Podmienky KCHSK pre zaradenia slovenského kopova do chovu platné od 29.7.2017

1. Dysplázia bedrových kĺbov – DBK

Uvedené vyšetrenie vykonávajú veterinárni lekári – certifikovaní posudzovatelia DBK/DLK uvedení v prílohe, u ktorých si môžete dať posúdiť snímok DBK vášho psíka. Výsledky vyšetrenia zvolený veterinárny lekár zároveň zapíše do preukazu pôvodu posúdeného psa a písomný záznam o výsledku zašle poradcovi chovu z dôvodu kontroly splnenia podmienok pre vstup do chovu. Toto vyšetrenie si zabezpečuje každý majiteľ sám.

Do chovu budú pripustení jedinci s ohodnotením DBK stupňa A,B aj vo vzájomnej kombinácii (A/A, B/B, A/B, B/A).

Zoznam certifikovaných posudzovateľov DBK/DLK

2. Výstavné ocenenie

Pre uznanie chovnosti platí výstavné ocenenie – výborný alebo veľmi dobrý získané na výstave poriadanej pod záštitou SKJ, ktorú absolvoval jedinec starší ako 12 mesiacov.

3. Skúšky duričov – SD 

Pre vstup do chovu je potrebné absolvovať tieto skúšky:

I. cena

II. cena s ohodnotením disciplín : Hľadanie – 3, Durenie –  diviak – 3, Hlasitosť – 3, Odvaha – 3, Čuch – 3 

4. Kandidát chovu z exteriéru 

Toto ocenenie sa získava úspešným absolvovaním posúdenia exteriéru na bonitácii poriadanej klubom. Absolvovať bonitáciu z exteriéru môžu jedince staršie ako 12 mesiacov. Akékoľvek mechanické chyby aj potvrdené veterinárom sú neprípustné do chovu. Túto bonitáciu môže absolvovať jedinec iba jeden krát, s výnimkou posúdenia osrstenia.

5. Kandidát chovu z výkonu  

Toto ocenenie sa získava až po úspešnom absolvovaní predchádzajúcich bodov. Preskúšania odvahy prebieha vo vybraných oplôtkoch po dobu 10 minút. Preskúšanie sa môže opakovať 2x. (celkovo absolvovať 3x). Počet posudzovaných psov na bonitácii je určený na 15.

6. DNA test 

Pre získanie chovnosti musí každý jedinec absolvovať DNA test. DNA vzorky bude odoberať poradca chovu pri bonitácií z výkonu. Až po výsledkoch DNA bude rodokmeň zaslaný na SPZ na potvrdenie chovnosti.