensku, prípadne v zahraničí. Memoriál Andreja Renču sa usporadúva na základe štatútu. Výsledky z týchto akcií po dôkladnej analýze výcvikárom klubu sú zverejňované v klubovom Spravodaji a využívané na chovateľské zámery poradcom chovu.

Klub spolupracuje s klubmi chovateľov slovenských kopovov zo zahraničia a ostatnými klubmi združenými v SKJ. V organizačnej činnosti klub využíva poznatky z kontrol vykonaných dozornou radou a realizuje jej doporučenia.

3. Vznik a zánik klubu

Klub vznikol v roku 1988 ako samostatný subjekt odčlenením sa od klubu chovateľov duričov. Stalo sa tak na základe požiadavky chovateľov slovenských kopovov.

Klub zanikne, ak :

a.) sa na tom uznesie konferencia klubu 3 väčšinou členov so súhlasom SPZ

b.) rozhodnutím súdu

c.) stratou členskej základne.

Pri zániku klubu zvolí konferencia likvidačnú komisiu, ktorá vysporiada podlžnosti a pohľadávky klubu a rozhodne o majetku klubu.

4. Členstvo v klube

Členmi klubu môžu byť chovatelia, majitelia, držitelia alebo priaznivci slovenského kopova. Členom musia byť majitelia a držitelia chovných jedincov, ktorí sa chcú zaoberať čistokrvným chovom slovenských kopovov.

Členstvo v klube schvaľuje výbor klubu. Môže ním byť fyzická, alebo právnická osoba, ktorá si podala písomnú prihlášku za člena a spĺňa podmienky pre udelenie členstva v klube.

Klub rozlišuje nasledovné druhy členstva

a.) Riadny člen – môže ním byť len člen SPZ, ktorý má splnené všetky podlžnosti voči klubu

b.) Mimoriadny člen – je ten, kto nie je členom SPZ (má rovnaké práva a povinnosti ako riadny člen. Mimoriadnymi členmi sú aj cudzí štátni príslušníci.)

c.) Čestný člen– môže ním byť ten, ktorému klub toto členstvo udelil za zásluhy o rozvoj klubu a chovu slovenského kopova.(nevzťahujú sa naňho práva podľa čl.6 a,f, a povinnosti podľa článku 6a)

Členom vydáva klub členské preukazy, čestným členom diplomy.

Členom klubu nemôže byť fyzická, alebo právnická osoba, ktorá sa:

– zaoberá obchodovaním so psami, t.j. obchoduje so psami, ktoré sama neodchovala, alebo sprostredkúva takýto obchod za odmenu,

– vedome predáva psy cez obchodné organizácie, alebo cez sprostredkovateľov, bez súhlasu výboru KCHSK,

– chová slovenských kopovov bez preukazu pôvodu.

Za členstvo v klube sa vyberá ročný členský príspevok, ktorý sú členovia povinní uhradiť do stanoveného termínu. Výšku ročného príspevku a ostatných poplatkov určuje konferencia klubu, v období medzi konferenciami výbor klubu.

5. Zánik členstva

Členstvo v klube zaniká :

a.) smrťou člena

b.) vystúpením člena

c.) dočasným alebo trvalým vylúčením

d.) nezaplatením členského príspevku v stanovenom termíne (nezaplatením čl.príspevku sa stáva neevidovaným členom)

6. Práva a povinnosti členov

Členovia majú právo :

a.) voliť a byť volení do orgánov klubu okrem cudzích štátnych príslušníkov

b.) používať všetky výhody poskytované klubom, ak splnia podmienky stanovené pre udelenie týchto výhod

c.) vznášať otázky, pripomienky, podávať návrhy, sťažnosti a námety orgánom klubu

d.) požadovať informácie o činnosti klubu

e.) zúčastňovať sa na akciách organizovaných klubom

f.) dostávať klubový spravodaj

Členovia majú tieto povinnosti :

a.) platiť členské príspevky, chovateľské poplatky a ďalšie stanovené poplatky

b.) dodržiavať chovateľský a zápisný poriadok, predpisy a uznesenia nadriadených orgánov

c.) dodržiavať a plniť uznesenia klubu, stanovy klubu a ďalšie predpisy prijaté klubom

d.) ohlásiť do jedného mesiaca zmeny, ktoré majú vplyv na členstvo v klube (zmeny adresy, zrušenie členstva v SPZ a pod.)

7. Orgány klubu

Orgánmi klubu sú :

a.) konferencia klubu

b.) výbor klubu

c.) predsedníctvo klubu

d.) dozorná rada klubu

8. Konferencia klubu

Konferencia klubu je najvyšší orgán klubu. Zvoláva ju výbor každých päť rokov v prípade nariadenia nadriadených orgánov SPZ i častejšie. Konferencia musí byť zvolaná aj v medziobdobí ak o to písomne požiada 1/3 riadnych členov klubu alebo nadriadený orgán.

Delegáti na konferenciu sa volia na členských schôdzach, podľa výborom schváleného kľúča. Ich počet je minimálne 10 % z členskej základne tak, aby bola zachovaná proporcionalita pri zastúpení jednotlivých regiónov.

Delegáti sú zvolávaní písomnými pozvánkami, najmenej 15 dní vopred s uvedením programu rokovania. Návrhy na doplnenie programu konferencie môžu podať delegáti písomne aspoň 7 dní pred konaním, najneskôr pred schválením programu konferencie.

Na konferencii delegáti volia pracovné predsedníctvo, ktoré riadi priebeh konferencie, ďalej volebnú a návrhovú komisiu. Konferencia je uznášania schopná, ak je prítomných nadpolovičná väčšina zvolených delegátov.

Konferencia klubu :

a.) schvaľuje a mení stanovy klubu

b.) prerokúva a schvaľuje správu výboru o činnosti a hospodárení za uplynulé volebné obdobie a správu dozornej rady

c.) určuje zásadnú líniu pre činnosť klubu v budúcom období

d.) volí na ďalšie obdobie výbor klubu a dozornú radu klubu

e.) prerokúva návrhy členov klubu, vyšších orgánov a organizácií

f.) volí zástupcov do Kynologickej rady SPZ

g.) určí výšku členského príspevku, prípadne ďalšie poplatky

h.) rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiu výboru klubu o uložení trestov členom

i.) rozhoduje o zániku klubu

Bezprostredne po skončení rokovania konferencie sa zíde nový výbor na svojom prvom zasadaní. Za riadenia predsedu volebnej komisie si výbor zvolí predsedu klubu a dozorná rada si zvolí predsedu dozornej rady.

Jednotlivých funkcionárov : podpredsedu, tajomníka, poradcu chovu, výcvikára, ekonóma, matrikára a členov výboru si výbor zvolí na najbližšom rokovaní výboru.

9. Výbor klubu

Výbor klubu riadi činnosť klubu v období medzi konferenciami. Počet členov výboru určuje konferencia. Navonok ho zastupuje predseda a tajomník. Výbor, ako výkonný orgán klubu v praxi realizuje poslanie a ciele klubu, vytvára potrebné personálne a ekonomické zabezpečenie pre chod klubu, zabezpečuje plnenie uznesení konferencie klubu, metodických pokynov a nariadení KR SPZ.

Medzi základné úlohy výboru patrí :

a.) pripravovať a zvolávať konferenciu klubu

b.) plánovať činnosť klubu a zostavovať finančný rozpočet za ročné obdobie

c.) zvolávať schôdze výboru podľa potreby, najmenej dva krát ročne

d.) pripravovať a zabezpečovať plánované výstavy a súťaže klubu

e.) prijímať a viesť evidenciu členov

f.) ustanoviť si podľa potrieb chovateľskú, výcvikovú a redakčnú radu, prípadne sekcie klubu

g.) schvaľovať podmienky chovnosti

h.) podávať návrhy na menovanie čakateľov na funkciu rozhodcov pre posudzovanie exteriéru slovenského kopova

i.) navrhovať rozhodcov na klubové podujatia

j.) podávať odborné stanoviská pre disciplinárne orgány zväzu v chovateľskej oblasti

k.) podávať návrhy na prepožičanie poľovníckych vyznamenaní a udeľovať klubové odmeny a ocenenia

l.) upravovať výšku členského príspevku, poplatkov a stanovovať členské príspevky pre cudzích štátnych príslušníkov a hosťujúcich členov v období medzi konferenciami

m.) menovať a riadiť prácu aktivistiv klubu

n.) starať sa o dodržiavanie členskej disciplíny a pôsobiť ako prvostupňový disciplinárny orgán pri porušení členskej disciplíny

o.) informovať – prostredníctvom spravodaja – členov klubu o činnosti a vydávať zoznam chovných jedincov a priebežne ho aktualizovať

p.) v prípade potreby zvolať členskú schôdzu alebo mimoriadnu konferenciu klubu

Výbor klubu sa za svoju činnosť zodpovedá konferencii klubu, ktorej predkladá správu.

Výbor je uznášaniaschopný ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. V prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní, rozhoduje hlas predsedu. Na rokovania výboru je pozývaný aj predseda dozornej rady, ktorý má hlas poradný, v prípade potreby aj ostatní členovia dozornej rady.

Pri neodkladnom riešení klubových záležitostí môže predseda klubu operatívne zvolať predsedníctvo klubu – spravidla predseda, podpredseda, tajomník a ďalší člen alebo členovia výboru, ktorí riadia prerokovávanú problematiku (poradca chovu, výcvikár, ekonóm, matrikár). Závery predsedníctva dodatočne schvaľuje výbor.

Zápisnice z rokovania výboru zasiela tajomník všetkým členom výboru, dozornej rady a KR SPZ.

10. Dozorná rada

Dozornú radu tvoria predseda a dvaja členovia. Plní úlohu kontrolného orgánu klubu. Pracuje podľa vlastného plánu kontrol. V spolupráci s výborom rieši sťažnosti členov klubu. Kontroluje plnenie uznesení konferencie klubu, dodržanie stanov klubu. Kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami klubu. Predkladá konferencii a výboru doporučenia a návrhy opatrení na zlepšenie činnosti.

V období medzi konferenciami pôsobí ako odvovolací orgán proti rozhodnutiam výboru o uložení trestov členom za porušenie členskej disciplíny.

Zo svojej činnosti sa zodpovedá konferencii klubu, ktorej predkladá správu.

11. Členské schôdze klubu

Členské schôdze sa organizujú v regiónoch s chovom slovenských kopovov. Zvoláva ich výbor klubu spravidla raz ročne. Na nich výbor informuje členskú základňu o plnení dôležitých úloh, prijatých uzneseniach výboru, stave hospodárenia klubu a podobne.

Členské schôdze majú právo predkladať návrhy na zlepšenie práce klubu. Schvaľujú delegátov na konferenciu.

12. Chovateľská rada

Chovateľská rada je orgánom klubu, ktorý môže zriadiť výbor klubu. Chovateľská rada, ktorej predsedom je hlavný poradca chovu, predkladá návrhy na zlepšenie chovu a vykonáva kontroly chovných jedincov a vrhov. Za svoju činnosť sa zodpovedá výboru.

13. Redakčná rada

Redakčná rada je orgánom klubu, ktorá zodpovedá za vydávanie klubového Spravodaja. Redakčnú radu menuje výbor klubu, ktorému sa zodpovedá za svoju činnosť.

14. Členská disciplína

Povinnosťou každého člena klubu je vzorne reprezentovať KCHSK na kynologických akciách všetkého druhu – výstavy, skúšky, súťaže, ale aj pri vedení svojich psov na poľovačkách. Člen klubu je povinný, okrem povinností uvedených v bode 6, dodržiavať platný Chovateľský, Výstavný a Skúšobný poriadok. O závažnosti porušenia členskej disciplíny rozhoduje výbor klubu ako prvostupňový orgán s právom udeľovať tresty. V prípade porušenia členskej disciplíny členmi výboru a dozornej rady rozhoduje o ich riešení výbor.

Za porušenie členskej disciplíny môže výbor klubu členovi udeliť tieto tresty:

– písomné pokarhanie,

– dočasné vylúčenie z klubu,

– trvalé vylúčenie z klubu.

Proti rozhodnutiu výboru klubu o uložení trestu môže člen podať odvolanie konferencii klubu alebo dozornej rade. Za závažné previnenia iného charakteru podá výbor klubu orgánom SPZ návrh na disciplinárne konanie proti členovi.

15. Hospodárenie klubu

Výbor KCHSK pre zabezpečenie činnosti klubu každoročne vypracúva finančný rozpočet a kontroluje jeho čerpanie. O plnení rozpočtu informuje členskú základňu. Za volebné obdobie predkaldá informáciu o hospodárení konferencii.

Základné ukazovatele rozpočtu sú :

a.) Príjmy

b.) Výdavky

Príjmy členíme :

a.) tržby z nevýrobnej činnosti – dotácie

b.) tržby za odpredané odznaky a propagačný materiál

c.) príjmy za úroky od peňažného ústavu

d.) členské príspevky

e.) poplatky za odchované šteniatka a použitie chovných psov v chove

f.) poplatky z predaja psov a šteniat do zahraničia

g.) sponzorské príspevky

Klub nemôže vykonávať podnikateľskú a ani inú hospodársku činnosť a môže vlastniť majetok.

Za hospodárenie zodpovedá ekonóm a predseda klubu. Doklady sa zúčtujú priebežne podľa platných predpisov.

Dohľad nad sledovaním rozpočtu po stránkach príjmov a výdavkov má výbor.

Dodržanie metodiky a zásad správneho použitia najmä výdavkov a ich dokladovanie kontroluje dozorná rada klubu.

16. Záverečné ustanovenie

Stanovy KCHSK boli schválené dňa 20. júna 1998 konferenciou klubu. Účinnosť nadobúdajú po schválení Ministerstvom vnútra SR.